Yohana 5:1-47

5  Baada ya mambo hayo kulikuwa na sherehe+ ya Wayahudi, na Yesu akapanda kwenda Yerusalemu.  Sasa katika Yerusalemu kwenye lango la kondoo+ kuna dimbwi linaloitwa katika Kiebrania Bethzatha, lenye mistari mitano ya nguzo.  Hapo umati wa wagonjwa, vipofu, vilema na wale wenye viungo vilivyopooza, walikuwa wamelala chini.  ——  Lakini kulikuwa na mtu fulani hapo ambaye alikuwa mgonjwa kwa miaka 38.  Alipomwona mtu huyu amelala chini, na akiwa anajua kwamba tayari amekuwa mgonjwa muda mrefu,+ Yesu akamwambia: “Je, unataka kuwa na afya nzuri?”+  Mgonjwa huyo akamjibu: “Bwana, sina mtu wa kuniweka ndani ya dimbwi wakati maji yanapotibuliwa; lakini wakati ninapokuwa nikija mwingine hushuka mbele yangu.”  Yesu akamwambia: “Simama, chukua kitanda chako, utembee.”+  Ndipo mtu huyo akawa na afya nzuri mara moja, naye akachukua kitanda chake, akaanza kutembea. Basi siku hiyo ilikuwa siku ya sabato.+ 10  Kwa hiyo Wayahudi wakaanza kumwambia mtu huyo aliyeponywa: “Ni Sabato, na si halali+ ukichukue kitanda.” 11  Lakini akawajibu: “Yule aliyenifanya niwe na afya nzuri aliniambia, ‘Chukua kitanda chako utembee.’ ” 12  Wakamuuliza: “Ni nani huyo aliyekuambia, ‘Kichukue utembee’?” 13  Lakini mwanamume huyo aliyeponywa hakujua alikuwa nani, kwa maana Yesu alikuwa amegeukia kando, mahali hapo pakiwa pana umati. 14  Baada ya mambo haya Yesu alimkuta hekaluni akamwambia: “Ona, una afya nzuri. Usifanye dhambi tena kamwe, ili usipatwe na jambo fulani baya zaidi.” 15  Mtu yule akaenda zake akawaambia Wayahudi kwamba Yesu ndiye aliyemfanya awe na afya nzuri. 16  Kwa hiyo Wayahudi wakamtesa+ Yesu, kwa sababu alikuwa akifanya mambo hayo wakati wa siku ya Sabato. 17  Lakini akawajibu: “Baba yangu anaendelea kufanya kazi mpaka sasa, na mimi ninaendelea kufanya kazi.”+ 18  Kwa kweli, kwa sababu hiyo Wayahudi wakaanza kutafuta hata zaidi kumuua,+ kwa sababu si kwamba tu alikuwa akiivunja Sabato bali pia alikuwa akimwita Mungu Baba+ yake mwenyewe, akijifanya mwenyewe kuwa sawa+ na Mungu. 19  Kwa hiyo, Yesu akajibu, akawaambia: “Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, Mwana hawezi kufanya hata jambo moja kwa uamuzi wake mwenyewe, ila tu lile analomwona Baba akifanya.+ Kwa maana mambo yoyote yale ambayo Yule hufanya, mambo hayo Mwana pia hufanya vivyo hivyo. 20  Kwa maana Baba anampenda Mwana+ na humwonyesha mambo yote anayofanya yeye mwenyewe, naye atamwonyesha kazi zilizo kubwa zaidi kuliko hizi, ili ninyi mpate kustaajabu.+ 21  Kwa maana kama vile Baba anavyowafufua wafu na kuwafanya hai,+ ndivyo Mwana pia anavyowafanya hai wale anaotaka kuwafanya hai.+ 22  Kwa maana Baba hamhukumu mtu yeyote hata kidogo, bali amemkabidhi Mwana kazi yote ya kuhukumu,+ 23  ili wote wapate kumheshimu Mwana+ kama vile wanavyomheshimu Baba. Yule ambaye hamheshimu Mwana hamheshimu Baba aliyemtuma.