Zaburi 119:1-176

א [ʼAʹleph] 119  Wenye furaha ni wale wasio na kosa katika njia yao,+Wale wanaotembea katika sheria ya Yehova.+   Wenye furaha ni wale wanaoshika vikumbusho vyake;+Wanaendelea kumtafuta kwa moyo wote.+   Kwa kweli hawakuzoea kufanya ukosefu wowote wa uadilifu.+Wametembea katika njia zake.+   Wewe mwenyewe umetoa maagizo yako kwa kuamuru+Yashikwe kwa uangalifu.+   Laiti njia zangu zingefanywa imara+Ili kushika masharti yako!+   Ndipo singeona aibu,+Ninapozitazama amri zako zote.+   Nitakusifu katika unyoofu wa moyo,+Ninapojifunza maamuzi yako ya hukumu yaliyo ya uadilifu.+   Ninaendelea kushika masharti yako.+Ee, usiniache kabisa.+ ב [Behth]   Kijana+ ataisafishaje njia yake?Kwa kujilinda kulingana na neno lako.+  10  Nimekutafuta kwa moyo wangu wote.+Usinipotoshe niache amri zako.+  11  Moyoni mwangu nimeweka hazina ya maneno yako,+Ili nisikutendee dhambi.+  12  Umebarikiwa, Ee Yehova.Unifundishe masharti yako.+  13  Kwa midomo yangu nimetangaza+Maamuzi yote ya hukumu ya kinywa chako.+  14  Nimeshangilia katika njia ya vikumbusho vyako,+Kama vile katika mambo mengine yote yenye thamani.+  15  Nitajishughulisha na maagizo yako,+Nami nitayatazama mapito yako.+  16  Nitazipenda sheria zako.+Sitalisahau neno lako.+ ג [Giʹmel]  17  Umtendee mtumishi wako inavyofaa, ili nipate kuishi+Na ili nipate kulishika neno lako.+  18  Ufunue macho yangu, ili nipate kutazama+Mambo ya ajabu kutoka katika sheria yako.+  19  Mimi ni mkaaji mgeni tu katika nchi.+Usinifiche amri zako.+  20  Nafsi yangu imepondeka kwa kutamani+Maamuzi yako ya hukumu wakati wote.+  21  Umewakemea wenye kimbelembele waliolaaniwa,+Ambao wanaziacha amri zako.+  22  Niondolee shutuma na dharau,+Kwa maana nimeshika vikumbusho vyako.+  23  Hata wakuu wameketi; Wamesemezana dhidi yangu.+Naye mtumishi wako, anajishughulisha na masharti yako.+  24  Pia, ninavipenda vikumbusho vyako,+Ni kama wanaume wa shauri langu.+ ד [Daʹleth]  25  Nafsi yangu imekuwa ikishikamana na mavumbi.+Nihifadhi hai kulingana na neno lako.+  26  Nimezitangaza njia zangu mwenyewe, ili unijibu.+Unifundishe masharti yako.+  27  Unifanye nielewe njia ya maagizo yako mwenyewe,+Ili nipate kujishughulisha na kazi zako za ajabu.+  28  Nafsi yangu imekosa usingizi kwa sababu ya huzuni.+Uniinue kulingana na neno lako.+  29  Uniondolee njia ya uwongo,+Na kunipa kibali kwa sheria yako.+  30  Nimeichagua njia ya uaminifu.+Nimeyaona maamuzi yako ya hukumu kuwa yenye kufaa.+  31  Nimeshikamana na vikumbusho vyako.+Ee Yehova, usiniaibishe.+  32  Nitakimbia kwenye njia ya amri zako,+Kwa sababu wewe huufanya moyo wangu upate nafasi.+ ה [Heʼ]  33  Unifundishe, Ee Yehova, njia ya masharti yako,+Ili nipate kuishika hata ile ya mwisho.+  34  Unifanye nielewe, ili nipate kuishika sheria yako+Nami nipate kuishika kwa moyo wote.+  35  Unitembeze katika njia ya amri zako,+Kwa maana nimependezwa nayo.+  36  Uelekeze moyo wangu kwa vikumbusho vyako,+Wala si kwa faida.+  37  Uyafanye macho yangu yapite ili yasione jambo lisilofaa;+Unihifadhi hai katika njia yako mwenyewe.+  38  Umtimizie mtumishi wako maneno yako+Ambayo yanamwelekeza kukuogopa wewe.