Nehemia 10:1-39

10  Basi wale walioushuhudia kwa kutia muhuri+ walikuwa: Nehemia+ yule Tirshatha,+ mwana wa Hakalia,+Na Sedekia,  Seraya,+ Azaria, Yeremia,  Pashuri, Amaria, Malkiya,  Hatushi, Shebania, Maluku,  Harimu,+ Meremothi, Obadia,  Danieli,+ Ginethoni, Baruku,  Meshulamu, Abiya, Miyamini,  Maazia, Bilgai na Shemaya, hao wakiwa ni makuhani.  Pia Walawi: Yeshua+ mwana wa Azania, Binui wa wana wa Henadadi,+ Kadmieli 10  na ndugu zao Shebania,+ Hodia, Kelita, Pelaya, Hanani, 11  Mika, Rehobu, Hashabia, 12  Zakuri, Sherebia,+ Shebania, 13  Hodia, Bani na Beninu. 14  Vichwa vya watu: Paroshi, Pahath-moabu,+ Elamu, Zatu, Bani, 15  Buni, Azgadi, Bebai, 16  Adoniya, Bigvai, Adini, 17  Ateri, Hezekia, Azuri, 18  Hodia, Hashumu, Besai, 19  Harifu, Anathothi, Nebai, 20  Magpiashi, Meshulamu, Heziri, 21  Meshezabeli, Sadoki, Yadua, 22  Pelatia, Hanani, Anaya, 23  Hoshea, Hanania, Hashubu, 24  Haloheshi, Pilha, Shobeki, 25  Rehumu, Hashabna, Maaseya, 26  na Ahiya, Hanani, Anani, 27  Maluku, Harimu, Baana. 28  Na kuhusu watu wengine, makuhani,+ Walawi,+ watunza-malango,+ waimbaji,+ Wanethini+ na kila mtu aliyejitenga na watu wa zile nchi+ na kufuata sheria+ ya Mungu wa kweli, wake zao, wana wao na binti zao, kila mtu mwenye ujuzi na uelewaji,+ 29  walikuwa wakishikamana na ndugu zao,+ watu wao mashuhuri,+ na kuingia katika laana+ na kiapo,+ kwamba watatembea katika sheria ya Mungu wa kweli, ambayo ilitolewa kupitia mkono wa Musa mtumishi wa Mungu wa kweli,+ na kushika+ na kufanya amri zote za Yehova Bwana wetu+ na maamuzi yake ya hukumu na masharti yake;+ 30  na kwamba tusiwape watu wa nchi binti zetu, wala tusiwachukulie wana wetu binti zao.+ 31  Na kuhusu wale watu wa nchi+ waliokuwa wakileta mali na kila namna ya nafaka siku ya sabato ili kuuza, tusichukue chochote kutoka kwao siku ya sabato+ wala katika siku takatifu,+ na kwamba tuuache mwaka wa saba+ na deni la kila mkono.+ 32  Pia, tukajiwekea amri za kutoa, kila mmoja wetu, sehemu ya tatu ya shekeli kila mwaka kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu wetu,+ 33  kwa ajili ya mkate wa tabaka+ na toleo la nafaka la daima+ na toleo la kuteketezwa la daima la sabato,+ miezi mipya,+ kwa ajili ya sherehe rasmi+ na kwa ajili ya vitu vitakatifu+ na kwa ajili ya matoleo ya dhambi+ ili kufanya upatanisho kwa ajili ya Israeli na kazi yote ya nyumba ya Mungu wetu.+ 34  Pia, tukapiga kura+ kuhusu matoleo ya kuni+ ambayo makuhani, Walawi na watu walipaswa kuleta kwenye nyumba ya Mungu wetu, kulingana na nyumba ya mababu zetu, kwa wakati uliowekwa, mwaka baada ya mwaka, ili kuwasha moto juu ya madhabahu ya Yehova Mungu wetu,+ kulingana na yaliyoandikwa katika sheria;+ 35  na kuleta kwenye nyumba ya Yehova matunda ya kwanza yaliyoiva ya udongo wetu+ na matunda ya kwanza yaliyoiva ya mazao yote ya kila namna ya mti,+ mwaka baada ya mwaka; 36  na mzaliwa wa kwanza+ wa wana wetu na wa wanyama wetu wa kufugwa,+ kulingana na mambo yaliyoandikwa katika sheria,+ na mzaliwa wa kwanza wa mifugo yetu na wa makundi yetu,+ kuwaleta katika nyumba ya Mungu wetu, kwa makuhani waliokuwa wakihudumu katika nyumba ya Mungu wetu.+ 37  Pia, mazao ya kwanza ya unga wetu wenye chenga-chenga+ na michango+ yetu na matunda ya kila namna ya mti,+ divai mpya+ na mafuta+ inatupasa tulete kwa makuhani katika majumba ya kulia chakula+ ya nyumba ya Mungu wetu, pia sehemu ya kumi kutoka katika udongo wetu tuwaletee Walawi,+ kwa maana wao, Walawi, ndio hupokea sehemu ya kumi katika majiji yetu yote ya kilimo. 38  Na kuhani, mwana wa Haruni, atakuwa pamoja na Walawi wakati Walawi wanapopokea sehemu ya kumi; Walawi nao inawapasa watoe sehemu ya kumi ya ile sehemu ya kumi kwa nyumba ya Mungu wetu+ katika majumba ya kulia chakula+ ya nyumba ya kuweka akiba ya vitu. 39  Kwa maana wana wa Israeli na wana wa Walawi wanapaswa kuleta mchango+ wa nafaka, divai mpya+ na mafuta katika majumba ya kulia chakula, na humo ndimo mna vyombo vya patakatifu na makuhani waliokuwa wakihudumu,+ na watunza-malango+ na waimbaji;+ nasi hatupaswi kuipuuza nyumba ya Mungu wetu.+

Maelezo ya Chini