+ 24  Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, Yule ambaye husikia neno langu na kumwamini yule aliyenituma ana uzima wa milele,+ naye haingii hukumuni bali amevuka kutoka katika kifo na kuingia katika uzima.+ 25  “Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, Saa inakuja, nayo ipo sasa, wakati ambapo wafu+ wataisikia sauti+ ya Mwana wa Mungu na wale ambao wamesikiliza wataishi.+ 26  Kwa maana kama vile Baba alivyo na uzima ndani yake mwenyewe,+ ndivyo pia amemruhusu Mwana awe na uzima ndani yake mwenyewe.+ 27  Naye amempa mamlaka ya kuhukumu,+ kwa sababu yeye ndiye Mwana wa binadamu.+ 28  Msistaajabie jambo hili, kwa sababu saa inakuja ambayo wale wote waliomo ndani ya makaburi ya ukumbusho+ wataisikia sauti yake 29  na kutoka, wale waliotenda mambo mema kwenye ufufuo wa uzima,+ wale waliokuwa na zoea la kutenda mambo maovu kwenye ufufuo wa hukumu.+ 30  Mimi siwezi kufanya lolote kwa uamuzi wangu mwenyewe; kama vile ninavyosikia, ndivyo ninavyohukumu; na hukumu ninayotoa ni ya uadilifu,+ kwa sababu ninatafuta, si mapenzi yangu mwenyewe, bali mapenzi+ yake aliyenituma. 31  “Ikiwa mimi peke yangu ninatoa ushahidi+ juu yangu mwenyewe, ushahidi wangu si wa kweli.+ 32  Kuna mwingine ambaye hutoa ushahidi juu yangu, nami ninajua kwamba ushahidi ambao yeye hutoa+ juu yangu ni wa kweli. 33  Ninyi mmetuma watu kwa Yohana, naye ametoa ushahidi kwa ile kweli.+ 34  Hata hivyo, mimi siukubali ushahidi kutoka kwa mwanadamu, bali ninasema mambo hayo ili mpate kuokolewa.+ 35  Mtu huyo alikuwa taa yenye kuwaka na yenye kung’aa, nanyi kwa wakati mfupi mlikuwa na nia ya kushangilia sana katika nuru yake.+ 36  Lakini mimi nina ushahidi ulio mkubwa zaidi kuliko ule wa Yohana, kwa maana kazi zilezile ambazo Baba yangu alinigawia kutimiza, kazi hizo zenyewe ambazo ninafanya,+ hutoa ushahidi juu yangu kwamba Baba alinituma. 37  Pia, Baba aliyenituma yeye mwenyewe ametoa ushahidi juu yangu.+ Ninyi hamjasikia sauti yake wakati wowote wala kuona umbo lake;+ 38  nanyi hamna neno lake likikaa ndani yenu, kwa sababu yuleyule ambaye yeye alimtuma ninyi hammwamini. 39  “Ninyi mnayachunguza Maandiko,+ kwa sababu mnafikiri kwamba kwa njia yake mtakuwa na uzima wa milele; na hayo yenyewe ndiyo yanayotoa ushahidi juu yangu.+ 40  Na bado hamtaki kuja kwangu ili mpate kuwa na uzima.+ 41  Mimi siukubali utukufu kutoka kwa wanadamu,+ 42  lakini ninajua vizuri kwamba ninyi hammpendi Mungu ndani yenu.+ 43  Mimi nimekuja katika jina la Baba yangu,+ lakini ninyi hamnipokei; ikiwa mtu mwingine angefika katika jina lake mwenyewe, mngempokea huyo. 44  Mtawezaje kuamini, wakati ninyi mnakubali utukufu+ kutoka kwa mtu na mwenzake na hamtafuti utukufu unaotoka kwa Mungu wa pekee?+ 45  Msifikiri kwamba nitawashtaki kwa Baba; kuna mmoja ambaye huwashtaki ninyi, Musa,+ ambaye mmemtumaini. 46  Kwa kweli, ikiwa mngalimwamini Musa mngaliniamini mimi, kwa maana huyo aliandika juu yangu.+ 47  Lakini ikiwa hamyaamini maandishi yake huyo,+ mtawezaje kuyaamini maneno yangu?”

Maelezo ya Chini