+  39  Ufanye shutuma yangu ipitilie mbali, ambayo nimeiogopa,+Kwa maana maamuzi yako ya hukumu ni mema.+  40  Tazama! nimeyatamani maagizo yako.+Unihifadhi hai katika uadilifu wako.+ ו [Waw]  41  Na fadhili zako zenye upendo na zinijie, Ee Yehova,+Wokovu wako kulingana na maneno yako,+  42  Nipate kumjibu yeye anayenishutumu kwa neno,+Kwa maana nimelitegemea neno lako.+  43  Wala usiondoe kabisa neno la kweli kutoka kinywani mwangu,+Kwa maana nimengojea uamuzi wako mwenyewe wa hukumu.+  44  Nami nitaishika sheria yako daima,+Mpaka wakati usio na kipimo, naam, milele.+  45  Nami nitatembea huku na huku katika mahali penye nafasi tele,+Kwa maana nimeyatafuta maagizo yako.+  46  Pia nitasema juu ya vikumbusho vyako mbele ya wafalme,+Wala sitaona aibu.+  47  Nami nitapendezwa na amri zako+Ambazo nimezipenda.+  48  Nami nitainua mikono yangu kwenye amri zako ambazo nimezipenda,+Nami nitajishughulisha mwenyewe na masharti yako.+ ז [Zaʹyin]  49  Ulikumbuke neno lako kwa mtumishi wako,+Ambalo umenifanya nilingojee.+  50  Hii ndiyo faraja yangu katika mateso yangu,+Kwa maana maneno yako mwenyewe yamenihifadhi hai.+  51  Wenye kimbelembele wamenidharau kupindukia.+Sijageuka kando kutoka kwenye sheria yako.+  52  Nimeyakumbuka maamuzi yako ya hukumu tangu wakati usio na kipimo, Ee Yehova,+Nami najipatia faraja.+  53  Hasira inayowaka imenishika kwa sababu ya waovu,+Wanaoiacha sheria yako.+  54  Masharti yako yamekuwa muziki kwangu+Katika nyumba ya makao yangu ya kigeni.+  55  Nimekumbuka jina lako usiku, Ee Yehova,+Ili nipate kuishika sheria yako.+  56  Yote hayo yamekuwa yangu,Kwa sababu nimeyashika maagizo yako.+ ח [Chehth]  57  Yehova ni fungu langu;+Nimeahidi kuyashika maneno yako.+  58  Nimeutuliza uso wako kwa moyo wangu wote.+Unionyeshe kibali kulingana na maneno yako.+  59  Nimezifikiria njia zangu,+Ili nipate kuirudisha miguu yangu kwenye vikumbusho vyako.+  60  Nilifanya haraka, nami sikukawia+Kuzishika amri zako.+  61  Kamba za waovu zilinizingira.+Sikuisahau sheria yako.+  62  Katikati ya usiku mimi huamka ili kukushukuru+Kwa ajili ya maamuzi yako ya hukumu ya uadilifu.+  63  Mimi ni mwenzao watu wote wanaokuogopa wewe,+Na wale wanaoyashika maagizo yako.+  64  Fadhili zako zenye upendo, Ee Yehova, zimeijaza dunia.+Unifundishe masharti yako mwenyewe.+ ט [Tehth]  65  Umemtendea mtumishi wako vema,+Ee Yehova, kulingana na neno lako.+  66  Unifundishe wema,+ kuwa na akili+ na ujuzi,+Kwa maana nimeonyesha imani katika amri zako.+  67  Kabla ya kuteseka nilikuwa nikifanya dhambi bila kukusudia,+Bali sasa nimelishika neno lako.+  68  Wewe ni mwema nawe unatenda mema.+Unifundishe masharti yako.+  69  Wenye kimbelembele wamenipaka uwongo.+Bali mimi, nitayashika maagizo yako kwa moyo wangu wote.+  70  Moyo wao umekosa hisia kama mafuta.+Mimi nami, nimependezwa na sheria yako.+  71  Ni vema kwamba nimeteseka,+Ili nipate kujifunza masharti yako.+  72  Sheria+ ya kinywa chako ni njema kwangu,+Kuliko maelfu ya vipande vya dhahabu na fedha.+ י [Yohdh]  73  Mikono yako mwenyewe imenifanya, nayo ikaniweka imara.+Unifanye nielewe, ili nipate kujifunza amri zako.