Waamuzi 9:1-57

9  Baada ya muda Abimeleki+ mwana wa Yerubaali akaenda Shekemu+ kwa ndugu za mama yake, akaanza kusema nao na kusema na familia yote ya nyumba ya baba ya mama yake, akisema:  “Tafadhali, semeni masikioni mwa wenye mashamba wote wa Shekemu, ‘Ni jambo gani lililo bora kwenu, kwamba watu 70,+ wana wote wa Yerubaali, watawale juu yenu au mtu mmoja atawale juu yenu? Nanyi mkumbuke kwamba mimi ni mfupa na nyama yenu.’”+  Basi ndugu za mama yake wakaanza kusema maneno hayo yote kumhusu yeye masikioni mwa wenye mashamba wote wa Shekemu, na mioyo yao ikaelekea kwa Abimeleki,+ kwa maana walisema: “Yeye ni ndugu yetu.”+  Ndipo wakampa vipande 70 vya fedha kutoka katika nyumba ya Baal-berithi,+ kisha Abimeleki akavitumia kukodisha watu wazembe na wenye dharau,+ ili wafuatane naye.  Kisha akaenda nyumbani kwa baba yake katika Ofra,+ akawaua ndugu zake,+ wana wa Yerubaali, watu 70, juu ya jiwe moja, lakini Yothamu mwana mdogo zaidi wa Yerubaali akaachwa, kwa sababu alijificha.  Baadaye, watu wote wenye mashamba wa Shekemu na nyumba yote ya Milo+ wakakusanyika pamoja wakaenda, wakamfanya Abimeleki atawale akiwa mfalme,+ karibu na ule mti mkubwa,+ nguzo iliyokuwa katika Shekemu.+  Wakati walipompasha Yothamu habari, akaenda mara moja, akasimama juu ya kilele cha Mlima Gerizimu,+ akapaaza sauti yake, akaita na kuwaambia: “Nisikilizeni, enyi wenye mashamba wa Shekemu, na acheni Mungu awasikilize ninyi:  “Hapo zamani za kale, miti ilienda kumtia mafuta mfalme juu yao. Basi ikauambia mzeituni,+ ‘Uwe mfalme juu yetu.’+  Lakini mzeituni ukaiambia, ‘Je, niyaache mafuta yangu ambayo kwayo wao humtukuza+ Mungu na wanadamu, na je, niende kuwayawaya juu ya miti mingine?’+ 10  Ndipo miti ikauambia mtini,+ ‘Wewe njoo, uwe malkia juu yetu.’ 11  Lakini mtini ukaiambia, ‘Je, niache utamu wangu na mazao yangu mema, na je, niende kuwayawaya juu ya miti mingine?’+ 12  Kisha miti ikauambia mzabibu, ‘Wewe njoo, uwe malkia juu yetu.’ 13  Ndipo mzabibu ukaiambia, ‘Je, niiache divai yangu mpya ambayo humfurahisha Mungu na wanadamu,+ na je, niende kuwayawaya juu ya miti?’ 14  Mwishowe miti mingine yote ikauambia mkwamba,+ ‘Wewe njoo, uwe mfalme juu yetu.’ 15  Ndipo mkwamba ukaiambia miti, ‘Ikiwa kweli mnanitia mafuta niwe mfalme juu yenu, njooni, tafuteni kimbilio chini ya kivuli changu.+ Lakini kama sivyo, moto+ na utoke ndani ya mkwamba uiteketeze mierezi+ ya Lebanoni.’+ 16  “Na sasa ikiwa mmetenda kwa ukweli na bila kosa, mkamfanya Abimeleki kuwa mfalme,+ na ikiwa wema ndio mmemwonyesha Yerubaali na nyumba yake, na ikiwa mmemtendea sawasawa na matendo ya mikono yake, 17  wakati baba yangu alipowapigania+ ninyi, akaihatarisha nafsi+ yake ili apate kuwakomboa ninyi kutoka katika mkono wa Midiani;+ 18  nanyi, kwa upande wenu, mmesimama juu ya nyumba ya baba yangu leo ili mpate kuwaua wanawe,+ watu 70,+ juu ya jiwe moja, na ili mpate kumfanya Abimeleki, mwana wa kijakazi wake,+ kuwa mfalme+ juu ya wenye mashamba wa Shekemu kwa sababu tu yeye ni ndugu yenu; 19  ndiyo, ikiwa mmemtendea Yerubaali na nyumba yake kwa ukweli na bila kosa leo hii, shangilieni juu ya Abimeleki naye pia ashangilie juu yenu.