Nehemia 8:1-18

8  Na watu wote wakajikusanya kama mtu mmoja+ katika kiwanja cha watu wote+ kilichokuwa mbele ya Lango la Maji.+ Ndipo wakamwambia Ezra+ mwandikaji akilete kitabu+ cha sheria ya Musa,+ ambayo Yehova alikuwa ameamuru Israeli.+  Basi Ezra kuhani+ akaleta sheria mbele ya kutaniko+ la wanaume na la wanawake na vilevile la wote wenye akili ya kutosha kuweza kusikiliza,+ katika siku ya kwanza ya mwezi wa saba.+  Naye akaendelea kusoma+ ndani ya kile kitabu kwa sauti mbele ya kiwanja cha watu wote kilichoko mbele ya Lango la Maji, kuanzia mapambazuko+ mpaka katikati ya mchana, mbele ya wanaume na wanawake na mbele ya wale wengine wenye akili; na watu wote wakasikiliza+ kwa makini+ kitabu cha sheria.  Na Ezra mwandikaji akaendelea kusimama juu ya jukwaa+ la mbao, ambalo walikuwa wametengeneza kwa ajili ya pindi hiyo; na kando yake kwenye mkono wake wa kuume walisimama Matithia na Shema na Anaya na Uria na Hilkia na Maaseya, na upande wake wa kushoto Pedaya na Mishaeli na Malkiya+ na Hashumu+ na Hash-badana, Zekaria na Meshulamu.  Naye Ezra akakifungua+ kitabu mbele ya macho ya watu wote, kwa maana alikuwa juu ya watu wote; naye alipokifungua, watu wote wakasimama.+  Ndipo Ezra akambariki Yehova+ Mungu wa kweli, Yeye aliye mkuu, halafu watu wote wakajibu, “Amina! Amina!”+ kwa kuinua juu mikono+ yao. Kisha wakainama+ na kumsujudia Yehova kifudifudi.+  Naye Yeshua na Bani na Sherebia,+ Yamini, Akubu, Shabethai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabadi,+ Hanani, Pelaya,+ hata Walawi, walikuwa wakiwafafanulia watu sheria,+ hao watu wakiwa wamesimama.+  Wakaendelea kusoma+ kwa sauti katika kitabu hicho, katika sheria ya Mungu wa kweli, nayo ikafafanuliwa, na kuelezwa maana yake; nao wakaendelea kufafanua usomaji huo.+  Na Nehemia,+ yaani, huyo Tirshatha,+ na Ezra+ kuhani, mwandikaji, na Walawi waliokuwa wakiwafundisha watu wakawaambia watu wote: “Leo ni siku takatifu kwa Yehova Mungu wenu.+ Msiomboleze wala kulia.”+ Kwa maana watu wote walikuwa wakilia walipokuwa wakisikiliza maneno ya sheria.+ 10  Naye akaendelea kuwaambia: “Nendeni, mle vitu vinono na kunywa vitu vitamu, nanyi mkampelekee mafungu+ ya vitu yule ambaye hakutayarishiwa kitu; kwa maana leo ni siku takatifu kwa Bwana wetu, wala msiwe na uchungu, kwa maana shangwe ya Yehova ndiyo ngome yenu.” 11  Na Walawi walikuwa wanawaamuru watu wote wanyamaze, wakisema: “Nyamazeni! kwa maana leo ni siku takatifu; wala msiwe na uchungu.” 12  Basi watu wote wakaenda zao kula na kunywa na kupeleka mafungu+ ya vitu na kushangilia sana,+ kwa maana walikuwa wameelewa maneno ambayo walijulishwa.+ 13  Na katika siku ya pili vichwa vya upande wa baba vya watu wote, makuhani na Walawi, wakajikusanya kwa Ezra mwandikaji, ili kupata ufahamu katika yale maneno ya sheria.+ 14  Ndipo wakapata imeandikwa katika sheria kwamba Yehova alikuwa ameamuru kupitia Musa+ kwamba wana wa Israeli wakae katika vibanda+ wakati wa sherehe katika mwezi wa saba,+ 15  na kwamba watangaze+ na kutoa mwito katika majiji yao yote na kotekote katika Yerusalemu,+ wakisema: “Nendeni katika eneo lenye milima,+ mlete majani ya mizeituni+ na majani ya miti ya mafuta na majani ya mihadasi na majani ya mitende na majani ya miti yenye matawi ili kujenga vibanda, kulingana na yale ambayo yameandikwa.” 16  Basi watu wakaenda na kuleta majani hayo na kujijengea vibanda, kila mmoja juu ya paa+ yake mwenyewe na katika nyua zao na katika nyua+ za nyumba ya Mungu wa kweli na katika kiwanja cha watu wote+ cha Lango la Maji+ na katika kiwanja cha watu wote cha Lango la Efraimu.+ 17  Basi kutaniko lote la wale waliorudi kutoka utekwani wakajenga vibanda na kuanza kukaa katika vibanda hivyo; kwa maana wana wa Israeli hawakuwa wamefanya hivyo tangu siku za Yoshua mwana wa Nuni+ mpaka siku hiyo, hivi kwamba kukawa na shangwe kubwa sana.+ 18  Na kitabu cha sheria ya Mungu wa kweli kikasomwa kwa sauti kubwa siku baada ya siku,+ tangu siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho; nao wakaendelea kufanya sherehe hiyo siku saba; na katika siku ya nane kukawa na kusanyiko kuu, kulingana na ile kanuni.+

Maelezo ya Chini