+  74  Wale wanaokuogopa ndio wanaoniona na kushangilia,+Kwa maana nimelingojea neno lako mwenyewe.+  75  Najua vema, Ee Yehova, kwamba maamuzi yako ya hukumu ni uadilifu+Na kwamba umenitesa kwa uaminifu.+  76  Tafadhali, fadhili zako zenye upendo na zinifariji,+Kulingana na maneno yako kwa mtumishi wako.+  77  Rehema zako na zinijie, ili nipate kuendelea kuishi;+Kwa maana sheria yako ndiyo inayonipendeza.+  78  Wenye kimbelembele na waone aibu, kwa maana wamenipotosha bila sababu.+Bali mimi, najishughulisha na maagizo yako.+  79  Wale wanaokuogopa na warudi kwangu,+Wale pia wanaovijua vikumbusho vyako.+  80  Moyo wangu uwe hauna kosa katika masharti yako,+Ili nisione aibu.+ כ [Kaph]  81  Nafsi yangu imedhoofika kwa kutamani wokovu wako;+Neno lako nimelingojea.+  82  Macho yangu yamedhoofika kwa kutamani maneno yako,+Huku mimi nikisema: “Utanifariji wakati gani?”+  83  Kwa maana nimekuwa kama kiriba+ katika moshi.Masharti yako sijayasahau.+  84  Siku za mtumishi wako ni ngapi?+Utatekeleza hukumu wakati gani juu ya wale wanaonitesa?+  85  Wenye kimbelembele wamechimba mashimo ya mtego ili wanipate,+Wale ambao hawakubaliani na sheria yako.+  86  Amri zako zote ni uaminifu.+Wamenitesa bila sababu. Ee unisaidie.+  87  Baada ya muda kidogo wangeniangamiza duniani;+Bali mimi sikuyaacha maagizo yako.+  88  Unihifadhi hai kulingana na fadhili zako zenye upendo,+Ili nipate kushika kikumbusho cha kinywa chako.+ ל [Laʹmedh]  89  Mpaka wakati usio na kipimo, Ee Yehova,+Neno lako limesimama mbinguni.+  90  Uaminifu wako ni wa kizazi baada ya kizazi.+Umeiweka dunia imara, ili ipate kuendelea kusimama.+  91  Kulingana na maamuzi yako ya hukumu, vimesimama mpaka leo,+Kwa maana vyote hivyo ni watumishi wako.+  92  Ikiwa singaliipenda sheria yako,+Basi ningaliangamia katika mateso yangu.+  93  Sitayasahau maagizo yako mpaka wakati usio na kipimo,+Kwa sababu umenihifadhi hai kupitia hayo.+  94  Mimi ni wako. Uniokoe,+Kwa sababu nimeyatafuta maagizo yako.+  95  Waovu wameningojea wapate kuniangamiza.+Nami ninaendelea kuvikazia fikira vikumbusho vyako.+  96  Nimeona mwisho wa ukamilifu wote.+Amri yako ni pana sana. מ [Mem]  97  Jinsi ninavyoipenda sheria yako!+Ndiyo ninayoihangaikia mchana kutwa.+  98  Amri yako hunifanya kuwa na hekima kuliko adui zangu,+Kwa sababu ni yangu mpaka wakati usio na kipimo.+  99  Nimepata kuwa na ufahamu kuliko walimu wangu wote,+Kwa sababu vikumbusho vyako ndivyo ninavyohangaikia.+ 100  Najiendesha kwa uelewaji mwingi kuliko wanaume wazee,+Kwa sababu nimeyashika maagizo yako.+ 101  Nimeizuilia mbali miguu yangu kutoka katika kila pito baya,+Kusudi nipate kulishika neno lako.+ 102  Sijageuka kando kutoka katika maamuzi yako ya hukumu,+Kwa maana wewe mwenyewe umenifundisha.+ 103  Jinsi maneno yako yamekuwa laini katika kaakaa langu,Kuliko asali kinywani mwangu!+ 104  Ninajiendesha kwa uelewaji kwa sababu ya maagizo yako.+Ndiyo sababu nimeichukia kila njia ya uwongo.+ נ [Nun] 105  Neno lako ni taa ya mguu wangu,+Na nuru kwa barabara yangu.+ 106  Nimetoa ahadi yenye kiapo, nami nitaitimiza,+Kuyashika maamuzi yako ya hukumu ya uadilifu.+ 107  Nimeteseka kwa kiasi kikubwa.