Nehemia 3:1-32

3  Naye Eliashibu+ kuhani mkuu na ndugu zake, makuhani, wakaondoka na kujenga Lango la Kondoo.+ Wao wenyewe walilitakasa+ na kuisimamisha milango yake; wakalitakasa mpaka kwenye Mnara wa Mea,+ mpaka Mnara wa Hananeli.+  Na watu wa Yeriko+ wakajenga kando yao. Naye Zakuri mwana wa Imri akajenga kando yao.  Nao wana wa Hasenaa wakajenga Lango la Samaki;+ wao wenyewe wakalijenga kwa mbao+ na kuisimamisha milango+ yake, makomeo yake na mapingo+ yake.  Naye Meremothi+ mwana wa Uriya+ mwana wa Hakozi akafanya kazi ya kurekebisha kando yao, naye Meshulamu+ mwana wa Berekia mwana wa Meshezabeli akafanya kazi ya kurekebisha kando yao; naye Sadoki mwana wa Baana akafanya kazi ya kurekebisha kando yao.  Nao Watekoa+ wakafanya kazi ya kurekebisha kando yao; lakini watu wao walio mashuhuri+ hawakutia shingo zao katika utumishi wa mabwana zao.  Naye Yoyada mwana wa Pasea na Meshulamu mwana wa Besodeya wakarekebisha Lango la Jiji la Kale;+ wao walilijenga kwa mbao na kuisimamisha milango yake na komeo zake na mapingo+ yake.  Nao Melatia Mgibeoni+ na Yadoni Mmeronothi,+ wakafanya kazi ya kurekebisha kando yao, watu wa Gibeoni+ na Mispa,+ walio wa kiti cha gavana+ ng’ambo ya Mto.+  Naye Uzieli mwana wa Harhaya, mmoja wa mafundi wa dhahabu,+ akafanya kazi ya kurekebisha kando yake; naye Hanania mshiriki wa wachanganyaji wa marhamu+ akafanya kazi ya kurekebisha kando yake; nao wakatandaza mawe katika Yerusalemu mpaka kwenye ule Ukuta Mpana.+  Naye Refaya mwana wa Huru, mkuu wa nusu ya wilaya ya Yerusalemu, akafanya kazi ya kurekebisha kando yao. 10  Naye Yedaya mwana wa Harumafu akafanya kazi ya kurekebisha kando yao mbele ya nyumba yake mwenyewe;+ naye Hatushi mwana wa Hashabneya akafanya kazi ya kurekebisha kando yake. 11  Nao Malkiya mwana wa Harimu+ na Hashubu mwana wa Pahath-moabu+ wakarekebisha sehemu nyingine iliyopimwa, na pia Mnara wa Jiko la Kuokea.+ 12  Naye Shalumu mwana wa Haloheshi, mkuu+ wa nusu ya wilaya ya Yerusalemu, akafanya kazi ya kurekebisha kando yake, yeye na binti zake. 13  Hanuni na wakaaji wa Zanoa+ wakarekebisha Lango la Bonde;+ wao wenyewe walilijenga na kuisimamisha milango+ yake, makomeo+ yake na mapingo+ yake, na pia urefu wa mikono elfu moja katika ukuta mpaka kwenye Lango la Marundo ya Majivu.+ 14  Naye Malkiya mwana wa Rekabu mkuu wa wilaya ya Beth-hakeremu+ akarekebisha Lango la Marundo ya Majivu; yeye mwenyewe alilijenga na kuisimamisha milango yake, makomeo yake na mapingo yake. 15  Naye Shaluni mwana wa Kolhoze mkuu wa wilaya ya Mispa,+ akarekebisha Lango la Chemchemi;+ yeye mwenyewe akalijenga na kuliweka paa na kuisimamisha milango+ yake, makomeo yake na mapingo yake, na pia ukuta wa Kidimbwi+ cha Mfereji unaoelekea kwenye Bustani ya Mfalme+ mpaka kwenye Ngazi+ inayoshuka kutoka Jiji la Daudi.