Waamuzi 16:1-31

16  Wakati mmoja Samsoni alienda Gaza,+ akaona mwanamke kahaba huko, akaingia kwake.+  Na Wagaza wakapewa habari, kusema: “Samsoni ameingia hapa.” Basi wakamzunguka+ na kumvizia usiku kucha katika lango la jiji.+ Nao wakakaa kimya usiku wote, wakisema: “Mara kutakapopambazuka asubuhi, tutamuua.”+  Hata hivyo, Samsoni akaendelea kulala mpaka katikati ya usiku, kisha akaamka katikati ya usiku, akakamata milango ya lango+ la jiji na miimo yake miwili, akaing’oa pamoja na pingo, akaiweka juu ya mabega yake, akaichukua+ mpaka kwenye kilele cha mlima ulio mbele ya Hebroni.+  Na ikawa kwamba baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la mto la Soreki, na jina lake lilikuwa Delila.+  Ndipo wakuu wa muungano wa Wafilisti+ wakamfikia mwanamke huyo na kumwambia: “Mdanganye+ ili uone nguvu zake nyingi zinatokana na nini, na kile tunachoweza kutumia ili kumshinda, na kile tunachoweza kutumia kumfunga ili kumtawala; nasi tutakupa kila mmoja wetu vipande elfu moja na mia moja vya fedha.”+  Baadaye Delila akamwambia Samsoni: “Tafadhali niambie, Hizi nguvu zako nyingi zinatokana na nini, nawe unaweza kufungwa kwa kitu gani ili mtu akutawale?”+  Ndipo Samsoni akamwambia: “Wakinifunga kwa kamba mbichi saba za kano,+ ambazo hazijakaushwa, ndipo nitakuwa dhaifu na kuwa kama mwanadamu wa kawaida.”  Basi wakuu wa muungano wa Wafilisti+ wakamletea mwanamke huyo kamba mbichi saba ambazo hazijakaushwa. Baadaye akamfunga kwa kamba hizo.  Na watu wenye kuvizia walikuwa wameketi katika chumba cha ndani cha mwanamke huyo,+ naye akaanza kumwambia: “Wafilisti+ wako juu yako, Samsoni!” Ndipo akazikata kamba hizo vipande viwili, kama vile nyuzi za kitani zilizosokotwa zinavyokatika vipande viwili zinaponusa harufu ya moto.+ Na nguvu zake hazikujulikana.+ 10  Basi Delila+ akamwambia Samsoni: “Tazama! Umenichezea, ukaniambia uwongo.+ Sasa niambie tafadhali, unaweza kufungwa na kitu gani.” 11  Kwa hiyo akamwambia: “Wakinifunga kwa kamba mpya ambazo hazijafanyiwa kazi yoyote, nitakuwa dhaifu na kuwa kama mwanadamu wa kawaida.” 12  Basi Delila akachukua kamba mpya akamfunga nazo, akamwambia: “Wafilisti wako juu yako, Samsoni!” Wakati huo wote wale watu wenye kuvizia walikuwa wameketi katika chumba cha ndani.+ Ndipo akazikata vipande viwili kutoka mikononi mwake kama uzi.+ 13  Kisha Delila akamwambia Samsoni: “Mpaka sasa umenichezea, ukaniambia uwongo.+ Niambie unaweza kufungwa na kitu gani.”+ Ndipo akamwambia: “Ukifuma hii misuko saba ya nywele za kichwa changu kwa uzi wa mtande.”+ 14  Basi akazikaza kwa msumari, kisha akamwambia: “Wafilisti wako juu yako, Samsoni!”+ Ndipo akaamka kutoka katika usingizi wake, akaung’oa ule msumari wa wafumaji na ule uzi wa mtande. 15  Mwanamke akamwambia: “Unawezaje kuthubutu kusema, ‘Nakupenda,’+ ingawa moyo wako haupo pamoja nami? Umenichezea mara tatu hizi nawe hujaniambia nguvu zako zinatokana na nini.”+ 16  Na ikawa kwamba kwa sababu mwanamke huyo alimkaza+ kwa maneno yake wakati wote na kuendelea kumsihi, nafsi yake ikakosa subira kufikia hatua ya kutaka kufa.+ 17  Mwishowe akamfunulia moyo wake+ wote na kumwambia: “Wembe+ haujapita kamwe juu ya kichwa changu, kwa kuwa mimi ni Mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu.