Yohana 10:1-42

10  “Kwa kweli ninawaambia ninyi, Yule asiyeingia katika zizi la kondoo kupitia mlango+ bali hupandia mahali pengine, huyo ni mwizi na mporaji.+  Lakini yule anayeingia kupitia mlango+ ndiye mchungaji+ wa kondoo.+  Mtunza-mlango+ humfungulia huyo, nao kondoo+ huisikiliza sauti yake, naye huwaita kondoo zake mwenyewe kwa jina na kuwatoa nje.  Baada ya kuwatoa nje wote walio wake mwenyewe, yeye huenda mbele yao, nao kondoo humfuata,+ kwa sababu wanaijua sauti yake.+  Hawatamfuata mgeni kamwe bali watamkimbia,+ kwa sababu hawaijui sauti ya wageni.”+  Yesu aliwaambia mfano huo; lakini hawakujua mambo aliyowaambia yalimaanisha nini.+  Kwa hiyo Yesu akasema tena: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, Mimi ndiye mlango+ wa kondoo.  Wale wote ambao wamekuja badala yangu ni wezi na waporaji;+ lakini kondoo hawakuwasikiliza.+  Mimi ndiye mlango;+ yeyote yule anayeingia kupitia kwangu ataokolewa, naye ataingia na kutoka na kupata malisho.+ 10  Mwizi+ haji isipokuwa aje kuiba na kuua na kuharibu.+ Mimi nimekuja ili wapate kuwa na uzima na wapate kuwa nao kwa wingi. 11  Mimi ndiye mchungaji+ mwema; mchungaji mwema huitoa nafsi yake kwa ajili ya kondoo.+ 12  Mtu aliyekodiwa,+ ambaye si mchungaji na ambaye kondoo si wake, humwona mbwa-mwitu akija naye huwaacha kondoo na kukimbia​—⁠naye mbwa-mwitu huwanyakua na kuwatawanya+⁠— 13  kwa sababu huyo ni mtu aliyekodiwa+ naye hawajali kondoo.+ 14  Mimi ndiye mchungaji mwema, nami ninawajua kondoo+ wangu na kondoo wangu wananijua,+ 15  kama vile Baba anavyonijua mimi nami ninamjua Baba;+ nami ninaitoa nafsi yangu kwa ajili ya kondoo.+ 16  “Nami nina kondoo wengine,+ ambao si wa zizi hili;+ hao pia nitawaleta, nao wataisikiliza sauti yangu,+ nao watakuwa kundi moja, mchungaji mmoja.+ 17  Ndiyo sababu Baba ananipenda,+ kwa sababu ninaitoa nafsi yangu,+ ili nipate kuipokea tena. 18  Hakuna mtu ambaye ameichukua kutoka kwangu, bali ninaitoa kwa uamuzi wangu mwenyewe. Nina mamlaka ya kuitoa, nami nina mamlaka ya kuipokea tena.+ Amri+ kuhusu hili niliipokea kutoka kwa Baba yangu.” 19  Tena mgawanyiko+ ukatokea kati ya Wayahudi kwa sababu ya maneno hayo. 20  Wengi wao walikuwa wakisema: “Ana roho mwovu+ naye ana wazimu. Kwa nini mnamsikiliza?” 21  Wengine wakawa wakisema: “Haya si maneno ya mtu mwenye roho mwovu. Je, roho mwovu anaweza kufungua macho ya vipofu?” 22  Wakati huo kulikuwa na sherehe ya wakfu Yerusalemu. Ulikuwa wakati wa majira ya baridi kali, 23  na Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika eneo lenye mistari ya nguzo za Sulemani.+ 24  Kwa hiyo Wayahudi wakamzunguka na kuanza kumwambia: “Utaendelea kuzihangaisha nafsi zetu mpaka wakati gani? Ikiwa wewe ndiye Kristo,+ tuambie waziwazi.”+ 25  Yesu akawajibu: “Niliwaambia, na bado hamwamini. Kazi ninazotenda katika jina la Baba yangu, hizo zinatoa ushahidi juu yangu.+ 26  Lakini hamwamini, kwa sababu ninyi hamko kati ya kondoo wangu.+ 27  Kondoo+ wangu huisikiliza sauti yangu, nami ninawajua, nao wananifuata.+ 28  Nami ninawapa hao uzima wa milele,+ nao hawataharibiwa kamwe,+ wala hakuna atakayewanyakua kutoka mkononi mwangu.+ 29  Kile ambacho Baba+ yangu amenipa ni kikubwa zaidi kuliko vingine vyote,+ na hakuna anayeweza kuwanyakua kutoka mkononi mwa Baba.+ 30  Mimi na Baba ni kitu kimoja.”+ 31  Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige.+ 32  Yesu akawajibu: “Niliwaonyesha kazi nyingi nzuri kutoka kwa Baba. Kati ya kazi hizo mnataka kunipiga kwa mawe kwa sababu ya kazi gani?” 33  Wayahudi wakamjibu: “Tunakupiga kwa mawe, si kwa sababu ya kazi njema, bali kwa sababu ya kukufuru,+ naam, kwa sababu, ijapokuwa wewe ni mwanadamu, unajifanya kuwa mungu.”+ 34  Yesu akawajibu: “Je, haikuandikwa katika Sheria yenu,+ ‘Mimi nilisema: “Ninyi ni miungu” ’?+ 35  Ikiwa aliwaita ‘miungu’+ wale ambao neno la Mungu lilikuja dhidi yao, na bado Andiko haliwezi kubatilishwa,+ 36  je, mnaniambia mimi ambaye Baba alinitakasa na kunituma ulimwenguni, ‘Unakufuru,’ kwa sababu nilisema, Mimi ni Mwana wa Mungu?+ 37  Ikiwa mimi sitendi kazi+ za Baba, msiniamini. 38  Lakini ikiwa ninazitenda, hata ingawa hamniamini, iweni na imani katika kazi hizo,+ ili mjue na kuendelea kujua kwamba Baba yuko katika muungano pamoja na mimi, nami niko katika muungano pamoja na Baba.”+ 39  Kwa hiyo wakajaribu tena kumkamata;+ lakini akaondoka mikononi mwao.+ 40  Kwa hiyo akaenda tena ng’ambo ya Yordani mpaka mahali ambako Yohana alikuwa akibatizia+ hapo kwanza, naye akakaa huko. 41  Na watu wengi wakamjia, nao wakaanza kusema: “Yohana, kwa kweli, hakufanya hata ishara moja, lakini mambo mengi ambayo Yohana alisema juu ya mtu huyu, yote yalikuwa ya kweli.”+ 42  Na wengi wakamwamini huko.+

Maelezo ya Chini