Zaburi 106:1-48

106  Msifuni Yah!+Mshukuruni Yehova, kwa maana yeye ni mwema;+Kwa maana fadhili zake zenye upendo ni za mpaka wakati usio na kipimo.+   Ni nani anayeweza kuyasema matendo yenye nguvu ya Yehova,+Au anayeweza kufanya sifa yake yote isikiwe?+   Wenye furaha ni wale wanaoshika haki,+Wakitenda uadilifu wakati wote.+   Unikumbuke, Ee Yehova, kwa nia njema kuelekea watu wako.+Unitunze kwa wokovu wako,+   Ili nipate kuona wema kwa wachaguliwa wako,+Ili nipate kushangilia kwa shangwe ya taifa lako,+Ili nipate kujisifu pamoja na urithi wako.+   Tumetenda dhambi kama mababu zetu;+Tumefanya kosa; tumetenda kwa uovu.+   Mababu zetu huko Misri,Hawakuonyesha ufahamu wowote katika kazi zako za ajabu.+Hawakukumbuka wingi wa fadhili zako kuu zenye upendo,+Bali walijiendesha kwa uasi penye bahari, kando ya Bahari Nyekundu.+   Naye akawaokoa kwa ajili ya jina lake,+Ili kufanya nguvu zake zijulikane.+   Kwa hiyo akaikemea Bahari Nyekundu, nayo ikakauka hatua kwa hatua;+Naye akawatembeza kupita katika kilindi cha maji kana kwamba ni nyikani;+ 10  Na kwa hiyo akawaokoa kutoka katika mkono wa mchukiaji+Na kuwakomboa kutoka katika mkono wa adui.+ 11  Na maji yakaja kuwafunika wapinzani wao;+Hakuna hata mmoja wao aliyebaki.+ 12  Kisha wakawa na imani katika neno lake;+Wakaanza kuimba sifa yake.+ 13  Upesi wakasahau kazi zake;+Hawakungojea shauri lake.+ 14  Lakini walionyesha tamaa yao ya ubinafsi nyikani+Na kumjaribu Mungu jangwani.+ 15  Naye akawapa ombi lao+Na kuwatumia ugonjwa unaodhoofisha ndani ya nafsi yao.+ 16  Nao wakaanza kumwonea Musa wivu katika kambi,+Hata Haruni mtakatifu wa Yehova.+ 17  Kisha dunia ikafunguka na kummeza Dathani,+Na kulifunika kusanyiko la Abiramu.+ 18  Na moto ukawaka katikati ya kusanyiko lao;+Mwali wa moto ukawateketeza waovu.+ 19  Na zaidi ya hayo, wakatengeneza ndama katika Horebu+Na kuinamia sanamu ya kuyeyushwa,+ 20  Hivi kwamba wakabadili utukufu wangu+Kwa ajili ya mfano wa ng’ombe mwenye kula majani.+ 21  Walimsahau Mungu Mwokozi wao,+Mtendaji wa mambo makuu nchini Misri,+ 22  Kazi za ajabu katika nchi ya Hamu,+Mambo yenye kuogopesha kwenye Bahari Nyekundu.+ 23  Naye alikuwa karibu kusema waangamizwe,+Isingalikuwa ni kwa sababu ya Musa mchaguliwa wake,Aliyesimama penye mwanya mbele zake,+Ili kuigeuza ghadhabu yake asiwaharibu.+ 24  Nao wakaichukia nchi yenye kutamanika;+Hawakuwa na imani katika neno lake.+ 25  Nao wakaendelea kunung’unika katika mahema yao;+Hawakuisikiliza sauti ya Yehova.+ 26  Kwa hiyo akainua mkono wake katika kiapo juu yao,+Kwamba angewafanya waanguke nyikani,+ 27  Na kwamba angefanya uzao wao uanguke kati ya mataifa,+Na kwamba angewatawanya katika nchi mbalimbali.+ 28  Nao wakaanza kujishikamanisha na Baali wa Peori+Na kula dhabihu za wafu.+ 29  Walipokuwa wakisababisha uchungu kwa matendo yao,+Tauni ikazuka katikati yao.+ 30  Finehasi aliposimama na kuingilia kati,+Ndipo tauni ikazuiwa. 31  Na ikahesabiwa kwake kuwa ni uadilifuKwa kizazi baada ya kizazi mpaka wakati usio na kipimo.+ 32  Tena, wakafanya uchokozi katika maji ya Meriba,+Hivi kwamba mambo yakamwendea Musa vibaya kwa sababu yao.+ 33  Kwa maana waliitia uchungu roho yakeNaye akaanza kusema kwa midomo yake bila kufikiri.+ 34  Hawakuangamiza vikundi vya watu,+Kama Yehova alivyokuwa amewaambia.+ 35  Nao wakachangamana na hayo mataifa+Na kuanza kujifunza matendo yao.+ 36  Nao waliendelea kutumikia sanamu zao,+Nazo zikawa mtego kwao.+ 37  Nao wakawa wakiwatoa dhabihu wana wao+Na binti zao kwa roho waovu.+ 38  Kwa hiyo wakaendelea kumwaga damu isiyo na hatia,+Damu ya wana wao na binti zao,Ambao waliwatoa dhabihu kwa sanamu za Kanaani;+Na nchi ikachafuliwa na umwagaji wa damu.+ 39  Nao wakawa wasio safi kwa sababu ya kazi zao+Na wakaendelea kufanya uasherati kwa matendo yao.+ 40  Na hasira ya Yehova ikaanza kuwaka juu ya watu wake;+Naye akaja kuuchukia urithi wake.+ 41  Naye akawatia mkononi mwa mataifa tena na tena,+Ili wale wanaowachukia wapate kutawala juu yao,+ 42  Na ili adui zao wapate kuwakandamiza,Na ili wapate kutiishwa chini ya mkono wao.+ 43  Akawakomboa mara nyingi,+Lakini wao wakawa wakijiendesha kwa uasi katika mwendo wao wa kutokutii,+Nao wakashushwa kwa sababu ya kosa lao.+ 44  Naye akaiona taabu yao+Alipokisikia kilio chao cha kusihi.+ 45  Naye akalikumbuka agano lake juu yao,+Naye akajuta kulingana na wingi wa fadhili zake kuu zenye upendo.+ 46  Naye akawa akiwafanya wahurumiweMbele ya wale wote waliokuwa wamewashika mateka.+ 47  Utuokoe, Ee Yehova Mungu wetu,+Na utukusanye pamoja kutoka kwa mataifa+Ili tulishukuru jina lako takatifu,+Ili tukusifu kwa shangwe.+ 48  Na abarikiwe Yehova Mungu wa Israeli+kutoka wakati usio na kipimo mpaka wakati usio na kipimo;+Na watu wote waseme Amina.+Msifuni Yah!

Maelezo ya Chini