Yohana 11:1-57

11  Basi kulikuwa na mtu fulani mgonjwa, Lazaro wa Bethania, wa kijiji cha Maria na cha Martha+ dada yake.  Kwa kweli, Maria aliyempaka Bwana mafuta yenye marashi+ na kufuta miguu yake ili kuikausha kwa nywele zake,+ ndiye ambaye Lazaro ndugu yake alikuwa mgonjwa.  Kwa hiyo dada zake walipeleka neno kwake, wakisema: “Bwana, ona! yule unayempenda+ ni mgonjwa.”  Lakini Yesu aliposikia hilo akasema: “Lengo la ugonjwa huu si kifo, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu,+ ili Mwana wa Mungu atukuzwe kupitia huo.”  Basi Yesu alimpenda Martha na dada yake na Lazaro.  Hata hivyo, aliposikia kwamba alikuwa mgonjwa, ndipo kwa kweli akakaa siku mbili mahali alipokuwa.  Kisha baada ya hayo, akawaambia wanafunzi: “Twendeni Yudea tena.”  Wanafunzi wakamwambia: “Rabi,+ juzijuzi tu Wayudea walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe,+ na je, unaenda huko tena?”  Yesu akajibu: “Kuna saa kumi na mbili za nuru ya mchana, sivyo? Ikiwa yeyote anatembea katika nuru ya mchana+ hagongi kitu chochote, kwa sababu anaona nuru ya ulimwengu huu. 10  Lakini ikiwa yeyote anatembea usiku,+ yeye hugonga kitu fulani, kwa sababu nuru haimo ndani yake.” 11  Alisema hayo, kisha akawaambia: “Lazaro rafiki yetu anapumzika, lakini ninafunga safari kwenda huko ili kumwamsha kutoka usingizini.”+ 12  Kwa hiyo wanafunzi wakamwambia: “Bwana, ikiwa anapumzika, atapona.” 13  Hata hivyo, Yesu alikuwa amesema juu ya kifo chake. Lakini walifikiri alikuwa akisema juu ya kupumzika katika usingizi. 14  Kwa hiyo, wakati huo, Yesu akawaambia waziwazi: “Lazaro amekufa,+ 15  nami ninashangilia kwa sababu yenu kwamba sikuwa huko, kusudi ninyi mwamini. Lakini twendeni kwake.” 16  Kwa hiyo Tomasi, aliyeitwa Pacha, akawaambia wanafunzi wenzake: “Acheni twende pia, ili tukafe pamoja naye.”+ 17  Kwa hiyo Yesu alipofika, alikuta tayari amekwisha kuwa ndani ya kaburi siku nne.+ 18  Basi Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu umbali wa karibu kilometa tatu. 19  Basi wengi kati ya Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Maria ili wawafariji+ kuhusu ndugu yao. 20  Kwa hiyo Martha, aliposikia kwamba Yesu anakuja, alienda kukutana naye; lakini Maria+ akaendelea kuketi nyumbani. 21  Kwa hiyo Martha akamwambia Yesu: “Bwana, kama ungekuwa hapa ndugu yangu hangekufa.+ 22  Hata hivyo sasa ninajua kwamba mambo mengi kadiri unayomwomba Mungu,+ Mungu atakupa.” 23  Yesu akamwambia: “Ndugu yako atafufuka.”+ 24  Martha akamwambia: “Ninajua atafufuka katika ufufuo+ siku ya mwisho.” 25  Yesu akamwambia: “Mimi ndiye ufufuo na uzima.+ Yule anayeniamini, hata akifa, atarudi kwenye uzima;+ 26  na kila mtu aliye hai na ananiamini hatakufa kamwe.+ Je, unaamini hilo?” 27  Akamwambia: “Ndiyo, Bwana; nimeamini kwamba wewe ndiye Kristo Mwana wa Mungu, Yule anayekuja ulimwenguni.”+ 28  Na alipokuwa amesema hilo, akaenda zake na kumwita Maria dada yake, akisema kwa siri: “Mwalimu+ yupo naye anakuita.” 29  Aliposikia hilo, akasimama upesi, akamwendea. 30  Kwa kweli, Yesu alikuwa hajaingia kijijini, lakini bado alikuwa mahali ambapo Martha alikutana naye. 31  Kwa hiyo Wayahudi waliokuwa pamoja naye nyumbani+ na waliokuwa wakimfariji, walipomwona Maria akisimama upesi na kuondoka aende, wakamfuata, wakidhani kwamba alikuwa akienda kwenye kaburi+ ili kulilia huko. 32  Na kwa hiyo Maria, alipofika mahali ambapo Yesu alikuwa na kumwona, akajiangusha miguuni pake, akamwambia: “Bwana, kama ungekuwa hapa, ndugu yangu hangekufa.”