+ 20  Lakini kama sivyo, moto+ na utoke ndani ya Abimeleki, uwateketeze wenye mashamba wa Shekemu na nyumba ya Milo,+ kisha moto+ na utoke ndani ya wenye mashamba wa Shekemu na nyumba ya Milo, nao umteketeze Abimeleki.”+ 21  Ndipo Yothamu+ akapiga mbio, akakimbia, akaenda mpaka Beeri, akaanza kukaa hapo kwa sababu ya Abimeleki ndugu yake. 22  Naye Abimeleki akaendelea kujitwalia ukuu juu ya Israeli kwa miaka mitatu.+ 23  Ndipo Mungu akaacha roho mbaya+ itokee kati ya Abimeleki na wale wenye mashamba wa Shekemu, na hao wenye mashamba wa Shekemu wakamtendea Abimeleki hila,+ 24  ili jeuri iliyotendewa wale wana 70 wa Yerubaali ije+ na kwamba apate kuweka damu yao juu ya Abimeleki ndugu yao kwa sababu aliwaua,+ na juu ya wenye mashamba wa Shekemu kwa sababu waliitia nguvu mikono+ yake ili awaue ndugu zake. 25  Basi wenye mashamba wa Shekemu wakaweka watu wamvizie juu ya vilele vya milima, nao wakawa wanamnyang’anya vitu kila mtu ambaye alipita kando yao barabarani. Baada ya muda Abimeleki akaletewa habari. 26  Ndipo Gaali+ mwana wa Ebedi na ndugu zake wakaja na kuvuka kuingia Shekemu,+ nao wenye mashamba wa Shekemu wakaanza kumtumaini.+ 27  Nao wakatoka kwenda shambani kama kawaida, wakakusanya zabibu za mashamba yao na kuzikanyaga na kusherehekea kwa furaha,+ kisha wakaingia katika nyumba ya mungu wao,+ wakala na kunywa+ na kumlaani+ Abimeleki. 28  Ndipo Gaali mwana wa Ebedi akasema: “Abimeleki+ ni nani, na Shekemu ni nani ili tumtumikie? Je, yeye si mwana wa Yerubaali,+ na je, Zebuli+ si mjumbe wake? Ninyi wengine watumikieni watu wa Hamori,+ baba ya Shekemu, lakini je, kwa nini sisi tumtumikie? 29  Laiti watu hawa wangekuwa mkononi mwangu!+ Ndipo ningemwondoa Abimeleki.” Naye akamwambia Abimeleki: “Zidisha jeshi lako kwa wingi, kisha utoke nje.”+ 30  Naye Zebuli mkuu wa jiji akayasikia maneno ya Gaali mwana wa Ebedi.+ Ndipo hasira yake ikawaka. 31  Kwa hiyo akatuma wajumbe waende kwa Abimeleki kwa siri, akisema: “Tazama! Gaali mwana wa Ebedi na ndugu zake sasa wamekuja Shekemu,+ nao wanalikusanya jiji kupigana na wewe. 32  Na sasa simama wakati wa usiku,+ wewe pamoja na watu walio nawe, nanyi mvizie+ shambani. 33  Na itatukia kwamba wakati wa asubuhi mara jua linapowaka mwamke mapema, nanyi mfanye mashambulizi ya ghafula juu ya jiji; na yeye na wale watu walio pamoja naye watakapotoka nje kupigana na wewe, umtendee kadiri ya uwezo wa mkono wako.” 34  Basi Abimeleki na watu wote waliokuwa pamoja naye wakaondoka usiku, wakaanza kulivizia jiji la Shekemu wakiwa vikosi vinne. 35  Baadaye Gaali+ mwana wa Ebedi akatoka nje na kusimama penye mwingilio wa lango la jiji. Ndipo Abimeleki na watu waliokuwa pamoja naye wakasimama kutoka mahali pa kuvizia. 36  Gaali alipoona watu hao, mara moja akamwambia Zebuli: “Tazama! Watu wanashuka kutoka katika vilele vya milima.” Lakini Zebuli akamwambia: “Ni vivuli vya milima unavyoviona kana kwamba ni watu.”+ 37  Baadaye Gaali akasema mara nyingine tena: “Tazama! Watu wanashuka kutoka katikati ya nchi, na kikosi kimoja kinakuja kupitia njia ya mti mkubwa wa Meonenimu.” 