Yohana 7:53–8:59

Hati Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, na Sinaitic Syriac codex huondoa mstari wa 53 mpaka sura ya 8, mstari wa 11, ambao husomwa (kukiwa na tofauti fulani-fulani katika maandishi mbalimbali na tafsiri za Kigiriki) kama ifuatavyo: 53  Kwa hiyo wakaenda kila mmoja nyumbani kwake. 8  Lakini Yesu akaenda kwenye Mlima wa Mizeituni.  Hata hivyo, wakati wa mapambazuko akajitokeza tena hekaluni, na watu wote wakaanza kumwendea, naye akaketi na kuanza kuwafundisha.  Basi waandishi na Mafarisayo wakamleta mwanamke aliyekuwa amepatikana akifanya uzinzi, na, baada ya kumsimamisha katikati yao,  wakamwambia: “Mwalimu, mwanamke huyu amepatikana akifanya uzinzi.  Katika Sheria Musa aliagiza kwamba tuwapige kwa mawe wanawake kama hawa. Kwa kweli, unasema nini?”  Bila shaka, walikuwa wakisema hilo ili kumjaribu, ili wawe na jambo fulani la kumshtakia. Lakini Yesu akainama, akaanza kuandika chini kwa kidole chake.  Walipozidi kumuuliza, akainuka na kuwaambia: “Yule kati yenu ambaye hana dhambi awe wa kwanza kumtupia jiwe.”  Akainama tena na kuendelea kuandika chini.  Lakini wale waliosikia hilo wakaanza kuondoka wakienda, mmoja mmoja, kuanzia na wanaume wazee, naye akabaki peke yake, pamoja na mwanamke aliyekuwa katikati yao. 10  Yesu akainuka, akamwambia: “Mwanamke, wako wapi? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia?” 11  Yule mwanamke akasema: “Hakuna, bwana.” Yesu akasema: “Wala mimi sikuhukumu kuwa na hatia. Ondoka uende zako; tangu sasa na kuendelea usiendelee kutenda dhambi tena.” 12  Kwa hiyo Yesu akawaambia tena, akisema: “Mimi ndiye nuru+ ya ulimwengu. Yule anayenifuata hatatembea kamwe katika giza,+ bali atakuwa na nuru ya uzima.” 13  Kwa sababu hiyo Mafarisayo wakamwambia: “Wewe unatoa ushahidi juu yako mwenyewe; ushahidi wako si wa kweli.” 14  Yesu akajibu, akawaambia: “Hata ikiwa ninatoa ushahidi juu yangu mwenyewe, ushahidi+ wangu ni wa kweli, kwa sababu ninajua nilikotoka na ninakoenda.+ Lakini ninyi hamjui nilitoka wapi na ninaenda wapi. 15  Ninyi mnahukumu kulingana na mwili;+ mimi sihukumu mtu yeyote hata kidogo.+ 16  Na bado ikiwa ninahukumu, hukumu yangu ni ya kweli, kwa sababu siko peke yangu, bali Baba aliyenituma yuko pamoja nami.+ 17  Pia, katika Sheria yenu wenyewe imeandikwa, ‘Ushahidi wa watu wawili ni wa kweli.’+ 18  Mimi ninatoa ushahidi juu yangu mwenyewe, na Baba aliyenituma hutoa ushahidi juu yangu.”+ 19  Kwa hiyo wakaendelea kumwambia: “Yuko wapi Baba yako?” Yesu akajibu: “Ninyi hamnijui mimi wala Baba yangu.+ Kama mngenijua mimi, mngemjua Baba yangu pia.”+ 20  Alisema maneno hayo katika chumba cha hazina+ alipokuwa akifundisha katika hekalu. Lakini hakuna aliyemkamata,+ kwa sababu saa+ yake ilikuwa haijafika bado. 21  Kwa sababu hiyo akawaambia tena: “Ninaenda zangu, nanyi mtanitafuta,+ na bado mtakufa katika dhambi yenu.+ Ninakoenda hamwezi kuja.” 22  Kwa hiyo Wayahudi wakaanza kusema: “Je, atajiua mwenyewe? Kwa sababu anasema, ‘Ninakoenda hamwezi kuja.’ ”+ 23  Kwa hiyo akaendelea kuwaambia: “Ninyi mnatoka kwenye makao ya chini; mimi ninatoka kwenye makao ya juu.+ Ninyi mnatoka katika ulimwengu+ huu; mimi sitoki katika ulimwengu huu.+ 24  Kwa hiyo niliwaambia ninyi, Mtakufa katika dhambi zenu.+ Kwa maana ikiwa hamwamini kwamba mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu.”+ 25  Kwa hiyo wakaanza kumwambia: “Wewe ni nani?” Yesu akawaambia: “Kwa nini hata ninasema nanyi? 26  Nina mambo mengi ya kusema juu yenu na kutoa hukumu juu ya mambo hayo. Kwa hakika, yule aliyenituma ni wa kweli, na mambo yale niliyoyasikia kutoka kwake ninayasema ulimwenguni.”+ 27  Hawakufahamu kwamba alikuwa akiwaambia juu ya Baba. 28  Kwa hiyo Yesu akasema: “Mara tu mkiisha kumwinua+ Mwana wa binadamu,+ ndipo mtakapojua kwamba mimi ndiye,+ na kwamba sifanyi jambo lolote kwa uamuzi wangu mwenyewe;+ bali kama vile Baba alivyonifundisha, ndivyo ninavyosema mambo haya.