Nahumu 2:1-13

2  Yule anayetawanya amekuja mbele ya uso wako.+ Mahali penye ngome na palindwe. Ilinde njia. Vitie nguvu viuno. Itegemeze nguvu sana.+  Kwa maana Yehova atakusanya fahari ya Yakobo,+ kama fahari ya Israeli, kwa sababu wanaomaliza wamewamaliza.+ Na machipukizi yao wameyaharibu.+  Ngao ya wanaume wake wenye uwezo imetiwa rangi nyekundu; wanaume wake wenye nguvu wamevaa nguo za rangi nyekundu.+ Gari lake la vita ni moto wa vifaa vya chuma katika siku ya kujitayarisha kwake, na mikuki ya mberoshi+ imetikiswa.  Magari ya vita yanazidi kuendeshwa kiwazimu barabarani.+ Yanakimbia-kimbia katika viwanja vya watu wote. Kuonekana kwake ni kama mienge. Kama umeme+ yanakimbia-kimbia.  Atawakumbuka watu wake wenye fahari.+ Watajikwaa wanapotembea.+ Watafanya haraka kwenda kwenye ukuta wake, na kizuizi kitawekwa imara.  Milango ya mito itafunguliwa, nalo jumba la mfalme litayeyushwa.  Na imeamuliwa; amefunuliwa; atachukuliwa,+ na vijakazi wake wataomboleza, kama sauti ya njiwa,+ wakipiga-piga mioyo yao.+  Ninawi naye, tangu siku ambazo amekuwako,+ alikuwa kama kidimbwi cha maji;+ lakini wanakimbia. “Simameni tuli! Simameni tuli!” Lakini hakuna anayegeuka.+  Poreni fedha; poreni dhahabu;+ kwa maana hakuna kikomo cha vitu vilivyopangwa. Kuna kiasi kikubwa cha namna zote za vyombo vyenye kutamanika.+ 10  Utupu na uwazi, na jiji lililofanywa ukiwa!+ Na moyo unayeyuka,+ magoti yanatetemeka,+ maumivu makali yamo katika viuno vyote.+ Na nyuso zao wote zimekuwa na wasiwasi.+ 11  Liko wapi tundu la simba, na pango la wana-simba wenye manyoya shingoni, ambamo simba alitembea na kuingia,+ ambamo mlikuwamo mwana-simba, wala hakuna mtu yeyote aliyekuwa akiwatetemesha?+ 12  Simba alikuwa akirarua-rarua vipande vya kutosha kwa ajili ya watoto wake, naye alikuwa akinyonga kwa ajili ya simba-jike wake. Naye alijaza daima mawindo ndani ya matundu yake na mahali pake pa kujificha alipajaza wanyama walioraruliwa vipande-vipande.+ 13  “Tazama! Mimi niko dhidi yako,” asema Yehova wa majeshi,+ “nami nitaliteketeza gari lake la vita katika moshi.+ Na upanga utawameza wana-simba wako wenye manyoya shingoni.+ Nami nitakatilia mbali mawindo yako kutoka duniani, wala haitasikika tena sauti ya wajumbe wako.”+

Maelezo ya Chini