38  Ndipo Zebuli akamwambia: “Basi sasa yako wapi yale maneno yako uliyosema,+ ‘Abimeleki ni nani ili tumtumikie?’+ Je, hawa si wale watu ambao ulikataa?+ Tafadhali, sasa toka nje upigane nao.” 39  Basi Gaali akatoka nje mbele ya wenye mashamba wa Shekemu, akapigana na Abimeleki. 40  Na Abimeleki akamfuatilia, naye akakimbia mbele yake; na waliouawa wakazidi kuanguka kwa wingi mpaka penye mwingilio wa lango. 41  Na Abimeleki akaendelea kukaa katika Aruma, naye Zebuli+ akawafukuza Gaali+ na ndugu zake wasikae katika Shekemu.+ 42  Na ikawa kesho yake kwamba watu wakaanza kutoka nje kwenda shambani. Basi wakamwambia Abimeleki.+ 43  Kwa hiyo, akawachukua watu na kuwagawanya wawe vikosi vitatu,+ akaanza kuvizia shambani. Ndipo akaangalia, na tazama, watu walikuwa wakitoka nje ya jiji. Basi akaenda juu yao, akawapiga na kuwaua. 44  Na Abimeleki na vile vikosi vilivyokuwa pamoja naye wakaenda mbio ili wapate kusimama penye mwingilio wa lango la jiji, huku vikosi viwili vikienda mbio kuwapiga wote waliokuwa shambani, nao wakawapiga na kuwaua.+ 45  Na Abimeleki akapigana na jiji hilo siku hiyo nzima, akaliteka jiji; akawaua watu waliokuwa ndani yake,+ kisha akalibomoa jiji+ na kulitia chumvi.+ 46  Wakati wenye mashamba wote wa Shekemu waliposikia habari hizo, wakaenda haraka katika ngome ya nyumba ya El-berithi.+ 47  Ndipo Abimeleki akaletewa habari kwamba wenye mashamba wote wa Shekemu wamekusanyika pamoja. 48  Kwa hiyo Abimeleki akapanda Mlima Salmoni,+ yeye na watu wote waliokuwa pamoja naye. Basi Abimeleki akachukua shoka mkononi mwake, akakata tawi la mti, akaliinua na kuliweka begani pake, akawaambia watu waliokuwa pamoja naye: “Mlivyoona nikifanya—fanyeni hivyo, haraka, kama mimi!”+ 49  Basi watu wote wakajikatia tawi kila mmoja wao, wakamfuata Abimeleki. Ndipo wakayaweka juu ya ngome ile, nao wakaitia moto ngome hiyo juu yao, hivi kwamba watu wote wa mnara wa Shekemu wakafa pia, karibu watu elfu moja, wanaume na wanawake.+ 50  Na Abimeleki akaenda Thebesi,+ akapiga kambi juu ya Thebesi, akaliteka. 51  Na kwa vile kulikuwa na mnara wenye nguvu katikati ya jiji, wanaume wote na wanawake na wenye mashamba wote wa jiji walikimbilia humo, kisha wakaufunga nyuma yao na kupanda juu ya paa ya mnara huo. 52  Naye Abimeleki akaondoka akaenda kwenye mnara huo na kuanza kupigana nao, akaenda karibu na mlango wa mnara ili kuuteketeza kwa moto.+ 53  Ndipo mwanamke fulani akatupa jiwe la juu la kusagia juu ya kichwa cha Abimeleki, akalivunja fuvu la kichwa chake vipande-vipande.+ 54  Kwa hiyo, akamwita haraka mtumishi aliyechukua silaha zake na kumwambia: “Chomoa upanga wako, uniue,+ wasije wakasema juu yangu, ‘Mwanamke ndiye aliyemuua.’” Mara moja mtumishi wake akamchoma, naye akafa.+ 55  Watu wa Israeli walipoona kwamba Abimeleki amekufa, basi wakaenda kila mmoja wao mahali pake. 56  Hivyo Mungu akaurudisha uovu wa Abimeleki aliomtendea baba yake kwa sababu ya kuwaua ndugu zake 70.+ 57  Na Mungu akaurudisha uovu wote wa watu wa Shekemu juu ya vichwa vyao wenyewe, ili ile laana+ ya Yothamu+ mwana wa Yerubaali+ ije juu yao.+

Maelezo ya Chini