Waamuzi 18:1-31

18  Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli.+ Na katika siku hizo kabila la Wadani+ walikuwa wakijitafutia urithi ili wakae humo; kwa sababu kufikia wakati huo, urithi haukuwa umewaangukia katikati ya makabila ya Israeli.+  Mwishowe wana wa Dani wakatuma watu watano wa familia yao, wanaume kutoka kati yao, wanaume waliokuwa watu mashujaa, kutoka katika Sora+ na Eshtaoli,+ wapate kuipeleleza+ nchi na kuichunguza. Basi wakawaambia: “Nendeni, chunguzeni nchi.” Baadaye wakaja katika eneo lenye milima la Efraimu+ mpaka kwenye nyumba ya Mika,+ wakalala hapo usiku kucha.  Walipokuwa karibu na nyumba ya Mika, wakatambua sauti ya yule kijana, Mlawi, kisha wakageuka kando kuingia humo. Nao wakamwambia: “Ni nani aliyekuleta hapa, nawe unafanya nini hapa, nawe una shughuli gani hapa?”  Naye akawaambia: “Mika alinitendea hivi na hivi ili anikodishe,+ na ili niwe kuhani+ kwake.”  Ndipo wakamwambia: “Tafadhali, uliza+ kutoka kwa Mungu+ ili tupate kujua kama njia yetu tunayoiendea itafanikiwa.”  Basi kuhani huyo akawaambia: “Nendeni kwa amani. Njia yenu mnayoiendea iko mbele za Yehova.”  Basi hao watu watano wakaendelea, wakaja Laishi,+ wakaona jinsi ambavyo watu waliokuwa humo walikaa kwa kujitegemea kulingana na desturi ya Wasidoni, watulivu na wasio na shaka,+ wala hapakuwa na mshindi mwenye kukandamiza aliyekuwa akileta usumbufu wowote katika nchi, nao walikuwa mbali sana na Wasidoni,+ wala hawakuwa na shughuli yoyote na wanadamu.  Mwishowe wakaja kwa ndugu zao huko Sora+ na Eshtaoli,+ nao ndugu zao wakawaambia: “Haya, mna habari gani?”  Nao wakasema: “Simameni, nasi tupande juu yao; kwa maana tumeiona nchi, na tazama! ni nzuri sana.+ Nanyi mnasitasita. Msiwe goigoi kuhusu kwenda kuingia kuimiliki nchi ile.+ 10  Mtakapoingia, mtawafikia watu wasio na shaka,+ na nchi ile ni pana sana; kwa maana Mungu ameitia mkononi mwenu,+ mahali ambapo hakuna ukosefu wa kitu cha aina yoyote kilicho duniani.”+ 11  Ndipo watu mia sita waliojifunga silaha za vita, kutoka katika familia ya Wadani,+ wakaondoka hapo, yaani, kutoka Sora na Eshtaoli.+ 12  Nao wakaondoka, wakapanda, wakapiga kambi huko Kiriath-yearimu+ katika Yuda. Ndiyo sababu wamepaita mahali hapo Mahane-dani+ mpaka leo hii. Tazama! Pako upande wa magharibi wa Kiriath-yearimu. 13  Baadaye wakapita kutoka hapo mpaka eneo lenye milima la Efraimu, wakaja mpaka nyumba ya Mika.+ 14  Ndipo wale watu watano waliokuwa wameenda kuipeleleza+ nchi ya Laishi+ wakajibu na kuwaambia ndugu zao: “Je, mlijua kwamba katika nyumba hizi mna efodi na terafimu+ na sanamu ya kuchongwa+ na sanamu ya kuyeyushwa?+ Na sasa mfikirie akilini yale mtakayofanya.”+ 15  Basi wakageuka kando hapo, wakaja katika nyumba ya yule kijana, Mlawi,+ nyumbani kwa Mika, wakaanza kuuliza habari+ za hali yake. 16  Na wakati huo wale wanaume mia sita waliojifunga silaha za vita,+ waliokuwa ni wana wa Dani,+ walikuwa wamesimama kwenye mwingilio wa lango. 