Yohana 9:1-41

9  Basi alipokuwa akipita alimwona mtu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa.  Na wanafunzi wake wakamuuliza: “Rabi,+ ni nani aliyetenda dhambi,+ ni mtu huyu au wazazi wake,+ hata kwamba akazaliwa kipofu?”  Yesu akajibu: “Mtu huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali ilikuwa hivyo ili kazi za Mungu zipate kufunuliwa katika kisa chake.+  Lazima tufanye kazi zake aliyenituma kukiwa mchana bado;+ usiku+ unakuja wakati ambapo hakuna mtu anayeweza kufanya kazi.  Maadamu nimo ulimwenguni, mimi ndiye nuru+ ya ulimwengu.”  Baada ya kusema hayo, akatema mate chini akafanyiza udongo kwa mate hayo, akauweka udongo wake juu ya macho ya mtu huyo+  na kumwambia: “Nenda ukanawe+ katika dimbwi la Siloamu”+ (linalotafsiriwa ‘Aliyetumwa’). Na kwa hiyo akaenda na kunawa,+ akarudi akiwa anaona.+  Kwa hiyo majirani na wale ambao hapo zamani walikuwa wakimwona akiombaomba wakaanza kusema: “Je, huyu siye yule mtu aliyekuwa akiketi na kuombaomba?”+  Baadhi yao wakawa wakisema: “Huyu ndiye.” Wengine wakawa wakisema: “Sivyo hata kidogo, lakini anafanana na yeye.” Mtu huyo akawa akisema: “Mimi ndiye.” 10  Kwa hiyo wakaanza kumwambia: “Basi, macho yako yalifunguliwaje?”+ 11  Akajibu: “Mtu anayeitwa Yesu alifanyiza udongo akaupaka juu ya macho yangu na kuniambia, ‘Nenda mpaka Siloamu+ ukanawe.’ Kwa hiyo nikaenda, nikanawa na kupata kuona.” 12  Ndipo wakamwambia: “Yuko wapi mtu huyo?” Akasema: “Sijui.” 13  Wakampeleka kwa Mafarisayo mtu huyo aliyekuwa kipofu hapo zamani. 14  Ikawa kwamba siku ambayo Yesu aliufanyiza udongo na kuyafungua macho+ yake ilikuwa siku ya Sabato.+ 15  Kwa hiyo, wakati huo Mafarisayo pia wakazidi kumuuliza jinsi alivyopata kuona.+ Akawaambia: “Aliuweka udongo juu ya macho yangu, nami nikanawa na ninaona.” 16  Basi baadhi ya Mafarisayo wakaanza kusema: “Huyu si mtu anayetoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato.”+ Wengine wakaanza kusema: “Mtu aliye mtenda-dhambi anawezaje kufanya ishara+ kama hizo?” Basi kukawa na mgawanyiko+ kati yao. 17  Kwa sababu hiyo, wakamwambia tena kipofu yule: “Wewe unasema nini juu yake, kwa kuwa aliyafungua macho yako?” Mtu yule akasema: “Yeye ni nabii.”+ 18  Hata hivyo, Wayahudi hawakuamini kumhusu yeye kwamba alikuwa kipofu na alikuwa amepata kuona, mpaka walipowaita wazazi wa mtu aliyepata kuona. 19  Nao wakawauliza: “Je, huyu ni mwana wenu ambaye mnasema alizaliwa akiwa kipofu? Basi, imekuwaje kwamba anaona sasa?” 20  Ndipo wazazi wake wakajibu, wakasema: “Sisi tunajua kwamba huyu ni mwana wetu na kwamba alizaliwa akiwa kipofu. 21  Lakini jinsi anavyoweza kuona sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfungua macho yake. Muulizeni yeye. Ana umri wa kutosha. Lazima ajisemee mwenyewe.” 22  Wazazi wake walisema mambo hayo kwa sababu walikuwa wakiwaogopa+ Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa tayari wamefikia mapatano kwamba, ikiwa yeyote angemkiri kuwa ndiye Kristo, angefukuzwa katika sinagogi.+ 23  Ndiyo sababu wazazi wake walisema: “Ana umri wa kutosha. Muulizeni yeye.” 24  Kwa hiyo wakamwita mara ya pili mtu aliyekuwa kipofu na kumwambia: “Mpe Mungu utukufu;+ sisi tunajua kwamba mtu huyu ni mtenda-dhambi.” 25  Naye akajibu: “Kama yeye ni mtenda-dhambi mimi sijui. Mimi ninajua jambo moja, kwamba, ingawa nilikuwa kipofu, sasa ninaona.” 26  Kwa hiyo wakamwambia: “Alikufanyia nini? Aliyafunguaje macho yako?” 27  Akawajibu: “Tayari nimewaambia, na bado hamkusikiliza. Kwa nini mnataka kusikia tena? Je, ninyi pia mnataka kuwa wanafunzi wake?” 28  Ndipo wakamtukana na kusema: “Wewe ni mwanafunzi wa mtu huyo, lakini sisi ni wanafunzi wa Musa. 29  Sisi tunajua kwamba Mungu amesema na Musa;+ lakini mtu huyo, sisi hatujui anakotoka.”+ 30  Mtu yule akajibu, akawaambia: “Hakika hili ni jambo la kustaajabisha,+ kwamba hamjui anakotoka, naye aliyafungua macho yangu. 31  Tunajua kwamba Mungu hawasikilizi watenda-dhambi,+ bali ikiwa mtu yeyote anamwogopa Mungu na anafanya mapenzi yake, yeye humsikiliza.+ 32  Kutoka zamani za kale haijasikiwa kamwe kwamba mtu yeyote alifungua macho ya mtu aliyezaliwa akiwa kipofu. 33  Kama mtu huyu hangekuwa ametoka kwa Mungu,+ hangeweza kufanya lolote.” 34  Wakajibu, wakamwambia: “Wewe ulizaliwa katika dhambi,+ na bado je, wewe unatufundisha sisi?” Nao wakamfukuza!+ 35  Yesu akasikia kwamba walikuwa wamemfukuza, na, alipompata, akasema: “Je, unamwamini Mwana+ wa binadamu?” 36  Mtu huyo akajibu: “Na huyo ni nani, bwana, ili nipate kumwamini?” 37  Yesu akamwambia: “Wewe umemwona na, mbali na hilo, yule anayesema na wewe ndiye huyo.”+ 38  Ndipo akasema: “Ninamwamini, Bwana.” Naye akamsujudia.+ 39  Na Yesu akasema: “Kwa ajili ya hukumu+ hii mimi nilikuja katika ulimwengu huu: ili wale ambao hawaoni+ wapate kuona na wale wanaoona wapate kuwa vipofu.”+ 40  Wale wa Mafarisayo waliokuwa pamoja naye wakasikia mambo hayo, nao wakamwambia: “Je, sisi pia ni vipofu?”+ 41  Yesu akawaambia: “Kama mngekuwa vipofu, hamngekuwa na dhambi. Lakini sasa mnasema, ‘Tunaona.’+ Dhambi+ yenu inabaki.”

Maelezo ya Chini