+ 33  Kwa hiyo, Yesu alipomwona akilia na Wayahudi waliokuja pamoja naye wakilia, akaugua rohoni na kutaabika;+ 34  naye akasema: “Mmemlaza wapi?” Wakamwambia: “Bwana, njoo uone.” 35  Yesu akatokwa na machozi.+ 36  Kwa hiyo Wayahudi wakaanza kusema: “Ona, jinsi alivyokuwa akimpenda!”+ 37  Lakini baadhi yao wakasema: “Je, mtu huyu aliyefungua macho+ ya mtu aliye kipofu hakuweza kumzuia huyu asife?” 38  Kwa hiyo Yesu, baada ya kuugua tena ndani yake, akaja kwenye lile kaburi.+ Kwa kweli, lilikuwa pango, na jiwe+ lilikuwa limelilalia. 39  Yesu akasema: “Liondoeni jiwe.”+ Martha, dada ya yule aliyekufa, akamwambia: “Bwana, kufikia sasa lazima awe ananuka, kwa maana ni siku nne.” 40  Yesu akamwambia: “Je, sikukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu?”+ 41  Kwa hiyo wakaliondoa jiwe. Basi Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni+ na kusema: “Baba, ninakushukuru kwamba umenisikia.+ 42  Kweli, nilijua kwamba sikuzote wewe hunisikia; lakini kwa sababu ya umati+ waliosimama kunizunguka nilisema, ili wapate kuamini kwamba wewe ulinituma.”+ 43  Na alipokuwa amekwisha kusema hayo, akaita kwa sauti kubwa: “Lazaro, njoo huku nje!”+ 44  Huyo mtu aliyekuwa mfu akatoka miguu na mikono yake ikiwa imefungwa vitambaa,+ na uso wake ulikuwa umefungwa-fungwa kwa kitambaa. Yesu akawaambia: “Mfungueni, mmwache aende.” 45  Kwa hiyo wengi kati ya Wayahudi waliokuwa wamekuja kwa Maria na walioona lile alilofanya, wakamwamini;+ 46  lakini baadhi yao wakaenda zao kwa Mafarisayo na kuwaambia mambo aliyoyafanya Yesu.+ 47  Kwa sababu hiyo wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakaikusanya pamoja Sanhedrini+ na kuanza kusema: “Tufanye nini, kwa sababu mtu huyu anafanya ishara nyingi?+ 48  Tukimwacha hivyo, hao wote watamwamini,+ na Waroma+ watakuja na kuondolea mbali mahali+ petu na taifa letu pia.” 49  Lakini mtu fulani kati yao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka huo,+ akawaambia: “Ninyi hamjui lolote kamwe, 50  nanyi hamwoni kwamba ni kwa faida yenu mtu mmoja afe+ kwa ajili ya watu kuliko taifa lote liangamizwe.”+ 51  Ingawa hivyo, hilo hakulisema kwa kujitungia mwenyewe; lakini kwa sababu alikuwa kuhani mkuu mwaka huo, alitoa unabii kwamba Yesu alikusudiwa kufa kwa ajili ya taifa, 52  na si kwa ajili ya taifa hilo tu, bali ili watoto wa Mungu waliotawanyika+ huku na huku yeye apate pia kuwakusanya pamoja kuwa mmoja.+ 53  Kwa hiyo tangu siku hiyo na kuendelea wakakata shauri kumuua.+ 54  Kwa sababu hiyo Yesu hakutembea tena huku na huku hadharani+ kati ya Wayahudi,+ bali aliondoka huko mpaka nchi iliyo karibu na nyika, akaingia katika jiji linaloitwa Efraimu,+ na humo akakaa pamoja na wanafunzi. 55  Sasa pasaka+ ya Wayahudi ilikuwa karibu, na watu wengi walipanda kutoka nchi hiyo mpaka Yerusalemu kabla ya pasaka kusudi wajitakase kisherehe.+ 56  Kwa hiyo wakaenda wakimtafuta Yesu nao wakawa wakiambiana huku wakiwa wamesimama kulizunguka hekalu: “Mnaonaje? Kwamba yeye hatakuja kamwe kwenye sherehe?” 57  Ilivyokuwa ni kwamba, wakuu wa makuhani na Mafarisayo walikuwa wametoa maagizo kwamba ikiwa yeyote angepata kujua alikokuwa, anapaswa kufunua hilo, ili wamkamate.

Maelezo ya Chini