Waamuzi 19:1-30

19  Basi ikawa katika siku hizo kwamba hapakuwa na mfalme katika Israeli.+ Na ikawa kwamba Mlawi fulani alikuwa anakaa kwa muda katika sehemu za mbali zaidi za eneo lenye milima la Efraimu.+ Baadaye akachukua suria+ kutoka Bethlehemu+ katika Yuda awe mke wake.  Ndipo suria wake akaanza kufanya uasherati+ dhidi yake. Mwishowe suria huyo akamwacha, akaenda nyumbani kwa baba yake huko Bethlehemu katika Yuda, akaendelea kukaa huko miezi minne kamili.  Ndipo mume wake akasimama, akamfuata ili kuzungumza naye kwa sauti ya kufariji ili amrudishe; naye alikuwa pamoja na mtumishi+ wake na punda-dume wawili. Basi mwanamke huyo akamleta katika nyumba ya baba yake. Wakati baba ya huyo mwanamke kijana alipomwona, mara moja akafurahi kuonana naye.  Basi baba-mkwe wake, baba ya yule mwanamke kijana, akamzuia, akaendelea kukaa pamoja naye kwa siku tatu; nao wakawa wakila na kunywa, naye akawa akilala hapo usiku kucha.+  Na ikawa kwamba katika siku ya nne, walipoamka asubuhi na mapema kama kawaida, akasimama ili kwenda, lakini baba ya yule mwanamke kijana akamwambia mwana-mkwe wake: “Lisha moyo wako kipande cha mkate,+ kisha baadaye mwende zenu.”  Basi wakaketi, na wote wawili wakaanza kula na kunywa pamoja; kisha baba ya yule mwanamke kijana akamwambia yule mwanamume: “Kubali, tafadhali, kulala usiku kucha,+ na acha moyo wako uchangamke.”+  Wakati huyo mwanamume aliposimama ili aende, baba-mkwe wake akaendelea kumsihi, hivi kwamba akalala hapo tena usiku kucha.+  Alipoamka asubuhi na mapema katika siku ya tano ili aende, baba ya yule mwanamke kijana akasema: “Tafadhali, kula kitu fulani kwa ajili ya moyo wako.”+ Nao wakakawia mpaka mchana kutwa. Na wote wawili wakaendelea kula.  Ndipo yule mwanamume+ akasimama ili aende, yeye pamoja na suria+ wake na mtumishi+ wake; lakini baba-mkwe wake, baba ya yule mwanamke kijana, akamwambia: “Tazama, sasa! Mchana umesonga kuelekea kuwa jioni. Tafadhali, laleni usiku kucha.+ Tazama mchana unakaribia mwisho wake. Lala hapa usiku kucha, na acha moyo wako uchangamke.+ Nanyi kesho mwamke mapema kwa ajili ya safari yenu, nawe uende hemani kwako.” 10  Hata hivyo, mwanamume huyo hakukubali kulala usiku kucha, bali alisimama, akaondoka na kwenda mpaka mbele ya Yebusi,+ yaani, Yerusalemu;+ naye alikuwa na wale punda-dume wawili waliotandikwa, na suria wake na mtumishi wake. 11  Walipokuwa karibu na Yebusi, kwa kuwa mchana ulikuwa umeendelea sana,+ yule mtumishi akamwambia bwana wake: “Haya, tafadhali, na tugeuke kando tuingie katika jiji hili la Wayebusi,+ tulale humo usiku kucha.” 12  Lakini bwana wake akamwambia: “Tusigeuke kando kuingia katika jiji la wageni+ ambao si sehemu ya wana wa Israeli; basi tuvuke mpaka Gibea.”+ 13  Naye akamwambia tena mtumishi wake: “Haya, na tukaribie mojawapo ya mahali hapa, tulale usiku kucha ama katika Gibea au katika Rama.”+ 14  Basi wakavuka, wakazidi kwenda zao, ndipo jua likaanza kutua juu yao walipokuwa karibu na Gibea, jiji la Benyamini. 15  Basi wakageuka kando hapo ili kuingia ndani walale usiku kucha katika Gibea. Kisha wakaingia na kuketi katika kiwanja cha watu wote cha jiji, wala hakuna yeyote aliyewakaribisha ndani ya nyumba ili walale usiku kucha.