Zaburi 109:1-31

Kwa kiongozi. Ya Daudi. Muziki. 109  Ee Mungu wa sifa yangu,+ usikae kimya.+   Kwa maana kinywa cha mwovu na kinywa cha udanganyifu vimefunguka juu yangu.+Wamesema juu yangu kwa ulimi wa uwongo;+   Na kwa maneno ya chuki wamenizingira,+Nao wanaendelea kupigana nami bila sababu.+   Wanaendelea kunipinga kwa sababu ya upendo wangu;+Lakini kwangu kuna sala.+   Nao wananitendea mabaya kwa yaliyo mema+Na chuki kwa upendo wangu.+   Mweke mtu mwovu juu yake,Na mpinzani+ aendelee kusimama kwenye mkono wake wa kuume.   Anapohukumiwa, na aende zake kama mwovu;Na sala yake na iwe dhambi.+   Siku zake na ziwe chache;+Cheo chake cha uangalizi mtu mwingine na akichukue.+   Wanawe na wawe wavulana wasio na baba+Na mke wake awe mjane.+ 10  Na wanawe watange-tange;+Nao waombe-ombe,Nao watafute chakula kutoka katika mahali pao penye ukiwa.+ 11  Mla-riba na aweke mitego kwa ajili ya vyote alivyo navyo,+Na wageni+ wapore mazao yake ya kazi ya taabu.+ 12  Na akose mtu wa kumwonyesha fadhili zenye upendo,+Wala kusiwe na mtu anayewaonyesha kibali wavulana wake wasio na baba. 13  Wazao wake na wakatiliwe mbali.+Katika kizazi kinachofuata jina lao na lifutiliwe mbali.+ 14  Kosa la mababu zao na likumbukwe na Yehova,+Na dhambi ya mama yake+—isifutiliwe mbali.+ 15  Na wawe mbele za Yehova daima;+Naye akatilie mbali kumbukumbu lao kutoka duniani;+ 16  Kwa sababu hakukumbuka kuonyesha fadhili zenye upendo,+Bali aliendelea kumfuatilia mtu mwenye kuteseka na aliye maskini+Na mwenye huzuni moyoni, ili kumuua.+ 17  Naye aliendelea kuipenda laana,+ hivi kwamba ikamjia;+Wala hakupendezwa na baraka,+ Hivi kwamba ikawa mbali naye;+ 18  Naye akavikwa laana kuwa vazi lake.+Kwa hiyo ikaja kama maji katikati yake+Na kama mafuta ndani ya mifupa yake. 19  Na iwe kwake kama vazi ambalo yeye huvaa+Na kama mshipi ambao yeye huendelea kujifunga daima.+ 20  Hayo ndiyo malipo yanayotoka kwa Yehova ya mtu anayenipinga+Na ya wale wanaosema maovu juu ya nafsi yangu.+ 21  Lakini wewe ni Yehova Bwana Mwenye Enzi Kuu.+Nitendee kwa ajili ya jina lako.+Kwa sababu fadhili zako zenye upendo ni njema, unikomboe.+ 22  Kwa maana nateseka nami ni maskini,+Na moyo wangu umechomwa ndani yangu.+ 23  Kama wakati kivuli kinapopungua, mimi nalazimika kwenda zangu;+Nimekung’utwa kama nzige. 24  Magoti yangu yametetemeka kwa sababu ya kufunga,+Na mwili wangu umekonda, bila kuwa na mafuta yoyote.+ 25  Na kwao mimi nimekuwa kitu cha kushutumiwa.+Wananiona—wanaanza kutikisa kichwa chao.+ 26  Unisaidie, Ee Yehova Mungu wangu;+Uniokoe kulingana na fadhili zako zenye upendo.+ 27  Na wapate kujua ya kwamba huu ni mkono wako;+Kwamba ni wewe mwenyewe, Ee Yehova, ambaye umelitenda.+ 28  Wao na watangaze laana,+Lakini wewe utangaze baraka.+Wamesimama, lakini acha waone aibu,+Na mtumishi wako na ashangilie.+ 29  Wale wanaonipinga na wavikwe fedheha,+Na acha wavae wenyewe aibu yao kana kwamba ni koti lisilo na mikono.+ 30  Nitamsifu sana Yehova kwa kinywa changu,+Na katikati ya watu wengi nitamsifu.+ 31  Kwa maana yeye atasimama kwenye mkono wa kuume wa maskini,+Ili amwokoe kutoka kwa wale wanaoihukumu nafsi yake.

Maelezo ya Chini