+Ee Yehova, unihifadhi hai kulingana na neno lako.+ 108  Tafadhali furahia matoleo ya hiari ya kinywa changu, Ee Yehova,+Na unifundishe maamuzi yako ya hukumu.+ 109  Nafsi yangu imo mkononi mwangu daima;+Lakini sheria yako sijaisahau.+ 110  Waovu wamenitegea mtego,+Lakini sijaondoka katika maagizo yako.+ 111  Nimevichukua vikumbusho vyako kuwa ni urithi mpaka wakati usio na kipimo,+Kwa maana hivyo ni furaha ya moyo wangu.+ 112  Nimeuelekeza moyo wangu ili kuyatenda masharti yako+Mpaka wakati usio na kipimo, mpaka lile la mwisho.+ ס [Saʹmekh] 113  Nimewachukia wenye moyo nusu nusu,+Lakini sheria yako nimeipenda.+ 114  Wewe ni mahali pangu pa kujificha na ngao yangu.+Kwa maana nimelingojea neno lako.+ 115  Ondokeni kwangu, enyi watenda-maovu,+Ili nipate kuzishika amri za Mungu wangu.+ 116  Unitegemeze kulingana na neno lako, ili niendelee kuishi,+Wala usiniaibishe kwa ajili ya tumaini langu.+ 117  Unitegemeze, ili nipate kuokolewa,+Nami nitayaangalia masharti yako daima.+ 118  Umewarusha mbali wale wote wanaoondoka katika masharti yako;+Kwa maana ujanja wao ni uwongo.+ 119  Umewakomesha waovu wote wa dunia kama takataka.+Kwa hiyo nimevipenda vikumbusho vyako.+ 120  Mwili wangu umetetemeka kwa sababu ya kukuhofu;+Nami nimeogopa kwa sababu ya maamuzi yako ya hukumu.+ ע [ʽAʹyin] 121  Nimetekeleza hukumu na uadilifu.+Usiniache mikononi mwa wale wanaonipunja!+ 122  Uwe mdhamini wa mtumishi wako kwa ajili ya lililo jema.+Wenye kimbelembele wasinipunje.+ 123  Macho yangu yamedhoofika kwa ajili ya wokovu wako+Na kwa ajili ya neno lako la uadilifu.+ 124  Mtendee mtumishi wako kulingana na fadhili zako zenye upendo,+Na unifundishe masharti yako mwenyewe.+ 125  Mimi ni mtumishi wako.+ Nifanye nielewe,+Ili nipate kuvijua vikumbusho vyako.+ 126  Ni wakati wa Yehova kutenda.+Wameivunja sheria yako.+ 127  Ndiyo sababu nimezipenda amri zako+Kuliko dhahabu, naam, dhahabu safi.+ 128  Ndiyo sababu nimeyaona maagizo yote juu ya mambo yote kuwa ni sawa;+Nimechukia kila njia ya uwongo.+ פ [Peʼ] 129  Vikumbusho vyako ni vizuri ajabu.+Ndiyo sababu nafsi yangu imevishika.+ 130  Kufunuliwa kwa maneno yako hutoa nuru,+Kukiwafanya wasio na uzoefu waelewe.+ 131  Nimekifungua kinywa changu wazi, ili nipate kupumua,+Kwa sababu nimezitamani amri zako.+ 132  Unigeukie na kunionyesha kibali,+Kulingana na uamuzi wako wa hukumu kuwaelekea wale wanaolipenda jina lako.+ 133  Uweke imara hatua zangu katika maneno yako,+Wala namna yoyote ya jambo lenye kuumiza lisinitawale.+ 134  Unikomboe na yeyote anayewapunja wanadamu,+Nami nitayashika maagizo yako.+ 135  Ufanye uso wako umwangazie mtumishi wako,+Na unifundishe masharti yako.+ 136  Vijito vya maji vimetiririka kutoka machoni pangu+Kwa sababu hawakuishika sheria yako.+ צ [Tsa·dhehʹ] 137  Wewe ni mwadilifu, Ee Yehova,+Nayo maamuzi yako ya hukumu ni manyoofu.+ 138  Umeviamuru vikumbusho+ vyako kwa uadilifuNa kwa uaminifu mwingi.+ 139  Bidii yangu imenimaliza,+Kwa sababu wapinzani wangu wameyasahau maneno yako.+ 140  Neno lako ni safi sana,+Na mtumishi wako analipenda.+ 141  Mimi ni mnyonge na wa kudharaulika.+Sijayasahau maagizoyako.