Matendo 8:1-40

8  Naye Sauli alikuwa akikubaliana na kuuawa kwake.+ Katika siku hiyo mateso+ makubwa yakatokea juu ya kutaniko lililokuwa katika Yerusalemu; wote isipokuwa mitume walitawanywa+ kotekote katika maeneo ya Yudea na Samaria.  Lakini wanaume wenye kumheshimu Mungu wakamchukua Stefano kwenda kumzika,+ nao wakafanya maombolezo+ makubwa juu yake.  Ingawa hivyo, Sauli akaanza kushughulikia kutaniko kwa njia mbaya kabisa. Akawa akivamia nyumba moja baada ya nyingine, akiwakokota nje wanaume na wanawake, na kuwatia gerezani.+  Hata hivyo, wale waliokuwa wametawanywa wakapita katika nchi wakitangaza habari njema ya lile neno.+  Filipo akashuka kwenda jiji la Samaria+ na kuanza kuwahubiria juu ya Kristo.  Kwa umoja umati ulikuwa ukisikiliza kwa makini mambo ambayo Filipo alikuwa akisema huku ukisikiliza na kutazama ishara alizokuwa akifanya.  Kwa maana wengi walikuwa na roho wachafu,+ na roho hao walikuwa wakipaaza sauti kubwa na kutoka. Zaidi ya hayo, wengi waliokuwa wamepooza+ na walio vilema waliponywa.  Kwa hiyo kukawa na shangwe kubwa katika jiji hilo.+  Sasa katika jiji hilo kulikuwa na mtu fulani aliyeitwa Simoni, ambaye, kabla ya hili, alikuwa akifanya ufundi wa uchawi+ na kushangaza taifa la Samaria, akisema yeye mwenyewe alikuwa mtu mkuu.+ 10  Na wote, mdogo kwa mkubwa, walikuwa wakimkazia uangalifu na kusema: “Mtu huyu ndiye Nguvu za Mungu, zinazoweza kuitwa Kuu.” 11  Kwa hiyo walikuwa wakimsikiliza kwa sababu alikuwa amewashangaza kwa muda fulani kwa ufundi wake wa uchawi. 12  Lakini walipomwamini Filipo, aliyekuwa akitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu+ na juu ya jina la Yesu Kristo, wakabatizwa, wanaume na pia wanawake.+ 13  Simoni mwenyewe pia akawa mwamini, na, baada ya kubatizwa, akawa akimhudumia Filipo+ daima; naye alishangaa kuona ishara na kazi kubwa zenye nguvu zikitendeka. 14  Wakati mitume katika Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria ilikuwa imelikubali neno la Mungu,+ wakawatuma Petro na Yohana kwao; 15  na hawa wakashuka kwenda na kusali kwa ajili yao wapate roho takatifu.+ 16  Kwa maana ilikuwa bado haijamwangukia yeyote kati yao, bali walikuwa wamebatizwa tu katika jina la Bwana Yesu.+ 17  Ndipo wakaanza kuweka mikono yao juu yao,+ nao wakaanza kupokea roho takatifu. 18  Sasa Simoni alipoona kwamba roho ilitolewa kupitia kuwekewa mikono ya mitume, aliwatolea pesa,+ 19  akisema: “Nipeni mimi pia mamlaka hii, ili yeyote ambaye nitaweka mikono yangu juu yake apate kupokea roho takatifu.” 20  Lakini Petro akamwambia: “Fedha yako na iangamie pamoja nawe, kwa sababu ulitaka kupata zawadi ya bure ya Mungu kwa kutumia pesa.+ 21  Wewe huna sehemu wala fungu katika jambo hili, kwa maana moyo wako si mnyoofu machoni pa Mungu.+ 22  Kwa hiyo, tubu ubaya wako huu, na umwombe Yehova dua+ ili, ikiwezekana, upate kusamehewa hila ya moyo wako; 23  kwa maana ninaona wewe ni nyongo yenye sumu+ na kifungo cha ukosefu wa uadilifu.”+ 24  Simoni akajibu akasema: “Ninyi, mwombeni Yehova dua+ kwa ajili yangu ili hata moja kati ya mambo mliyosema lisinipate.” 25  Kwa hiyo, walipokuwa wametoa ushahidi kikamili na wakiwa wamelisema neno la Yehova, wakarudi Yerusalemu, nao wakaenda wakitangaza habari njema kwenye vijiji vingi vya Wasamaria.+ 26  Hata hivyo, malaika+ wa Yehova akasema na Filipo, akamwambia: “Ondoka uende upande wa kusini kwenye barabara inayoshuka kutoka Yerusalemu mpaka Gaza.” (Hii ni barabara ya jangwani.) 27  Ndipo akaondoka akaenda, na, tazama! towashi+ Mwethiopia,+ mwanamume aliye na mamlaka chini ya Kandake malkia wa Waethiopia, na ambaye alikuwa juu ya hazina yote ya malkia. Huyo alikuwa ameenda Yerusalemu kuabudu,+ 28  lakini alikuwa anarudi naye alikuwa ameketi katika gari lake, akimsoma kwa sauti kubwa nabii Isaya.+ 29  Kwa hiyo roho ikamwambia+ Filipo: “Karibia ujiunge na gari hili.” 30  Filipo akakimbia kandokando na kumsikia akimsoma kwa sauti kubwa nabii Isaya, naye akasema: “Je, wewe kwa kweli unaelewa unayoyasoma?” 31  Akasema: “Kwa kweli, ninawezaje kuelewa, mtu fulani asiponiongoza?” Naye akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. 32  Sasa kifungu cha Andiko alichokuwa akisoma kwa sauti kubwa kilikuwa hiki: “Kama kondoo aliletwa machinjioni, na kama mwana-kondoo asiye na sauti mbele ya mwenye kumnyoa, ndivyo huyo asivyofungua kinywa chake.+ 33  Wakati wa kufedheheshwa kwake hukumu iliondolewa mbali naye.+ Ni nani atakayeeleza kirefu habari za kizazi chake? Kwa sababu uhai wake unaondolewa kutoka duniani.”+ 34  Yule towashi akamjibu akamwambia Filipo: “Ninakuomba, Nabii anasema hivyo juu ya nani? Juu yake mwenyewe au juu ya mtu mwingine?” 35  Filipo akafungua kinywa chake,+ akaanza na Andiko+ hilo, akamtangazia habari njema juu ya Yesu. 36  Sasa walipokuwa wakienda juu ya ile barabara, wakafika mahali penye maji, na towashi akasema: “Tazama! Maji; ni nini kinachonizuia nisibatizwe?”+ 37  —— 38  Ndipo akaamuru gari lisimame, nao wote wawili wakashuka na kuingia ndani ya maji, Filipo na pia towashi; naye akambatiza. 39  Walipokuwa wamepanda kutoka ndani ya maji, roho ya Yehova ikamwondoa Filipo upesi,+ na towashi hakumwona tena kamwe, kwa maana aliendelea kwenda zake akishangilia. 40  Lakini Filipo akaonekana Ashdodi, naye akaenda akipita katika eneo hilo na kuendelea kuyatangazia+ majiji yote habari njema mpaka alipofika Kaisaria.+

Maelezo ya Chini