+ 16  Baada yake Nehemia mwana wa Azbuki, mkuu wa nusu ya wilaya ya Beth-suri,+ akafanya kazi ya kurekebisha mpaka mbele ya Makaburi+ ya Daudi na mpaka kwenye kidimbwi+ ambacho kilikuwa kimetengenezwa na mpaka kwenye Nyumba ya Wenye Nguvu.+ 17  Baada yake Walawi+ wakafanya kazi ya kurekebisha, Rehumu mwana wa Bani;+ na kando yake Hashabia, mkuu wa nusu ya wilaya ya Keila,+ akafanya kazi ya kurekebisha kwa ajili ya wilaya yake. 18  Baada yake ndugu zao wakafanya kazi ya kurekebisha, Bavai mwana wa Henadadi, mkuu wa nusu ya wilaya ya Keila. 19  Naye Ezeri mwana wa Yeshua,+ mkuu wa Mispa,+ akarekebisha kando yake sehemu nyingine iliyopimwa mbele ya mahali pa kupandia kwenda katika Ghala la Silaha karibu na Nguzo.+ 20  Baada yake Baruku mwana wa Zabai+ akafanya kazi kwa bidii+ na kurekebisha sehemu nyingine iliyopimwa, kutoka kwenye Nguzo mpaka lango la nyumba ya Eliashibu,+ kuhani mkuu. 21  Baada yake Meremothi mwana wa Uriya+ mwana wa Hakozi akarekebisha sehemu nyingine iliyopimwa, kutoka lango la nyumba ya Eliashibu mpaka mwisho wa nyumba ya Eliashibu. 22  Na baada yake makuhani, watu wa Wilaya ya Yordani,+ wakafanya kazi ya kurekebisha. 23  Baada yao Benyamini na Hashubu wakafanya kazi ya kurekebisha mbele ya nyumba yao wenyewe. Baada yao Azaria mwana wa Maaseya mwana wa Ananiya akafanya kazi ya kurekebisha karibu na nyumba yake mwenyewe. 24  Baada yake Binui mwana wa Henadadi akarekebisha sehemu nyingine iliyopimwa, kutoka nyumba ya Azaria mpaka kwenye Nguzo+ na mpaka pembeni. 25  Baada yake Palali mwana wa Uzai akafanya kazi ya kurekebisha mbele ya Nguzo na mnara unaotoka katika Nyumba ya Mfalme,+ ule wa juu ambao ni wa Ua wa Walinzi.+ Baada yake kulikuwa na Pedaya mwana wa Paroshi.+ 26  Nao Wanethini+ walikuwa wakaaji wa Ofeli;+ walifanya kazi ya kurekebisha mpaka mbele ya Lango la Maji+ upande wa mashariki na mnara wenye kutokeza. 27  Baada yao Watekoa+ wakarekebisha sehemu nyingine iliyopimwa, kutoka mbele ya ule mnara mkubwa wenye kutokeza mpaka kwenye ukuta wa Ofeli. 28  Makuhani wakafanya kazi ya kurekebisha juu ya Lango la Farasi,+ kila mmoja mbele ya nyumba yake mwenyewe. 29  Baada yao Sadoki+ mwana wa Imeri akafanya kazi ya kurekebisha mbele ya nyumba yake mwenyewe. Na baada yake Shemaya mwana wa Shekania, mtunzaji wa Lango la Mashariki,+ akafanya kazi ya kurekebisha. 30  Baada yake Hanania mwana wa Shelemia na Hanuni mwana wa sita wa Zalafu wakarekebisha sehemu nyingine iliyopimwa. Baada yake Meshulamu+ mwana wa Berekia akafanya kazi ya kurekebisha mbele ya jumba+ lake mwenyewe. 31  Baada yake Malkiya, mshiriki wa chama cha mafundi wa dhahabu,+ akafanya kazi ya kurekebisha mpaka kwenye nyumba ya Wanethini+ na wafanya-biashara,+ mbele ya Lango la Ukaguzi na mpaka kwenye chumba cha dari cha pembeni. 32  Na kati ya chumba cha dari cha pembeni na Lango la Kondoo,+ mafundi wa dhahabu na wafanya-biashara wakafanya kazi ya kurekebisha.

Maelezo ya Chini