+ 16  Mwishowe, tazama! mwanamume fulani mzee akaingia, akitoka kufanya kazi yake shambani wakati wa jioni,+ na mtu huyo alikuwa wa kutoka katika eneo lenye milima la Efraimu,+ naye alikuwa anakaa kwa muda katika Gibea; lakini watu wa mahali hapo walikuwa Wabenyamini.+ 17  Alipoinua macho yake, akamwona yule mtu, yule msafiri, katika kiwanja cha watu wote cha jiji. Basi huyo mwanamume mzee akauliza: “Unaenda wapi, nawe unatoka wapi?”+ 18  Naye akamwambia: “Tunavuka kutokea Bethlehemu ya Yuda kwenda katika sehemu za mbali zaidi za eneo lenye milima la Efraimu.+ Huko ndiko ninakotoka, lakini nilienda Bethlehemu ya Yuda;+ nami ninaiendea nyumba yangu mwenyewe, wala hakuna yeyote anayenikaribisha ndani ya nyumba yake.+ 19  Na kuna majani na pia chakula cha mifugo+ kwa ajili ya punda zetu, na kuna mkate+ na divai pia kwa ajili yangu na kwa ajili ya kijakazi+ wako na kwa ajili ya mtumishi+ aliye pamoja na mtumishi wako. Hakuna ukosefu wa hata kitu kimoja.” 20  Hata hivyo, yule mzee akasema: “Uwe na amani!+ Upungufu wowote upande wako na uwe juu yangu.+ Lakini usilale usiku kucha katika kiwanja cha watu wote.” 21  Ndipo akamwingiza ndani ya nyumba yake,+ akawatupia wale punda chakula cha mchanganyiko.+ Kisha wakaosha miguu yao,+ wakaanza kula na kunywa. 22  Walipokuwa wakichangamsha mioyo yao,+ tazama! wanaume wa jiji lile, watu wasiofaa kitu,+ wakaizunguka nyumba,+ wakisukumana mlangoni; nao wakazidi kumwambia yule mzee, mwenye nyumba: “Mtoe nje yule mwanamume aliyeingia nyumbani mwako, ili tulale naye.”+ 23  Ndipo mwenye nyumba akatoka nje, akawaendea na kuwaambia:+ “Hapana, ndugu zangu,+ tafadhali msifanye jambo lolote baya, kwa kuwa mtu huyu ameingia nyumbani mwangu. Msitende upumbavu huu wenye kufedhehesha.+ 24  Hapa pana binti yangu aliye bikira na suria wa mtu huyu. Tafadhali, acheni niwalete nje, nanyi mpate kuwalala kinguvu+ na kuwatendea yaliyo mema machoni penu. Lakini msimtendee mwanamume huyu jambo hili la upumbavu na lenye kufedhehesha.” 25  Lakini wanaume hao hawakutaka kumsikiliza. Basi mtu huyo akamchukua suria+ wake na kumleta kwao nje; nao wakaanza kulala na mwanamke huyo,+ wakaendelea kumtendea vibaya+ usiku wote mpaka asubuhi, kisha wakamwacha aende wakati wa mapambazuko. 26  Ndipo mwanamke huyo akaja asubuhi ilipokuwa ikikaribia, akaanguka mlangoni pa nyumba ya yule mtu ambapo bwana wake alikuwa,+—mpaka wakati wa mapambazuko. 27  Baadaye bwana wake akaamka asubuhi, akafungua milango ya nyumba, akatoka nje kwenda zake, na tazama! yule mwanamke, suria wake,+ ameanguka kwenye mlango wa nyumba, mikono yake ikiwa juu ya kizingiti! 28  Basi akamwambia: “Simama, twende.” Lakini hakuna aliyejibu.+ Kwa hiyo mwanamume huyo akamchukua juu ya punda, akaondoka, akaenda kwake.+ 29  Ndipo akaingia ndani ya nyumba yake, akachukua kisu cha kuchinjia, akamshika yule suria wake, akamkatakata vipande kwa kufuatisha mifupa yake, vipande kumi na viwili+ naye akampeleka katika kila eneo la Israeli.+ 30  Na ikatukia kwamba kila mtu aliyeona jambo hilo akasema: “Jambo kama hili halijawahi kutokea kamwe wala kuonekana tangu siku wana wa Israeli walipopanda kutoka nchi ya Misri mpaka leo. Wekeni jambo hili mioyoni mwenu, fanyeni shauri+ na mseme.”

Maelezo ya Chini