Yohana 14:1-31

14  “Mioyo yenu isitaabike.+ Iweni na imani katika Mungu,+ iweni na imani pia katika mimi.+  Katika nyumba ya Baba yangu mna makao mengi.+ Kama sivyo, ningaliwaambia ninyi, kwa sababu ninaenda kuwatayarishia ninyi mahali.+  Pia, nikienda na kuwatayarishia ninyi mahali, nitakuja tena+ nami nitawapokea ninyi nyumbani kwangu mwenyewe,+ ili mahali nilipo mimi, ninyi pia muwe hapo.+  Na mahali ninakoenda ninyi mnaijua njia.”  Tomasi+ akamwambia: “Bwana, sisi hatujui unaenda wapi.+ Tunaijuaje njia?”  Yesu akamwambia: “Mimi ndiye njia+ na kweli+ na uzima.+ Hakuna anayekuja kwa Baba ila kupitia kwangu.+  Kama mngekuwa mmenijua, mngekuwa mmemjua Baba yangu pia; tangu dakika hii na kuendelea ninyi mnamjua na mmemwona.”+  Filipo akamwambia: “Bwana, tuonyeshe Baba, na hilo linatutosha.”  Yesu akamwambia: “Je, nimekuwa pamoja nanyi kwa muda mrefu sana hivyo, na bado, Filipo, hujanijua? Yule ambaye ameniona mimi amemwona Baba+ pia. Kwa nini unasema, ‘Tuonyeshe Baba’?+ 10  Je, wewe huamini kwamba mimi nimo katika muungano pamoja na Baba na Baba yumo katika muungano pamoja nami?+ Mambo ninayowaambia ninyi sisemi kwa kujitungia mwenyewe; bali Baba ambaye hukaa katika muungano pamoja nami anafanya kazi zake.+ 11  Iweni na imani kwamba nimo katika muungano pamoja na Baba na Baba yumo katika muungano pamoja nami; kama sivyo, iweni na imani kwa sababu ya zile kazi zenyewe.+ 12  Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, Yule anayeniamini, huyo pia atafanya kazi ambazo mimi hufanya; naye atafanya kazi kubwa+ kuliko hizi, kwa sababu ninaenda kwa Baba.+ 13  Pia, lolote lile mtakaloomba katika jina langu, nitalifanya, ili Baba apate kutukuzwa kuhusiana na Mwana.+ 14  Mkiomba jambo lolote katika jina langu, nitalifanya. 15  “Ikiwa mnanipenda, mtazishika amri zangu;+ 16  nami nitamwomba Baba naye atawapa ninyi msaidizi mwingine awe pamoja nanyi milele,+ 17  roho ya ile kweli,+ ambayo ulimwengu hauwezi kuipokea,+ kwa sababu hauioni wala kuijua. Ninyi mnaijua, kwa sababu hiyo hukaa pamoja nanyi na imo ndani yenu.+ 18  Sitawaacha ninyi mayatima.+ Ninakuja kwenu. 19  Bado muda kidogo zaidi na ulimwengu hautaniona tena,+ lakini ninyi mtaniona,+ kwa sababu ninaishi, nanyi mtaishi.+ 20  Siku hiyo mtajua kwamba nimo katika muungano pamoja na Baba yangu nanyi mumo katika muungano pamoja nami, nami nimo katika muungano pamoja nanyi.+ 21  Yule aliye na amri zangu na kuzishika, huyo ndiye ambaye hunipenda.+ Naye anayenipenda atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujionyesha wazi kwake.” 22  Yuda,+ si yule Iskariote, akamwambia: “Bwana, ni nini kimetukia hivi kwamba unakusudia kujionyesha wazi kwetu wala si kwa ulimwengu?”+ 23  Yesu akajibu, akamwambia: “Ikiwa yeyote ananipenda, atalishika+ neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi hakika tutakuja kwake na kukaa pamoja naye.+ 24  Yule ambaye hanipendi hayashiki maneno yangu; na neno mnalolisikia si langu, bali ni la Baba aliyenituma.+ 25  “Nilipokuwa nikikaa pamoja nanyi niliwaambia mambo haya. 26  Lakini msaidizi, roho takatifu, ambayo Baba atatuma katika jina langu, hiyo itawafundisha ninyi mambo yote na kuwakumbusha mambo yote niliyowaambia.+ 27  Ninawaachia ninyi amani, ninawapa amani+ yangu. Siwapi ninyi hiyo kwa njia ile ambayo ulimwengu huitoa. Mioyo yenu isitaabike wala kuogopa. 28  Mlisikia kwamba niliwaambia, Ninaenda zangu nami nitakuja tena kwenu. Kama mngenipenda, mngeshangilia kwamba ninaenda kwa Baba, kwa sababu Baba ni mkuu+ kuliko mimi. 29  Kwa hiyo sasa nimewaambia ninyi kabla ya hilo kutukia,+ ili, litakapotukia, mpate kuamini. 30  Sitasema mengi tena kamwe pamoja nanyi, kwa maana mtawala+ wa ulimwengu anakuja. Naye hana uwezo juu yangu,+ 31  lakini, kusudi ulimwengu ujue kwamba ninampenda Baba, kama vile Baba amenipa amri+ kufanya, ndivyo ninavyofanya. Simameni, tuondoke hapa.

Maelezo ya Chini