+ 29  Na yule aliyenituma yuko pamoja nami; yeye hakuniacha peke yangu, kwa sababu sikuzote mimi hufanya mambo yanayompendeza.”+ 30  Alipokuwa akisema mambo haya, wengi walimwamini.+ 31  Na kwa hiyo, Yesu akaendelea kuwaambia Wayahudi waliokuwa wamemwamini: “Mkikaa katika neno langu,+ ninyi kwa kweli ni wanafunzi wangu, 32  nanyi mtaijua kweli,+ nayo kweli itawaweka ninyi huru.”+ 33  Wakamjibu: “Sisi ni uzao wa Abrahamu+ nasi hatujapata kamwe kuwa watumwa wa mtu yeyote.+ Kwa nini basi unasema, ‘Ninyi mtakuwa huru’?” 34  Yesu akawajibu: “Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, Kila mtendaji wa dhambi ni mtumwa wa dhambi.+ 35  Zaidi ya hayo, mtumwa hakai nyumbani milele; mwana hukaa milele.+ 36  Kwa hiyo Mwana akiwaweka ninyi huru, mtakuwa huru kwelikweli.+ 37  Ninajua kwamba ninyi ni uzao wa Abrahamu; lakini mnatafuta kuniua,+ kwa sababu neno langu halifanyi maendeleo kati yenu.+ 38  Mambo ambayo nimeyaona kwa Baba yangu+ ninayasema;+ na kwa hiyo, fanyeni mambo ambayo mmesikia kutoka kwa baba yenu.” 39  Wakajibu, wakamwambia: “Baba yetu ni Abrahamu.”+ Yesu akawaambia: “Ikiwa ninyi ni watoto wa Abrahamu,+ fanyeni kazi za Abrahamu. 40  Lakini sasa mnatafuta kuniua, mtu ambaye amewaambia kweli ambayo nilisikia kutoka kwa Mungu.+ Abrahamu hakufanya hivyo.+ 41  Ninyi mnafanya kazi za baba yenu.” Wakamwambia: “Sisi hatukuzaliwa kutokana na uasherati; tuna Baba mmoja,+ Mungu.” 42  Yesu akawaambia: “Kama Mungu angekuwa ndiye Baba yenu, mngenipenda,+ kwa maana nilitoka kwa Mungu nami nipo hapa.+ Wala sikuja kwa uamuzi wangu mwenyewe hata kidogo, lakini Huyo alinituma.+ 43  Kwa nini hamjui yale ninayosema? Kwa sababu hamwezi kusikiliza neno langu.+ 44  Ninyi mmetoka kwa baba yenu Ibilisi,+ nanyi mnataka kufanya tamaa za baba yenu.+ Huyo alikuwa muuaji alipoanza,+ naye hakusimama imara katika kweli, kwa sababu kweli haimo ndani yake. Anaposema uwongo, yeye husema kulingana na mwelekeo wake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na ndiye baba ya uwongo.+ 45  Kwa sababu mimi, kwa upande mwingine, ninawaambia ile kweli, hamniamini.+ 46  Ni nani kati yenu anayenihukumu kuwa na hatia ya dhambi?+ Ikiwa ninasema kweli, kwa nini hamniamini? 47  Yule anayetoka kwa Mungu husikiliza maneno ya Mungu.+ Ndiyo sababu hamsikilizi, kwa sababu hamtoki kwa Mungu.”+ 48  Wayahudi wakajibu, wakamwambia: “Je, sisi hatusemi kweli kwamba, Wewe ni Msamaria+ na una roho mwovu?”+ 49  Yesu akajibu: “Mimi sina roho mwovu, lakini namheshimu Baba yangu,+ nanyi mnanivunjia heshima. 50  Lakini mimi sijitafutii utukufu;+ kuna Mmoja anayetafuta na anayehukumu.+ 51  Kwa kweli kabisa ninawaambia, Yeyote akishika neno langu, hataona kifo kamwe.”+ 52  Wayahudi wakamwambia: “Sasa tunajua una roho mwovu.+ Abrahamu alikufa,+ pia manabii;+ lakini wewe unasema, ‘Yeyote akishika neno langu, hataonja+ kifo kamwe.’ 53  Je, wewe ni mkuu+ kuliko Abrahamu baba yetu, ambaye alikufa? Pia, manabii walikufa.+ Wewe unadai kuwa nani?” 54  Yesu akajibu: “Ikiwa mimi ninajitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Baba yangu ndiye ambaye hunitukuza,+ yule ambaye ninyi mnasema kwamba ni Mungu wenu; 55  na bado hamjamjua.+ Lakini mimi ninamjua.+ Na ikiwa ningesema simjui ningekuwa mwongo kama ninyi. Lakini mimi ninamjua, nami ninalishika neno lake.+ 56  Baba yenu Abrahamu alishangilia sana katika tazamio la kuona siku yangu,+ naye aliiona na kushangilia.”+ 57  Kwa hiyo Wayahudi wakamwambia: “Wewe hujafika umri wa miaka 50, na bado umemwona Abrahamu?” 58  Yesu akawaambia: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, Kabla ya Abrahamu kuwako, mimi nimekuwako.”+ 59  Kwa hiyo wakaokota mawe wamtupie;+ lakini Yesu akajificha na kutoka hekaluni.

Maelezo ya Chini