+ 142  Uadilifu wako ni uadilifu wa mpaka wakati usio na kipimo,+Na sheria yako ni kweli.+ 143  Nilipata taabu na magumu.+Nilipendezwa na amri zako.+ 144  Uadilifu wa vikumbusho vyako ni wa mpaka wakati usio na kipimo.+Nifanye nielewe, ili nipate kuendelea kuishi.+ ק [Qohph] 145  Nimeita kwa moyo wangu wote.+ Unijibu, Ee Yehova.+Nitayashika masharti yako.+ 146  Nimekuitia wewe. Uniokoe!+Nami nitavishika vikumbusho vyako.+ 147  Nimeamka mapema wakati wa mapambazuko ya asubuhi,+ ili nipate kulilia msaada.+Kwa maana nimeyangojea maneno yako.+ 148  Macho yangu yametangulia makesha ya usiku,+Ili nijishughulishe na neno lako.+ 149  Uisikie sauti yangu kulingana na fadhili zako zenye upendo.+Ee Yehova, unihifadhi hai kulingana na uamuzi wako wa hukumu.+ 150  Wale wanaofuatilia mwenendo mpotovu+ wamekaribia;Wameenda mbali na sheria yako.+ 151  Wewe uko karibu, Ee Yehova+Na amri zako zoteni kweli.+ 152  Zamani za kale nimejua baadhi ya vikumbusho vyako,+Kwa maana umeviwekea msingi tangu zamani za kale.+ ר [Rehsh] 153  Uone mateso yangu na kuniokoa;+Kwa maana sijaisahau sheria yako mwenyewe.+ 154  Uendeshe kesi yangu na kunikomboa;+Unihifadhi hai kulingana na neno lako.+ 155  Wokovu uko mbali sana na waovu,+Kwa maana hawajayatafuta masharti yako.+ 156  Rehema zako ni nyingi, Ee Yehova.+Unihifadhi hai kulingana na maamuzi yako ya hukumu.+ 157  Wanaonitesa na adui zangu ni wengi.+Sijaondoka katika vikumbusho vyako.+ 158  Nimewaona wale wanaotenda kwa hila,+Nami nimechukizwa, kwa sababu hawakulishika neno lako.+ 159  Uone kwamba nimeyapenda maagizo yako.+Ee Yehova, unihifadhi hai kulingana na fadhili zako zenye upendo.+ 160  Kiini cha neno lako ni kweli,+Na kila uamuzi wako wa hukumu wa uadilifu ni wa mpaka wakati usio na kipimo.+ ש [Sin] au [Shin] 161  Wakuu wamenitesa bila sababu,+Lakini moyo wangu umekuwa ukiyahofu maneno yako.+ 162  Ninafurahi kwa sababu ya neno lako+Kama vile mtu anavyofanya anapopata nyara nyingi.+ 163  Nimeuchukia uwongo,+ nami naendelea kuuchukia.+Sheria yako nimeipenda.+ 164  Mara saba wakati wa mchana nimekusifu+Kwa sababu ya maamuzi yako ya hukumu ya uadilifu.+ 165  Wale wanaoipenda sheria yako wana amani nyingi,+Na hakuna kitu cha kuwakwaza.+ 166  Nimeutumainia wokovu wako, Ee Yehova,+Nami nimezitenda amri zako.+ 167  Nafsi yangu imeshika vikumbusho vyako,+Nami navipenda sana.+ 168  Nimeyashika maagizo yako na vikumbusho vyako,+Kwa maana njia zangu zote ziko mbele zako.+ ת [Taw] 169  Kilio changu cha kusihi na kije karibu mbele zako,Ee Yehova.+Kulingana na neno lako, nifanye nielewe.+ 170  Ombi langu la kutaka kibali na liingie mbele zako.+Kulingana na neno lako, unikomboe.+ 171  Midomo yangu na ibubujike sifa,+Kwa maana unanifundisha masharti yako.+ 172  Ulimi wangu na uimbe maneno yako,+Kwa maana amri zako zote ni uadilifu.+ 173  Mkono wako na unisaidie,+Kwa sababu nimeyachagua maagizo yako.+ 174  Nimeutamani wokovu wako, Ee Yehova,+Nami naipenda sheria yako.+ 175  Nafsi yangu na iendelee kuishi na kukusifu,+Nayo maamuzi yako ya hukumu na yanisaidie.+ 176  Nimetanga-tanga kama kondoo aliyepotea.+ Umtafute mtumishi wako,+Kwa maana sijazisahau amri zako.+

Maelezo ya Chini