Matendo 6:1-15

6  Basi katika siku hizo, wanafunzi walipokuwa wakiongezeka, Wayahudi wenye kusema Kigiriki+ walianza kunung’unika juu ya Wayahudi wenye kusema Kiebrania, kwa sababu wajane wao walikuwa hawaangaliwi katika ugawaji wa kila siku.+  Kwa hiyo wale kumi na wawili wakauita umati wa wanafunzi na kusema: “Si vyema sisi kuliacha neno la Mungu ili kugawa chakula mezani.+  Kwa hiyo, akina ndugu, jitafutieni+ wanaume saba waliothibitishwa kutoka kati yenu, wenye kujaa roho na hekima,+ ili tupate kuwaweka rasmi juu ya kazi hii ya lazima;  lakini sisi tutajitoa kwa sala na kwa huduma ya neno.”+  Na jambo hilo lililosemwa likaupendeza umati wote, nao wakamchagua Stefano, mwanamume mwenye kujaa imani na roho takatifu,+ na Filipo+ na Prokoro na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikolao, mgeuzwa-imani wa Antiokia;  nao wakawaweka mbele ya mitume, na, wakiisha kusali, hao wakaweka mikono+ yao juu yao.  Kwa sababu hiyo neno la Mungu likaendelea kukua,+ na hesabu ya wanafunzi ikazidi kuongezeka sana katika Yerusalemu;+ na umati mkubwa wa makuhani+ ukaanza kuitii+ imani.  Sasa Stefano, akiwa amejaa neema na nguvu, alikuwa akifanya mambo makubwa ya ajabu na ishara+ kati ya watu.  Lakini watu fulani wakasimama kati ya wale waliokuwa wakitoka katika lile lililoitwa Sinagogi la Watu Waliowekwa Huru, na kati ya Wakirene na Waaleksandria+ na kati ya wale wa kutoka Kilikia+ na Asia, ili kubishana na Stefano; 10  na bado hawakuweza kufaulu katika pambano juu ya hekima+ na roho aliyokuwa akisema kwayo.+ 11  Ndipo kwa siri wakashawishi watu kusema:+ “Tumemsikia akisema maneno ya makufuru+ juu ya Musa na Mungu.” 12  Nao wakawachochea watu na wanaume wazee na waandishi, wakamjia ghafula, wakamchukua kwa nguvu na kumpeleka mpaka kwenye Sanhedrini.+ 13  Nao wakatokeza mashahidi wa uwongo,+ waliosema: “Mtu huyu haachi kusema mambo yasiyofaa juu ya mahali hapa patakatifu na juu ya Sheria.+ 14  Kwa mfano, tumemsikia akisema kwamba huyu Yesu Mnazareti atapaangusha chini mahali hapa na kuzibadili desturi ambazo Musa alitukabidhi.” 15  Na wote waliokuwa wameketi katika Sanhedrini walipokuwa wakimkazia macho,+ wakaona kwamba uso wake ulikuwa kama uso wa malaika.+

Maelezo ya Chini