Matendo 5:1-42

5  Hata hivyo, mwanamume fulani, aliyeitwa Anania, pamoja na Safira mke wake, aliuza mali  na kujiwekea kwa siri kiasi fulani, mke wake pia akiwa anajua jambo hilo, naye akaleta sehemu fulani tu na kuiweka miguuni pa mitume.+  Lakini Petro akasema: “Anania, kwa nini Shetani+ amekupa ujasiri wa kuidanganya+ roho takatifu+ na kujiwekea kwa siri kiasi fulani cha bei ya shamba?  Kabla ya kuuza je, haikuwa mali yako, na baada ya kuuza je, haikuendelea kuwa mikononi mwako? Kwa nini ukakusudia tendo kama hili katika moyo wako? Umedanganya,+ si wanadamu, bali Mungu.”+  Aliposikia maneno hayo Anania akaanguka chini akakata pumzi.+ Na wote waliosikia juu ya hilo wakaogopa+ sana.  Lakini vijana wakasimama, wakamfunga kwa vitambaa,+ wakamtoa nje, wakamzika.  Sasa baada ya muda wa karibu saa tatu mke wake akaingia, bila kujua lililokuwa limetukia.  Petro akamwambia: “Niambie, je, ninyi wawili mliliuza shamba kwa kiasi hicho?” Akasema: “Ndiyo, kwa kiasi hicho.”  Kwa hiyo Petro akamwambia: “Kwa nini mlikubaliana kati yenu wawili kuijaribu+ roho ya Yehova? Tazama! Miguu ya wale waliomzika mume wako ipo mlangoni, nao watakubeba na kukutoa nje.” 10  Papo hapo akaanguka chini miguuni pake akakata pumzi.+ Wale vijana walipoingia wakamkuta amekufa, nao wakamtoa nje wakamzika kando ya mume wake. 11  Kwa sababu hiyo kutaniko lote na wote waliosikia juu ya mambo haya wakaogopa sana. 12  Zaidi ya hayo, kupitia mikono ya mitume ishara nyingi na mambo ya ajabu yakaendelea kutukia kati ya watu;+ nao wote walikuwa kwa umoja katika eneo lenye mistari ya nguzo za Sulemani.+ 13  Kweli, hakuna hata mmoja kati ya wale wengine aliyekuwa na moyo wa kujiunga nao;+ hata hivyo, watu walikuwa wakiwahimidi.+ 14  Zaidi ya hayo, waliomwamini Bwana wakaendelea kuongezeka, umati wa wanaume na pia wa wanawake;+ 15  hivi kwamba wakawaleta wagonjwa nje hata katika zile njia pana na kuwalaza huko juu ya vitanda na machela, ili, wakati Petro anapopita hapo, angalau kivuli chake kipate kumwangukia mtu fulani kati yao.+ 16  Pia, umati kutoka kwenye majiji yanayozunguka Yerusalemu ukazidi kuja pamoja, ukiwa umewabeba wagonjwa na wale wenye kutaabika wakiwa na roho wachafu, nao wote wakawa wakiponywa. 17  Lakini kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye, ile madhehebu ya Masadukayo iliyokuwako wakati huo, wakasimama na kujawa na wivu,+ 18  nao wakawashika mitume na kuwaweka katika kizuizi cha watu wote.+ 19  Lakini wakati wa usiku malaika+ wa Yehova akaifungua milango ya gereza,+ akawatoa nje na kusema: 20  “Nendeni, na, mkiisha kusimama katika hekalu, semeni na watu maneno yote juu ya maisha haya.”+ 21  Baada ya kusikia hilo, wakaingia hekaluni wakati wa mapambazuko na kuanza kufundisha. Basi kuhani mkuu na wale walio pamoja naye walipofika, wakaita pamoja Sanhedrini na kusanyiko lote la wanaume wazee wa wana wa Israeli,+ nao wakawatuma watu kwenye jela ili waletwe. 