17  Kisha wale watu watano ambao walikuwa wametoka kwenda kuipeleleza nchi+ wakapanda, ili waingie humo ndani, waichukue ile sanamu ya kuchongwa+ na ile efodi+ na ile terafimu+ na ile sanamu ya kuyeyushwa.+ (Na yule kuhani+ alikuwa amesimama kwenye mwingilio wa lango pamoja na wale watu mia sita waliojifunga silaha za vita.) 18  Nao wakaingia katika nyumba ya Mika, wakachukua ile sanamu ya kuchongwa, ile efodi na ile terafimu na ile sanamu ya kuyeyushwa.+ Kisha yule kuhani+ akawaambia: “Mnafanya nini?” 19  Lakini wakamwambia: “Nyamaza. Weka mkono wako juu ya kinywa chako, na uende pamoja nasi, uwe baba+ na kuhani+ kwetu. Ni jambo gani lililo bora, wewe uendelee kuwa kuhani kwa nyumba ya mtu mmoja+ au kuwa kuhani kwa kabila na familia katika Israeli?”+ 20  Ndipo moyo wa kuhani huyo ukafurahi,+ basi akachukua ile efodi na ile terafimu na ile sanamu ya kuchongwa,+ akaja katikati ya wale watu. 21  Nao wakageuka wakaenda zao, wakaweka watoto wadogo na mifugo na vitu vyenye thamani mbele yao.+ 22  Walikuwa wameenda mwendo fulani kutoka nyumba ya Mika wakati wanaume waliokuwa katika nyumba zilizo karibu na nyumba ya Mika+ walipokusanywa pamoja na kujaribu kuwafikia wana wa Dani. 23  Walipozidi kuwalilia wana wa Dani, ndipo wakageuza nyuso zao na kumwambia Mika: “Una nini wewe,+ hata mkakusanyika?” 24  Basi akasema: “Mmeichukua miungu+ ambayo nilitengeneza,+ kuhani+ pia, nanyi mnaenda zenu, nami nina nini tena?+ Basi mnawezaje kuniambia, ‘Una nini wewe?’” 25  Ndipo wana wa Dani wakamwambia: “Usiache sauti yako isikike karibu nasi, ili kwamba watu wenye uchungu wa nafsi+ wasije wakawashambulia ninyi, nawe upoteze nafsi yako mwenyewe na nafsi za watu wa nyumbani mwako.” 26  Nao wana wa Dani wakaendelea kwenda zao; na Mika akaona kwamba wana nguvu kuliko yeye,+ basi akageuka, akarudi nyumbani kwake. 27  Lakini wao walichukua vitu ambavyo Mika alikuwa ametengeneza na yule kuhani+ aliyekuwa wake, wakaelekea Laishi,+ juu ya watu watulivu na wasio na shaka.+ Nao wakaanza kuwapiga kwa makali ya upanga,+ wakaliteketeza jiji kwa moto.+ 28  Wala hapakuwa na mkombozi, kwa maana lilikuwa mbali sana na Sidoni,+ nao hawakuwa na shughuli yoyote kabisa na wanadamu; na ilikuwa katika nchi tambarare ya chini iliyokuwa ya Beth-rehobu.+ Kisha wakalijenga jiji na kuanza kukaa ndani yake.+ 29  Zaidi ya hayo, wakaita jiji hilo jina Dani kulingana na jina la baba yao, Dani,+ aliyezaliwa kwa Israeli.+ Hata hivyo, jina la jiji hilo hapo zamani lilikuwa Laishi.+ 30  Kisha wana wa Dani wakajisimamishia ile sanamu ya kuchongwa;+ naye Yonathani+ mwana wa Gershomu,+ mwana wa Musa, yeye na wanawe wakawa makuhani kwa kabila la Wadani mpaka siku ile nchi ilipopelekwa uhamishoni.+ 31  Nao wakaendelea kujisimamishia ile sanamu ya kuchongwa ya Mika, ambayo alikuwa ameitengeneza, siku zote ambazo ile nyumba+ ya Mungu wa kweli iliendelea kuwa katika Shilo.+

Maelezo ya Chini