Zaburi 22:1-31

Kwa kiongozi juu ya Paa wa Mapambazuko. Muziki wa Daudi. 22  Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha?+Kwa nini uko mbali usiniokoe,+Mbali na maneno ya mngurumo wangu?+   Ee Mungu wangu, mimi huendelea kuita wakati wa mchana, nawe huitiki;+Na wakati wa usiku, wala sinyamazi.+   Lakini wewe ni mtakatifu,+Unayekaa juu ya sifa za Israeli.+   Baba zetu walikutegemea wewe;+Walikutegemea, nawe ukaendelea kuwaokoa.+   Walikulilia,+ nao wakawa salama;+Walikutegemea, nao hawakuona aibu.+   Lakini mimi ni mdudu,+ wala si mtu,Shutuma kwa wanadamu na mwenye kudharaulika kwa watu.+   Wale wote wanaoniona mimi, hunidharau;+Wanaendelea kufungua vinywa vyao wazi, wanaendelea kutikisa vichwa vyao:+   “Yeye alijitia mikononi mwa Yehova.+ Acha Yeye amwokoe!+Na amkomboe, kwa kuwa yeye amependezwa naye!”+   Kwa maana Wewe ndiye uliyenitoa tumboni,+Wewe ndiye unayenifanya niwe na tegemeo nilipokuwa kwenye maziwa ya mama yangu.+ 10  Nimetupwa kwako kutoka tumbo la uzazi;+Kutoka katika tumbo la mama yangu wewe umekuwa Mungu wangu.+ 11  Usikae mbali nami, kwa sababu taabu iko karibu,+Kwa sababu hakuna msaidizi mwingine.+ 12  Ng’ombe-dume wengi wachanga wamenizingira;+Wale wenye nguvu wa Bashani wamenizunguka.+ 13  Wamefungua vinywa vyao dhidi yangu,+Kama simba anayerarua vipande-vipande na kunguruma.+ 14  Nimemwagwa kama maji,+Na mifupa yangu yote imetenganishwa.+Moyo wangu umekuwa kama nta;+Umeyeyuka ndani katika sehemu zangu za ndani.+ 15  Nguvu zangu zimekauka kama kigae cha udongo,+Na ulimi wangu umefanywa ushikamane na ufizi wangu;+Nawe unaniweka katika mavumbi ya kifo.+ 16  Kwa maana mbwa wamenizingira;+Kusanyiko la watenda-maovu limenizunguka.+Wako kwenye mikono yangu na miguu yangu kama simba.+ 17  Naweza kuhesabu mifupa yangu yote.+Wao hutazama, hunikazia macho.+ 18  Wanagawana mavazi yangu,+Nao wanalipigia kura vazi langu.+ 19  Lakini wewe, Ee Yehova, usikae mbali.+Ewe nguvu zangu,+ ufanye haraka kuja kunisaidia.+ 20  Uikomboe nafsi yangu kutokana na upanga,+Nafsi yangu ya pekee kutokana na wayo wa mbwa;+ 21  Uniokoe kutokana na kinywa cha simba,+Na unijibu na kuniokoa kutokana na pembe za ng’ombe-mwitu.+ 22  Nitalitangaza jina lako+ kwa ndugu zangu;+Katikati ya kutaniko nitakusifu wewe.+ 23  Ninyi mnaomwogopa Yehova, msifuni!+Enyi nyote mlio uzao wa Yakobo, mtukuzeni!+Na mwogopeni yeye, enyi nyote mlio uzao wa Israeli.+ 24  Kwa maana hakudharau+Wala kuchoshwa na mateso ya mwenye kuteseka;+Naye hakumficha uso wake,+Naye alipomlilia amsaidie alisikia.+ 25  Kutoka kwako sifa yangu itakuwa katika kutaniko kubwa;+Nadhiri zangu nitazitimiza mbele ya wale wanaomwogopa.+ 26  Wapole watakula na kushiba;+Wale wanaomtafuta watamsifu Yehova.+Mioyo yenu na iishi milele.+ 27  Miisho yote ya dunia itakumbuka na kurudi kwa Yehova.+Na familia zote za mataifa zitainama mbele zako.+ 28  Kwa maana ufalme ni wa Yehova,+Naye anayatawala mataifa.+ 29  Wote walio wanono wa dunia watakula na kuinama;+Wote wanaoenda chini mavumbini watainama mbele zake,+Wala hakuna atakayeihifadhi hai nafsi yake.+ 30  Uzao utamtumikia;+Kizazi hicho kitatangaziwa juu ya Yehova.+ 31  Watakuja na kusema juu ya uadilifu wake+Kwa kikundi cha watu kitakachozaliwa, kwamba ni yeye amefanya hilo.+

Maelezo ya Chini