Waamuzi 3:1-31

3  Basi haya ndiyo mataifa+ ambayo Yehova aliacha yabaki ili kupitia hayo ajaribu+ Israeli, yaani, wale wote ambao hawakuona vita vyovyote vya Kanaani;+  kusudi kwamba vizazi vya wana wa Israeli vipate kufunzwa, ili kuwafundisha vita, yaani, wale tu ambao hawakuwa wameona mambo kama hayo kabla ya wakati ule:  Wakuu watano wa muungano+ wa Wafilisti,+ na Wakanaani+ wote, pia Wasidoni+ na Wahivi+ waliokaa katika Mlima Lebanoni+ kutoka Mlima Baal-hermoni+ mpaka maingilio ya Hamathi.+  Nao wakaendelea kutumika kama vyombo vya kujaribu+ Israeli ili kujua kama wangetii amri za Yehova ambazo alikuwa ameamuru baba zao kupitia Musa.+  Na wana wa Israeli wakakaa katikati ya Wakanaani,+ Wahiti na Waamori na Waperizi na Wahivi na Wayebusi.+  Nao wakaanza kuoa binti zao,+ na binti zao wenyewe wakawapa wana wao,+ nao wakaanza kuitumikia miungu yao.+  Basi wana wa Israeli wakafanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova, wakamsahau Yehova Mungu wao,+ wakatumikia Mabaali+ na miti mitakatifu.+  Ndipo hasira ya Yehova ikawaka juu ya Israeli,+ naye akawauza+ mkononi mwa Kushan-rishathaimu mfalme wa Mesopotamia;+ na wana wa Israeli wakaendelea kumtumikia Kushan-rishathaimu kwa miaka minane.  Na wana wa Israeli wakaanza kumwita Yehova awape msaada.+ Ndipo Yehova akasimamisha mwokozi+ kwa ajili ya wana wa Israeli ili apate kuwaokoa, Othnieli+ mwana wa Kenasi,+ ndugu mdogo wa Kalebu.+ 10  Basi roho+ ya Yehova ikaja juu yake, naye akawa mwamuzi wa Israeli. Alipoenda vitani, Yehova akamtia Kushan-rishathaimu mfalme wa Siria mkononi mwake na mkono wake ukamshinda nguvu+ Kushan-rishathaimu. 11  Baada ya hapo nchi haikuwa na usumbufu wowote kwa miaka 40. Mwishowe Othnieli mwana wa Kenasi akafa. 12  Kisha wana wa Israeli wakaanza tena kufanya yaliyo mabaya machoni pa Yehova.+ Ndipo Yehova akaacha Egloni mfalme wa Moabu+ apate nguvu juu ya Israeli,+ kwa sababu walifanya yaliyo mabaya machoni pa Yehova.+ 13  Zaidi ya hayo, akakusanya wana wa Amoni+ na Amaleki+ juu yao. Ndipo wakaenda, wakapiga Israeli na kulichukua jiji la mitende.+ 14  Na wana wa Israeli wakaendelea kumtumikia Egloni mfalme wa Moabu kwa miaka kumi na minane.+ 15  Na wana wa Israeli wakaanza kumwita Yehova awape msaada.+ Basi Yehova akawasimamishia mwokozi, Ehudi+ mwana wa Gera Mbenyamini,+ mwanamume mwenye kutumia mkono wa kushoto.+ Baada ya muda wana wa Israeli wakapeleka ushuru kupitia mkono wake kwa Egloni mfalme wa Moabu. 16  Wakati huohuo Ehudi akajifanyia upanga, nao ulikuwa na makali kuwili,+ urefu wake ukiwa mkono mmoja. Kisha akaufunga chini ya vazi lake kwenye paja+ lake la kuume. 17  Naye akampa Egloni mfalme wa Moabu+ ushuru huo. Basi Egloni alikuwa ni mtu mnene sana. 18  Na ikawa kwamba alipokuwa amemaliza kutoa ule ushuru,+ mara moja akawaambia watu waende zao, wale waliobeba ule ushuru. 19  Naye mwenyewe akageuka na kurudi alipofika mahali penye machimbo yaliyokuwa katika Gilgali,+ akasema: “Nina neno la siri kwako, Ee mfalme.” Basi akasema: “Nyamazeni!” Ndipo wote waliokuwa wamesimama kando yake wakatoka nje na kumwacha.+ 20  Na Ehudi akamjia alipokuwa ameketi katika chumba chake cha darini chenye baridi ambacho kilikuwa chake binafsi. Naye Ehudi akaendelea kusema: “Nina neno linalotoka kwa Mungu kwa ajili yako.” Kwa hiyo akasimama kutoka katika kiti chake cha ufalme. 21  Ndipo Ehudi akatia ndani mkono wake wa kushoto, akauchukua ule upanga kutoka kwenye paja lake la kuume na kuuingiza ndani ya tumbo lake. 22  Nao mpini pia ukazidi kuingia ndani ukiufuata upanga huo na mafuta yakaufunika upanga huo, kwa maana hakuuchomoa upanga kutoka katika tumbo lake, na mavi yakaanza kutoka nje. 23  Naye Ehudi akatoka nje kupitia tundu la hewa, lakini akaifunga kwa ufunguo milango ya chumba cha dari. 24  Naye akatoka nje.+ Na watumishi wa mfalme wakaja na kuanza kuangalia, na tazama, milango ya chumba cha dari ilikuwa imefungwa kwa ufunguo. Kwa hiyo wakasema: “Ameenda haja+ katika chumba chake cha ndani chenye baridi.” 25  Nao wakaendelea kungojea mpaka wakaona aibu, na, tazama! hakuna aliyeifungua milango ya kile chumba cha dari. Ndipo wakachukua ufunguo na kuifungua, na, tazama! bwana wao alikuwa ameanguka chini, naye amekufa! 26  Lakini Ehudi alikimbia walipokuwa bado wanakawia, naye akapita kando ya yale machimbo ya mawe,+ akakimbia, akaenda Seira. 27  Na ikawa kwamba alipofika huko akaanza kupiga baragumu+ katika eneo lenye milima la Efraimu;+ na wana wa Israeli wakaanza kushuka pamoja naye kutoka katika eneo lenye milima, yeye akiwa mbele yao. 28  Ndipo akawaambia: “Nifuateni,+ kwa maana Yehova amewatia adui zenu, Wamoabu, mkononi mwenu.”+ Nao wakamfuata, wakateka vivuko+ vya Yordani juu ya Wamoabu, wala hawakumruhusu mtu yeyote avuke. 29  Na wakati huo wakapiga Moabu, karibu wanaume elfu kumi,+ kila mmoja akiwa ni mwenye nguvu+ na kila mmoja akiwa ni mwanamume shujaa; wala hakuna hata mtu mmoja aliyepona.+ 30  Na Moabu wakatiishwa siku hiyo chini ya mkono wa Israeli; na nchi haikuwa na usumbufu wowote tena kwa miaka 80.+ 31  Na baada yake kukawa na Shamgari+ mwana wa Anathi, naye akawapiga Wafilisti,+ wanaume mia sita, kwa mchokoo wa ng’ombe; naye pia akawaokoa Israeli.+

Maelezo ya Chini