Waamuzi 6:1-40

6  Ndipo wana wa Israeli wakaanza kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova.+ Basi Yehova akawatia mkononi mwa Midiani+ kwa miaka saba.  Nao mkono wa Midiani ukawa na nguvu juu ya Israeli.+ Kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walijifanyia maghala ya chini ya udongo yaliyokuwa katika milima, na mapango na mahali palipo pagumu kufikiwa.+  Na ikatukia kwamba, Israeli wakipanda mbegu,+ Midiani na Amaleki+ na watu wa Mashariki+ walikuwa wakija, ndiyo, walikuja kupigana nao.  Nao wakawa wakipiga kambi juu yao na kuyaharibu mazao ya nchi mpaka Gaza, na hawakuruhusu mazao yoyote wala kondoo wala ng’ombe wala punda kubaki katika Israeli.+  Kwa maana wao pamoja na mifugo yao walikuwa wakija na mahema yao. Walikuja wakiwa wengi kama nzige,+ na wao pamoja na ngamia zao hawakuwa na hesabu;+ nao walikuwa wakiingia katika nchi ili kuiharibu.+  Na Israeli wakawa maskini sana kwa sababu ya Midiani; nao wana wa Israeli wakaanza kumwomba Yehova msaada.+  Na ikawa kwamba kwa kuwa wana wa Israeli walimwomba Yehova msaada kwa sababu ya Midiani,+  Yehova akamtuma mwanamume mmoja, nabii,+ kwa wana wa Israeli, akawaambia: “Yehova Mungu wa Israeli amesema hivi, ‘Mimi ndiye niliyewaleta ninyi mpande kutoka Misri,+ nikawatoa katika nyumba ya watumwa.+  Kwa hiyo nikawakomboa ninyi kutoka katika mkono wa Misri na kutoka katika mkono wa wakandamizaji wenu wote, nikawafukuza kutoka mbele yenu, nikawapa ninyi nchi yao.+ 10  Zaidi ya hayo, nikawaambia ninyi: “Mimi ni Yehova Mungu wenu.+ Msiogope miungu ya Waamori+ ambao mnakaa katika nchi yao.”+ Nanyi hamkuisikiliza sauti yangu.’”+ 11  Baadaye malaika wa Yehova akaja+ na kuketi chini ya mti mkubwa uliokuwa katika Ofra, mali yake Yoashi Mwabiezeri,+ wakati Gideoni+ mwana wake alipokuwa akipepeta ngano katika shinikizo la divai ili kuiondoa haraka machoni pa Midiani. 12  Ndipo malaika wa Yehova akamtokea, akamwambia: “Yehova yupo pamoja nawe,+ Ee mwanamume shujaa na mwenye nguvu.” 13  Kwa hiyo Gideoni akamwambia: “Nakuomba radhi, bwana wangu, lakini ikiwa Yehova yupo pamoja nasi, kwa nini haya yote yametupata,+ na yako wapi matendo yake yote ya ajabu+ ambayo mababu zetu walitusimulia,+ wakisema, ‘Je, Yehova siye aliyetuleta kutoka Misri?’+ Na sasa Yehova ametuacha,+ naye anatutia katika mkono wa Midiani.” 14  Ndipo Yehova akamtazama na kusema: “Nenda katika nguvu zako hizi,+ nawe hakika utawaokoa Israeli kutoka katika mkono wa Midiani.+ Je, si mimi ninayekutuma?”+ 15  Yeye naye akamwambia: “Nakuomba radhi, Yehova. Nitawaokoa Israeli na nini?+ Tazama! Elfu yangu ndiyo ndogo zaidi katika Manase, na mimi ndiye mdogo zaidi katika nyumba ya baba yangu.”+ 16  Lakini Yehova akamwambia: “Kwa sababu nitakuwa pamoja nawe,+ nawe hakika utapiga Midiani+ kama mtu mmoja.” 17  Ndipo akamwambia: “Ikiwa sasa nimepata kibali machoni pako,+ unifanyie ishara kwamba wewe ndiwe unayesema nami.+ 18  Tafadhali, usiondoke hapa mpaka nije kwako+ na kukuletea zawadi yangu na kuiweka mbele yako.”+ Basi akasema: “Mimi nitaendelea kuketi hapa mpaka utakaporudi.” 19  Na Gideoni akaingia ndani, akatayarisha mwana-mbuzi+ na efa ya unga kuwa keki zisizo na chachu.+ Akaweka nyama katika kikapu, mchuzi akauweka katika chungu cha kupikia, kisha akamletea hapo nje chini ya ule mti mkubwa, akavipakua. 20  Basi yule malaika wa Mungu wa kweli akamwambia: “Chukua nyama hiyo na keki hizo zisizo na chachu, uviweke juu ya lile jiwe kubwa pale,+ ukaumimine huu mchuzi.” Akafanya hivyo. 21  Ndipo malaika wa Yehova akainyoosha ncha ya fimbo iliyokuwa mkononi mwake, akaigusa ile nyama na zile keki zisizo na chachu, na moto ukaanza kupanda kutoka katika ule mwamba, ukaiteketeza ile nyama na zile keki zisizo na chachu.