Nehemia 11:1-36

11  Basi wakuu+ wa watu walikuwa na makao yao katika Yerusalemu;+ lakini wale watu wengine walipiga kura+ kuleta ndani mtu mmoja kati ya watu kumi ili waishi Yerusalemu lile jiji takatifu,+ na wale watu wengine, sehemu tisa, waishi katika yale majiji mengine.  Na zaidi ya hayo, watu wakawabariki+ watu wote waliojitolea+ kukaa Yerusalemu.  Na hawa ndio vichwa vya wilaya ya utawala+ ambao walikaa Yerusalemu;+ lakini katika majiji ya Yuda walikaa Israeli,+ makuhani+ na Walawi,+ na Wanethini+ na wana wa watumishi wa Sulemani,+ kila mmoja katika urithi wake, katika majiji yao.+  Pia, sehemu ya wana wa Yuda na sehemu ya wana wa Benyamini walikaa Yerusalemu.+ Kati ya wana wa Yuda kulikuwa na Athaya mwana wa Uzia mwana wa Zekaria mwana wa Amaria mwana wa Shefatia mwana wa Mahalaleli wa wana wa Perezi;+  na Maaseya mwana wa Baruku mwana wa Kolhoze mwana wa Hazaya mwana wa Adaya mwana wa Yoyaribu mwana wa Zekaria mwana wa Mshela.  Wana wote wa Perezi waliokuwa wakikaa Yerusalemu walikuwa 468, wanaume wenye uwezo.  Na hawa ndio waliokuwa wana wa Benyamini:+ Salu mwana wa Meshulamu+ mwana wa Yoedi mwana wa Pedaya mwana wa Kolaya mwana wa Maaseya mwana wa Ithieli mwana wa Yeshaya;  na baada yake Gabai na Salai, wanaume 928;  na Yoeli mwana wa Zikri, mwangalizi juu yao, na Yuda mwana wa Hasenua juu ya jiji akiwa mwangalizi wa pili. 10  Wa makuhani: Yedaya mwana wa Yoyaribu,+ Yakini,+ 11  Seraya mwana wa Hilkia mwana wa Meshulamu+ mwana wa Sadoki+ mwana wa Merayothi mwana wa Ahitubu,+ kiongozi wa nyumba ya Mungu wa kweli; 12  na ndugu zao waliokuwa wakifanya kazi ya ile nyumba,+ watu 822; na Adaya mwana wa Yerohamu+ mwana wa Pelalia mwana wa Amzi mwana wa Zekaria mwana wa Pashuri+ mwana wa Malkiya,+ 13  na ndugu zake, vichwa vya nyumba za ukoo wa upande wa baba,+ watu 242, na Amashisai mwana wa Azareli mwana wa Azai mwana wa Meshilemothi mwana wa Imeri, 14  na ndugu zao, mashujaa,+ wanaume wenye nguvu 128, na kulikuwa na mwangalizi+ juu yao, Zabdieli mwana wa wakuu. 15  Na wa Walawi:+ Shemaya mwana wa Hashubu mwana wa Azrikamu mwana wa Hashabia+ mwana wa Buni, 16  na Shabethai+ na Yozabadi,+ wa vichwa vya Walawi, juu ya kazi za nje za nyumba ya Mungu wa kweli; 17  na Matania+ mwenyewe, mwana wa Mika mwana wa Zabdi mwana wa Asafu,+ kiongozi wa nyimbo za sifa,+ ndiye aliyesifu katika sala,+ na Bakbukia alikuwa wa pili wa ndugu zake, na Abda mwana wa Shamua mwana wa Galali+ mwana wa Yeduthuni.+ 18  Walawi wote katika jiji takatifu+ walikuwa 284. 19  Na watunza-malango+ walikuwa Akubu, Talmoni+ na ndugu zao waliokuwa wakilinda malangoni,+ 172. 20  Na wale wengine wa Israeli, wa makuhani na wa Walawi, walikuwa katika majiji mengine yote ya Yuda, kila mmoja katika fungu lake mwenyewe la urithi.+ 21  Na Wanethini+ walikuwa wakikaa katika Ofeli;+ na Siha na Gishpa walikuwa juu ya Wanethini. 22  Na mwangalizi+ wa Walawi katika Yerusalemu alikuwa Uzi mwana wa Bani mwana wa Hashabia mwana wa Matania+ mwana wa Mika+ wa wana wa Asafu,+ waimbaji,+ kuhusiana na kazi ya nyumba ya Mungu wa kweli. 23  Kwa maana mfalme alikuwa ametoa amri kwa ajili yao,+ na kulikuwa na mpango kamili kwa ajili ya waimbaji kulingana na mahitaji ya kila siku.+ 24  Na Pethahia mwana wa Meshezabeli wa wana wa Zera mwana wa Yuda alikuwa kando ya mfalme kuhusiana na kila jambo la watu. 25  Na kuhusu makao+ katika mashamba yao, kulikuwa na sehemu ya wana wa Yuda waliokaa katika Kiriath-arba+ na miji yake ya kandokando na katika Diboni na miji yake ya kandokando na katika Yekabzeeli+ na makao yake, 26  na katika Yeshua na katika Molada+ na katika Beth-peleti+ 27  na katika Hasar-shuali+ na katika Beer-sheba+ na miji yake ya kandokando 28  na katika Siklagi+ na katika Mekona na miji yake ya kandokando 29  na katika En-rimoni+ na katika Sora+ na katika Yarmuthi,+ 30  Zanoa,+ Adulamu+ na makao yake, Lakishi+ na mashamba yake, Azeka+ na miji yake ya kandokando. Nao wakapiga kambi kutoka Beer-sheba mpaka bonde la Hinomu.+ 31  Na wana wa Benyamini walikuwa kutoka Geba,+ Mikmashi+ na Aiya+ na Betheli+ na miji yake ya kandokando, 32  Anathothi,+ Nobu,+ Ananiya, 33  Hasori, Rama,+ Gitaimu,+ 34  Hadidi, Seboimu, Nebalati, 35  Lodi+ na Ono,+ bonde la mafundi. 36  Na kati ya Walawi kulikuwa na migawanyo ya Yuda iliyokaa Benyamini.

Maelezo ya Chini