Matendo 9:1-43

9  Lakini Sauli, bado akiwatisha wanafunzi+ wa Bwana na akitaka kuwaua,+ akamwendea kuhani mkuu  na kumwomba barua za kwenda kwenye masinagogi katika Damasko, ili apate kuwaleta Yerusalemu wakiwa wamefungwa wowote ambao angewapata walio wa Ile Njia,+ wanaume na wanawake.  Basi alipokuwa akisafiri, akakaribia Damasko, na ghafula nuru kutoka mbinguni ikamulika kumzunguka,+  naye akaanguka chini na kusikia sauti ikimwambia: “Sauli, Sauli, kwa nini unanitesa?”+  Akasema: “Wewe ni nani, Bwana?” Akasema: “Mimi ni Yesu, ambaye wewe unatesa.+  Hata hivyo, simama+ uingie jijini, nawe utaambiwa jambo unalopaswa kufanya.”  Basi wanaume waliokuwa wakisafiri pamoja naye+ walikuwa wamesimama wakiwa hawana la kusema,+ wakisikia, kwa kweli, sauti,+ lakini bila kumwona mtu yeyote.  Lakini Sauli akainuka, na ingawa macho yake yalikuwa yamefunguka hakuwa akiona kitu.+ Kwa hiyo wakamwongoza kwa kumshika mkono na kumpeleka Damasko.  Na kwa siku tatu hakuona kitu chochote,+ naye hakula wala kunywa. 10  Katika Damasko kulikuwa na mwanafunzi fulani aliyeitwa Anania,+ naye Bwana akamwambia katika maono: “Anania!” Akasema: “Mimi hapa, Bwana.” 11  Bwana akamwambia: “Ondoka, uende kwenye barabara inayoitwa Nyoofu, na kwenye nyumba ya Yuda tafuta mtu anayeitwa jina Sauli, kutoka Tarso.+ Kwa maana, tazama! anasali, 12  na katika maono amemwona mwanamume anayeitwa Anania akiingia na kuweka mikono yake juu yake ili apate kuona tena.”+ 13  Lakini Anania akajibu: “Bwana, nimesikia kutoka kwa wengi juu ya mtu huyu, mambo mengi mabaya aliyowatendea watakatifu wako katika Yerusalemu. 14  Naye hapa ana mamlaka kutoka kwa wakuu wa makuhani kuwatia vifungoni wale wote wanaoliitia jina lako.”+ 15  Lakini Bwana akamwambia: “Ondoka uende, kwa sababu mtu huyu ni chombo kilichochaguliwa+ kwangu ili kupeleka jina langu kwa mataifa+ na vilevile kwa wafalme+ na wana wa Israeli. 16  Kwa maana nitamwonyesha wazi ni mambo mangapi ambayo atateseke kwa ajili ya jina langu.”+ 17  Kwa hiyo Anania akaenda zake na kuingia katika ile nyumba, naye akaweka mikono yake juu yake na kusema: “Sauli, ndugu, yule Bwana, yule Yesu aliyekutokea katika barabara uliyoijia, amenituma, ili upate kuona tena na kujazwa roho takatifu.”+ 18  Na mara moja kitu kilichoonekana kama magamba kikaanguka kutoka kwenye macho yake, naye akapata kuona tena; naye akasimama na kubatizwa, 19  naye akala chakula na kupata nguvu.+ Kwa siku kadhaa akapata kuwa pamoja na wanafunzi katika Damasko,+ 20  naye akaanza mara moja kumhubiri Yesu+ katika masinagogi, kwamba Huyu ndiye Mwana wa Mungu. 21  Lakini wote waliomsikia wakashangaa nao wakawa wakisema: “Je, huyu si yule mtu aliyewaangamiza+ wale walio katika Yerusalemu wanaoliitia jina hilo, na aliyekuwa amekuja hapa kwa kusudi hilo hilo, ili apate kuwapeleka wakiwa wamefungwa kwa wakuu wa makuhani?”+ 22  Lakini Sauli akaendelea kupata nguvu hata zaidi naye alikuwa akiwafadhaisha Wayahudi waliokuwa wakikaa Damasko alipokuwa akithibitisha kupatana na akili kwamba huyu ndiye Kristo.