+ Na yule malaika wa Yehova akatoweka machoni pake. 22  Kwa hiyo Gideoni akatambua kwamba alikuwa ni malaika wa Yehova.+ Mara moja Gideoni akasema: “Ole wangu, Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, kwa sababu nimeona malaika wa Yehova uso kwa uso!”+ 23  Lakini Yehova akamwambia: “Amani iwe pamoja nawe.+ Usiogope.+ Hutakufa.”+ 24  Basi Gideoni akamjengea Yehova madhabahu+ hapo, nayo inaendelea kuitwa+ jina Yehova-shalomu mpaka leo hii. Bado iko katika Ofra+ ya Waabiezeri. 25  Na ikawa usiku huo kwamba Yehova akamwambia tena: “Mchukue yule ng’ombe-dume mchanga, yule ng’ombe-dume wa baba yako, yaani, yule ng’ombe-dume mchanga wa pili mwenye miaka saba, nawe ubomoe madhabahu ya Baali+ ambayo ni ya baba yako, na ule mti mtakatifu ulio kando yake, uukate.+ 26  Nawe umjengee Yehova Mungu wako madhabahu mbele ya ngome hii, kwa mistari ya mawe, nawe umchukue ng’ombe-dume mchanga wa pili, umtoe kama toleo la kuteketezwa juu ya kuni za ule mti mtakatifu ambao utaukata.” 27  Basi Gideoni akawachukua wanaume kumi kati ya watumishi wake, akafanya kama vile Yehova alivyokuwa amemwambia;+ lakini ikawa kwamba, kwa kuwa aliogopa mno nyumba ya baba yake na watu wa jiji, hakuweza kuyafanya hayo mchana, aliyafanya usiku.+ 28  Watu wa jiji walipoamka asubuhi na mapema kama kawaida, tazama! madhabahu ya Baali ilikuwa imebomolewa na ule mti mtakatifu+ uliokuwa kando yake ulikuwa umekatwa, na yule ng’ombe-dume mchanga wa pili alikuwa ametolewa juu ya madhabahu ambayo ilikuwa imejengwa. 29  Nao wakaanza kusemezana: “Ni nani ambaye amefanya jambo hili?” Wakauliza-uliza na kutafuta. Mwishowe wakasema: “Gideoni mwana wa Yoashi ndiye aliyefanya jambo hili.” 30  Kwa hiyo watu wa jiji wakamwambia Yoashi: “Mtoe nje mwana wako afe,+ kwa sababu amebomoa madhabahu ya Baali, na kwa sababu amekata mti mtakatifu uliokuwa kando yake.” 31  Ndipo Yoashi+ akawaambia wote waliosimama kumpinga:+ “Je, ninyi ndio mtakaomtetea kisheria Baali ili kuona kama ninyi wenyewe mnaweza kumwokoa? Yeyote atakayemtetea kisheria anapaswa kuuawa asubuhi hii.+ Ikiwa yeye ni Mungu,+ acheni ajitetee mwenyewe kisheria,+ kwa sababu mtu fulani amebomoa madhabahu yake.” 32  Naye akaanza kumwita jina Yerubaali+ siku hiyo, akisema: “Baali na ajitetee mwenyewe kisheria, kwa sababu mtu fulani amebomoa madhabahu yake.”+ 33  Na Midiani+ wote na Amaleki+ na watu wa Mashariki+ wakakusanyika kama mtu mmoja,+ wakavuka na kupiga kambi katika nchi tambarare ya chini ya Yezreeli.+ 34  Na roho ya Yehova+ ikamfunika Gideoni naye akaanza kupiga baragumu,+ na Waabiezeri+ wakakusanywa pamoja kumfuata. 35  Naye akatuma wajumbe+ katika Manase yote, nao pia wakakusanywa pamoja kumfuata. Pia akatuma wajumbe kotekote katika Asheri na Zabuloni na Naftali, nao wakaja kukutana naye. 36  Ndipo Gideoni akamwambia Mungu wa kweli: “Ikiwa utawaokoa Israeli kupitia kwangu, kama vile ambavyo umeahidi,+ 37  tazama, ninaweka manyoya ya kondoo yakiwa wazi katika uwanja wa kupuria. Umande ukija juu ya manyoya hayo peke yake lakini nchi yote hapo iwe kavu, ndipo nitakapojua kwamba utawaokoa Israeli kupitia kwangu, kama vile ambavyo umeahidi.” 38  Na ikawa hivyo. Alipoamka mapema siku iliyofuata na kukamua manyoya hayo, akatoa katika manyoya hayo umande wa kutosha kujaza maji bakuli kubwa la karamu. 39  Hata hivyo, Gideoni akamwambia Mungu wa kweli: “Usiache hasira yako iwake juu yangu, bali acha niseme tena mara moja tu. Tafadhali, acha nifanye jaribio mara moja tu kwa manyoya hayo. Tafadhali, acha ukavu uje juu ya manyoya hayo peke yake, na umande uje juu ya nchi yote.” 40  Basi Mungu akafanya hivyo usiku huo; na ukavu ukaja kuwa juu ya manyoya peke yake, na umande ukawa juu ya nchi yote.

Maelezo ya Chini