Yohana 15:1-27

15  “Mimi ndiye mzabibu wa kweli,+ na Baba yangu ndiye mkulima.+  Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda yeye huliondolea mbali,+ na kila tawi linalozaa matunda yeye hulisafisha,+ lipate kuzaa matunda zaidi.+  Tayari ninyi ni safi kwa sababu ya neno ambalo nimewaambia.+  Kaeni katika muungano pamoja nami, na mimi katika muungano pamoja nanyi.+ Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa matunda likiwa peke yake lisipokaa katika mzabibu, vivyo hivyo ninyi hamwezi, msipokaa katika muungano pamoja nami.+  Mimi ndiye mzabibu, ninyi ndio matawi. Yule ambaye hukaa katika muungano pamoja nami, na mimi katika muungano pamoja naye, huyo huzaa matunda mengi;+ kwa sababu bila mimi hamwezi kufanya lolote kamwe.  Ikiwa yeyote hakai katika muungano pamoja nami, huyo hutupwa nje kama tawi na hukauka; na watu hukusanya matawi hayo na kuyatupa ndani ya moto nayo yanateketezwa.+  Mkikaa katika muungano pamoja nami na maneno yangu yakae ndani yenu, ombeni lolote mnalotaka nalo litatukia kwenu.+  Baba yangu hutukuzwa katika hili, kwamba mwendelee kuzaa matunda mengi na kujionyesha kuwa wanafunzi wangu.+  Kama vile Baba alivyonipenda+ nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika upendo wangu. 10  Mkishika amri zangu,+ mtakaa katika upendo wangu, kama vile mimi nilivyoshika amri za Baba+ na kukaa katika upendo wake. 11  “Mambo haya nimewaambia, ili shangwe yangu ipate kuwa ndani yenu na shangwe yenu ipate kujaa.+ 12  Hii ndiyo amri yangu, kwamba mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi.+ 13  Hakuna aliye na upendo mkuu kuliko huu, kwamba mtu aitoe nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake.+ 14  Ninyi ni rafiki zangu ikiwa mnafanya ninalowaamuru ninyi.+ 15  Siwaiti ninyi tena watumwa, kwa sababu mtumwa hajui yale ambayo bwana wake anafanya. Lakini nimewaita ninyi rafiki,+ kwa sababu mambo yote ambayo nimeyasikia kutoka kwa Baba yangu nimewajulisha ninyi.+ 16  Ninyi hamkunichagua mimi, bali mimi niliwachagua, nami niliwaweka ninyi msonge mbele na kuendelea kuzaa matunda+ na kwamba matunda yenu yapate kukaa; ili hata mkimwomba Baba jambo gani katika jina langu, apate kuwapa hilo.+ 17  “Mambo haya ninawaamuru ninyi, kwamba mpendane.+ 18  Ikiwa ulimwengu unawachukia ninyi, mnajua kwamba umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi.+ 19  Kama mngekuwa sehemu ya ulimwengu, ulimwengu ungependa kilicho chake.+ Sasa kwa sababu ninyi si sehemu ya ulimwengu, bali nimewachagua ninyi kutoka ulimwenguni,+ kwa sababu hiyo ulimwengu unawachukia ninyi.+ 20  Kumbukeni neno nililowaambia, Mtumwa si mkuu kuliko bwana wake. Ikiwa wamenitesa mimi, watawatesa ninyi pia;+ ikiwa wamelishika neno langu, watalishika lenu pia. 21  Lakini watawatendea mambo yote haya kwa ajili ya jina langu, kwa sababu hawamjui aliyenituma.+ 22  Kama singekuja na kuwaambia, hawangekuwa na dhambi;+ lakini sasa hawana sababu ya kujitetea kwa ajili ya dhambi yao.+ 23  Anayenichukia anamchukia Baba yangu pia.+ 24  Kama singefanya kati yao kazi ambazo hakuna mwingine aliyezifanya,+ hawangekuwa na dhambi;+ lakini sasa wameniona na pia wamenichukia mimi na vilevile Baba yangu.+ 25  Lakini ni ili neno lililoandikwa katika Sheria yao lipate kutimizwa, ‘Walinichukia bila sababu.’+ 26  Wakati atakapofika msaidizi ambaye nitawapelekea ninyi kutoka kwa Baba,+ roho ya ile kweli, ambayo inatoka kwa Baba, huyo atatoa ushahidi juu yangu;+ 27  nanyi, mtatoa ushahidi,+ kwa sababu mmekuwa pamoja nami kutoka wakati nilipoanza.

Maelezo ya Chini