+ Nikinyolewa, hakika nguvu zangu zitanitoka, nami hakika nitakuwa dhaifu na kuwa kama wanadamu wengine wote.”+ 18  Delila alipoona kwamba amemfunulia moyo wake wote, akapeleka neno haraka na kuwaita wakuu wa muungano wa Wafilisti,+ akisema: “Njooni safari hii, kwa maana amenifunulia moyo wake wote.”+ Na wakuu wa muungano wa Wafilisti wakamfikia huyo mwanamke ili walete zile pesa mkononi mwao.+ 19  Na ndipo huyo mwanamke akamlaza magotini pake. Akamwita mtu akamnyoa ile misuko saba ya nywele za kichwa chake, kisha mwanamke huyo akaanza kumtawala, na nguvu zake zikaendelea kumtoka. 20  Basi akasema: “Wafilisti wako juu yako, Samsoni!” Naye akaamka kutoka katika usingizi na kusema: “Nitatoka nje kama safari zile nyingine+ na kujitikisa niwe huru.” Naye hakujua kwamba Yehova alikuwa amemwacha.+ 21  Basi Wafilisti wakamkamata, wakayang’oa macho+ yake na kumshusha mpaka Gaza,+ wakamfunga kwa pingu mbili za shaba;+ naye akawa mtu mwenye kusaga+ katika nyumba ya gereza.+ 22  Wakati huo nywele za kichwa chake zikaanza kukua sana mara baada ya kunyolewa.+ 23  Lakini wale wakuu wa muungano wa Wafilisti wakakusanyika pamoja ili kutoa dhabihu kubwa kwa Dagoni+ mungu wao na ili washangilie, nao wakawa wakisema: “Mungu wetu amemtia mkononi mwetu Samsoni adui yetu!”+ 24  Na watu walipomwona, mara moja wakaanza kumsifu mungu wao,+ “kwa sababu,” wakasema, “mungu wetu amemtia katika mkono wetu adui yetu+ na mwenye kuharibu nchi yetu+ na mtu aliyezidisha hesabu ya watu wetu waliouawa.”+ 25  Na ikawa kwamba kwa kuwa moyo wao ulikuwa na furaha,+ wakaanza kusema: “Mwite Samsoni apate kututumbuiza.”+ Basi wakamwita Samsoni kutoka katika ile nyumba ya gereza apate kucheza mbele yao;+ nao wakamsimamisha katikati ya nguzo. 26  Ndipo Samsoni akamwambia yule mvulana aliyekuwa amemshika mkono: “Niruhusu niguse nguzo ambazo nyumba imesimamishwa imara juu yake, nami niziegemee.” 27  (Basi nyumba hiyo ilikuwa imejaa wanaume na wanawake na wakuu wote wa muungano wa Wafilisti walikuwa humo;+ na juu ya dari walikuwapo karibu watu elfu tatu, wanaume na wanawake, waliokuwa wakitazama huku Samsoni akitumbuiza.)+ 28  Sasa Samsoni+ akamwita Yehova+ na kusema: “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, tafadhali nikumbuke,+ tafadhali unitie nguvu,+ mara hii moja tu, Ee Mungu wa kweli, ili nijilipize kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya jicho langu moja kati ya macho yangu mawili.”+ 29  Ndipo Samsoni akajiinamisha kwa zile nguzo mbili za katikati ambazo juu yake nyumba ilikuwa imesimamishwa imara, naye akazishika, moja kwa mkono wake wa kuume na ile nyingine kwa mkono wake wa kushoto. 30  Kisha Samsoni akasema: “Nafsi yangu na ife+ pamoja na Wafilisti.” Ndipo akajiinamisha kwa nguvu, na nyumba ile ikawaangukia wale wakuu wa muungano na watu wote waliokuwamo ndani,+ hivi kwamba wafu alioua wakati wa kifo chake wakawa wengi kuliko wale alioua wakati wa maisha yake.+ 31  Baadaye ndugu zake na nyumba yote ya baba yake wakashuka, wakamwinua, wakamleta na kumzika kati ya Sora+ na Eshtaoli+ katika kaburi la Manoa+ baba yake. Naye alikuwa amehukumu Israeli kwa miaka 20.+

Maelezo ya Chini