+ 23  Sasa mwishoni mwa siku nyingi, Wayahudi walikata shauri pamoja kumwangamiza.+ 24  Hata hivyo, hila yao juu yake ikajulikana kwa Sauli. Lakini walikuwa pia wakiyaangalia sana malango mchana na pia usiku ili kumwangamiza.+ 25  Kwa hiyo wanafunzi wake wakamchukua na kumshusha usiku kupitia shimo ukutani, wakamshusha katika kapu.+ 26  Alipofika Yerusalemu+ akafanya jitihada za kujiunga na wanafunzi; lakini wote walikuwa wakimwogopa, kwa sababu hawakuamini alikuwa mwanafunzi. 27  Kwa hiyo Barnaba akaja kumsaidia+ na kumpeleka kwa mitume, naye akawaambia kirefu jinsi alivyokuwa amemwona Bwana+ katika barabara, na kwamba alikuwa amesema naye,+ na jinsi alivyokuwa amesema kwa ujasiri katika jina la Yesu, kule Damasko.+ 28  Naye akakaa pamoja nao, akitembea ndani na nje katika Yerusalemu, akisema kwa ujasiri katika jina la Bwana;+ 29  naye alikuwa akiongea na kubishana na Wayahudi wenye kusema Kigiriki. Lakini hao wakawa wakijaribu kumwangamiza.+ 30  Akina ndugu walipogundua hilo, wakamshusha mpaka Kaisaria na kumtuma aende zake Tarso.+ 31  Ndipo, kwa kweli, kutaniko+ kotekote katika Yudea na Galilaya na Samaria likaingia katika kipindi cha amani, likijengwa; nalo lilipokuwa likitembea katika kumwogopa Yehova+ na katika faraja ya roho takatifu+ likaendelea kuongezeka. 32  Sasa Petro alipokuwa akienda kupitia sehemu zote akashuka pia kwa watakatifu waliokuwa wakikaa Lida.+ 33  Huko akapata mwanamume fulani aliyeitwa Ainea, ambaye alikuwa amelala juu ya kitanda chake kwa miaka minane, kwa kuwa alikuwa amepooza. 34  Naye Petro akamwambia:+ “Ainea, Yesu Kristo anakuponya wewe.+ Simama, utandike kitanda chako.” Naye akasimama mara moja. 35  Na wale wote waliokuwa wakikaa Lida na katika nchi tambarare ya Sharoni+ wakamwona, nao wakageuka kumwelekea Bwana.+ 36  Lakini katika Yopa+ kulikuwako mwanafunzi fulani aliyeitwa Tabitha, jina ambalo, linapotafsiriwa, linamaanisha Dorkasi. Huyo alizidi katika matendo mema+ na zawadi za rehema alizokuwa akitoa. 37  Lakini ikawa kwamba katika siku hizo alishikwa na ugonjwa akafa. Kwa hiyo wakamwosha na kumlaza katika chumba cha juu. 38  Sasa kwa kuwa Lida palikuwa karibu na Yopa,+ wanafunzi waliposikia kwamba Petro alikuwa katika jiji hilo wakatuma wanaume wawili kwake wakamsihi: “Tafadhali usikawie kuja kwetu.” 39  Ndipo Petro akaondoka na kwenda pamoja nao. Naye alipofika, wakampeleka katika chumba cha juu; na wajane wote wakajitokeza kwake wakilia na kuonyesha mavazi mengi ya ndani na mavazi ya nje+ ambayo Dorkasi alikuwa akitengeneza alipokuwa pamoja nao.+ 40  Lakini Petro akamtoa kila mtu nje,+ akapiga magoti, akasali, akaugeukia ule mwili, akasema: “Tabitha, inuka!” Akafungua macho yake na, alipomwona Petro, akaketi wima.+ 41  Petro akampa mkono wake, akamwinua,+ naye akawaita watakatifu na wajane na akamweka mbele yao akiwa hai.+ 42  Jambo hilo likajulikana kotekote katika Yopa, na wengi wakamwamini Bwana.+ 43  Petro akabaki Yopa+ siku kadhaa pamoja na mtu fulani anayeitwa Simoni, mtengenezaji wa ngozi.+

Maelezo ya Chini