22  Lakini wale maofisa walipofika huko hawakuwakuta gerezani. Kwa hiyo wakarudi na kuwaeleza, 23  wakisema: “Tuliikuta jela imefungwa ikiwa na usalama wote na walinzi wakiwa wamesimama kwenye milango, lakini tulipofungua hatukumkuta yeyote ndani.” 24  Basi, wakati kapteni wa hekalu na tena wakuu wa makuhani waliposikia maneno hayo, wakafadhaishwa sana na mambo hayo wasijue mwisho wa jambo hilo ungekuwa nini.+ 25  Lakini mtu fulani akafika na kuwaambia: “Tazameni! Wale watu mliowaweka gerezani wako hekaluni, wakiwa wamesimama na kuwafundisha watu.”+ 26  Ndipo kapteni akaenda zake pamoja na maofisa wake na kuwaleta, lakini bila kutumia jeuri, maana waliogopa+ kupigwa na watu kwa mawe. 27  Kwa hiyo wakawaleta na kuwasimamisha katika jumba la Sanhedrini. Na kuhani mkuu akawauliza 28  na kusema: “Hakika tuliwaagiza+ msiendelee kufundisha juu ya msingi wa jina hili, na bado, tazameni! mmejaza Yerusalemu fundisho lenu,+ nanyi mnaazimia kuileta damu+ ya mtu huyu juu yetu.” 29  Petro na wale mitume wengine wakajibu wakasema: “Lazima tumtii Mungu kuwa mtawala kuliko wanadamu.+ 30  Mungu wa mababu zetu alimfufua+ Yesu, ambaye ninyi mlimuua, kwa kumtundika mtini.+ 31  Mungu alimwinua huyo kuwa Wakili Mkuu+ na Mwokozi+ kwenye mkono wake wa kuume,+ ili kuwapa Israeli toba+ na msamaha wa dhambi.+ 32  Nasi ni mashahidi wa mambo hayo,+ na pia roho takatifu,+ ambayo Mungu amewapa wale wanaomtii yeye akiwa mtawala.” 33  Waliposikia hayo, wakahisi wamechomwa sana nao wakataka kuwaangamiza.+ 34  Lakini mtu fulani akasimama katika Sanhedrini, Farisayo anayeitwa Gamalieli,+ mwalimu wa Sheria mwenye kuheshimiwa na watu wote, akaamuru watu hao watolewe nje kwa muda kidogo.+ 35  Naye akawaambia: “Wanaume wa Israeli,+ jiangalieni ninyi wenyewe kuhusu jambo mnalokusudia kuwatendea watu hawa. 36  Kwa mfano, kabla ya siku hizi Theuda alisimama, akisema yeye mwenyewe alikuwa mtu wa maana,+ na wanaume kadhaa, karibu mia nne, wakajiunga na chama chake.+ Lakini aliangamizwa, na wote waliokuwa wakimtii wakatawanywa na kumalizwa. 37  Baada yake Yuda Mgalilaya akainuka katika zile siku za uandikishaji,+ naye akavuta watu wamfuate. Na bado mtu huyo aliangamia, na wale wote waliokuwa wakimtii wakatapanywa kotekote. 38  Na kwa hiyo, chini ya hali zilizopo, ninawaambia ninyi, Msijiingize katika mambo ya watu hawa, bali waacheni; (kwa sababu, ikiwa mpango huu au kazi hii imetoka kwa wanadamu, itaangamizwa;+ 39  lakini ikiwa imetoka kwa Mungu,+ hamtaweza kuwaangamiza;)+ ama sivyo, huenda mkaonwa kuwa kwa kweli mnapigana na Mungu.”+ 40  Ndipo wakamsikiliza, nao wakawaita mitume, wakawapiga viboko,+ na kuwaagiza waache kusema juu ya msingi wa jina la Yesu,+ kisha wakawaacha waende zao. 41  Kwa hiyo, wakatoka mbele ya Sanhedrini, wakishangilia+ kwa sababu walikuwa wamehesabiwa kuwa wenye kustahili kuvunjiwa heshima kwa ajili ya jina lake.+ 42  Na kila siku katika hekalu na nyumba kwa nyumba+ wakaendelea bila kuacha kufundisha+ na kutangaza habari njema juu ya Kristo, Yesu.+

Maelezo ya Chini