Zaburi 68:1-35

Kwa kiongozi. Ya Daudi. Muziki, wimbo. 68  Mungu na asimame,+ adui zake na watawanyike,+Na wale wanaomchukia vikali na wakimbie kwa sababu yake.+   Kama vile moshi unavyofukuziwa mbali, na uwafukuzie mbali vivyo hivyo;+Kama vile nta inavyoyeyuka kwa sababu ya moto,+Waovu na waangamie vivyo hivyo kutoka mbele za Mungu.+   Lakini waadilifu, na washangilie,+Na wasisimuke mbele za Mungu,+Na wafurahie kwa shangwe.+   Mwimbieni Mungu, lipigieni jina lake muziki;+Mwimbieni wimbo Yeye anayepanda akipitia nchi tambarare za jangwani+Akiwa Yah, ambalo ndilo jina lake;+ na kushangilia mbele zake;   Baba ya wavulana wasio na baba na mwamuzi wa wajane+Ni Mungu katika makao yake matakatifu.+   Mungu anawafanya wapweke wakae katika nyumba;+Anawafanikisha kabisa wafungwa.+Hata hivyo, walio wakaidi, lazima wakae katika nchi iliyokauka.+   Ee Mungu, ulipoenda mbele ya watu wako,+Ulipopiga mwendo jangwani+Sela   Dunia ilitikisika,+Nayo mbingu pia ikadondoka maji kwa sababu ya Mungu;+Mlima huu Sinai ukatikisika kwa sababu ya Mungu,+ Mungu wa Israeli.+   Ulisababisha mvua kubwa ianze kunyesha, Ee Mungu;+Urithi wako, hata wakati ulipokuwa umechoka​—wewe mwenyewe uliupatia nguvu tena.+ 10  Kambi yako ya mahema+​—wamekaa ndani yake;+Kwa wema wako uliitayarisha kwa ajili ya mwenye kuteseka, Ee Mungu.+ 11  Yehova mwenyewe anasema neno hili;+Wanawake wanaotangaza habari njema ni jeshi kubwa.+ 12  Hata wafalme wa majeshi wanakimbia, naam, wanakimbia.+Lakini mwanamke anayekaa nyumbani, hugawa nyara.+ 13  Ijapokuwa ninyi mliendelea kulala katikati ya marundo ya majivu ya kambi,Kutakuwako mabawa ya njiwa yaliyofunikwa kwa fedhaNa manyoya yake yakiwa yamefunikwa kwa dhahabu ya kijani-manjano.+ 14  Wakati Mweza-Yote alipowatawanya kotekote wafalme walio ndani yake,+Theluji ilianza kuanguka Salmoni.+ 15  Eneo lenye milima la Bashani+ ni mlima wa Mungu;+Eneo lenye milima la Bashani ni mlima wenye vilele.+ 16  Kwa nini ninyi, enyi milima yenye vilele, mnaendelea kutazama kwa wivuMlima ambao Mungu ametamani kukaa ndani yake?+Naam, Yehova atakaa humo milele.+ 17  Magari ya Mungu ya vita ni makumi ya maelfu, maelfu zaidi na zaidi.+Yehova mwenyewe amekuja kutoka Sinai na kuingia mahali patakatifu.+ 18  Umepanda juu;+Umechukua mateka;+Umechukua zawadi katika namna ya wanadamu,+Naam, hata walio wakaidi,+ ili kukaa kati yao,+ Ee Yah Mungu. 19  Na abarikiwe Yehova, ambaye hutubebea mzigo wetu kila siku,+Mungu wa kweli wa wokovu wetu.+ Sela. 20  Kwetu, Mungu wa kweli ni Mungu wa matendo ya kuokoa;+Nazo njia za kutoka katika kifo+ ni za Yehova Bwana Mwenye Enzi Kuu.+ 21  Kwa kweli Mungu mwenyewe atavunja vipande-vipande kichwa cha adui zake,+Utosi wenye nywele wa mtu yeyote anayetembea katika hatia yake.+ 22  Yehova amesema: “Kutoka Bashani nitarudisha,+Nitawarudisha kutoka katika vilindi vya bahari,+ 23  Ili upate kuosha mguu wako katika damu,+Ili ulimi wa mbwa zako upate fungu lake kutoka katika adui.”+ 24  Wameona maandamano yako, Ee Mungu,+Maandamano ya Mungu wangu, Mfalme wangu, kuingia mahali patakatifu.+ 25  Waimbaji walitangulia mbele, wapiga-vinanda wakawafuata;+Katikati yao palikuwa na wanawali wakipiga matari.+ 26  Katika makundi yaliyokutanika mbarikini Mungu,+Yehova, enyi mnaotoka katika Chemchemi ya Israeli.+ 27  Tazama Benyamini mdogo akiwatiisha,+Wakuu wa Yuda pamoja na umati wao unaopaaza sauti,Wakuu wa Zabuloni, wakuu wa Naftali.+ 28  Mungu wako ameweka amri juu ya nguvu zako.+Uonyeshe nguvu, Ee Mungu, wewe ambaye umechukua hatua kwa ajili yetu.+ 29  Kwa sababu ya hekalu lako katika Yerusalemu,+Wafalme watakuletea zawadi wewe mwenyewe.+ 30  Umkemee mnyama-mwitu wa matete,+ kusanyiko la ng’ombe-dume,+Na ndama za vikundi vya watu, kila mmoja akikanyaga-kanyaga vipande vya fedha.+Ametawanya vikundi vya watu vinavyopenda mapigano.+ 31  Vyombo vya shaba nyeusi vitatoka Misri;+Kushi itanyoosha upesi mikono yake ikiwa na zawadi kwa Mungu.+ 32  Enyi falme za dunia, mwimbieni Mungu,+Mpigieni Yehova muziki​—Sela 33  Kwa Yule anayepanda mbingu ya mbingu za kale.+Lo! Anavumisha sauti yake, sauti yenye nguvu.+ 34  Mhesabieni Mungu nguvu.+Adhama yake iko juu ya Israeli na nguvu zake ziko mawinguni.+ 35  Mungu ni mwenye kuogopesha kutoka katika patakatifu pako pakuu.+Ndiye Mungu wa Israeli, anayewapa watu nguvu na uwezo.+Mungu na abarikiwe.+

Maelezo ya Chini