Matendo 22:1-30

22  “Wanaume, akina ndugu+ na akina baba, sikieni kujitetea+ kwangu mbele yenu sasa.”  (Basi, waliposikia alikuwa akisema nao katika lugha ya Kiebrania,+ wakakaa kimya hata zaidi, naye akasema:)  “Mimi ni Myahudi,+ aliyezaliwa katika Tarso ya Kilikia,+ lakini aliyeelimishwa katika jiji hili miguuni pa Gamalieli,+ nikiwa nimefundishwa kwa usahihi+ kabisa Sheria ya mababu, nikiwa mwenye bidii+ kuhusu Mungu kama vile ninyi nyote mlivyo leo hii.  Nami niliitesa Njia hii mpaka kifo,+ nikifunga na kutia magerezani+ wanaume na wanawake pia,  kama ambavyo kuhani mkuu na pia kusanyiko lote la wanaume wazee+ wanavyoweza kunitolea ushahidi. Kutoka kwao nilipata pia barua+ nizipeleke kwa akina ndugu katika Damasko, nami nilikuwa ninaenda kuwaleta wale waliokuwa huko pia mpaka Yerusalemu wakiwa wamefungwa ili waadhibiwe.  “Lakini nilipokuwa nikisafiri na kukaribia Damasko, karibu katikati ya mchana, kwa ghafula nuru kubwa kutoka mbinguni ikamulika kunizunguka,+  nami nikaanguka chini na kusikia sauti ikiniambia, ‘Sauli, Sauli, kwa nini unanitesa?’+  Nikajibu, ‘Wewe ni nani, Bwana?’ Naye akaniambia, ‘Mimi ni Yesu Mnazareti, ambaye unatesa.’+  Basi watu waliokuwa pamoja nami,+ kwa kweli, wakaiona nuru hiyo lakini hawakuisikia sauti ya mwenye kusema nami.+ 10  Ndipo nikasema, ‘Nitafanya nini,+ Bwana?’ Bwana akaniambia, ‘Simama, ondoka uende Damasko, na huko utaambiwa kila kitu ambacho umewekewa kufanya.’+ 11  Lakini kwa kuwa singeweza kuona kitu chochote kwa sababu ya utukufu wa nuru hiyo, nikafika Damasko, nikiwa ninaongozwa kwa mkono wa wale waliokuwa pamoja nami.+ 12  “Basi Anania, mwanamume fulani mwenye kumheshimu Mungu kulingana na Sheria, mwenye kushuhudiwa vema+ na Wayahudi wote waliokuwa wakikaa huko, 13  akaja kwangu, akasimama kando yangu, akaniambia, ‘Sauli, ndugu, pata kuona tena!’+ Nami nikatazama juu kumwelekea saa ileile. 14  Akasema, ‘Mungu wa mababu+ zetu amekuchagua+ upate kujua mapenzi yake na kumwona+ yule Aliye mwadilifu+ na kuisikia sauti ya kinywa chake,+ 15  kwa sababu unapaswa kuwa shahidi kwa ajili yake kwa watu wote juu ya mambo ambayo umeona na kusikia.+ 16  Na sasa kwa nini unakawia? Simama, ubatizwe+ na uoshe+ dhambi zako kwa kuliitia jina lake.’+ 17  “Lakini nilipokuwa nimerudi Yerusalemu+ na nikiwa ninasali hekaluni, nikapata njozi+ 18  na kumwona akiniambia, ‘Fanya upesi uondoke Yerusalemu haraka, kwa sababu hawatakubali+ ushahidi wako kunihusu.’ 19  Nami nikasema, ‘Bwana, wao wenyewe wanajua vema kwamba nilikuwa nikiwatia gerezani+ na kuwapiga viboko katika sinagogi moja baada ya lingine wale wenye kukuamini;+ 20  na wakati damu ya Stefano+ shahidi wako ilipokuwa ikimwagwa, mimi mwenyewe nilikuwa pia nimesimama kando nikikubaliana+ na jambo hilo na kuyalinda mavazi ya nje ya hao waliokuwa wakimuua.’ 21  Na bado akaniambia, ‘Ondoka uende, kwa sababu nitakutuma mbali sana kwa mataifa.’ ”+ 22  Basi wakaendelea kumsikiliza mpaka kwenye neno hili, nao wakapaaza sauti zao, wakisema: “Mwondolee mbali mtu wa namna hiyo duniani, kwa maana yeye hakufaa kuishi!”+ 23  Na kwa sababu walikuwa wakipaaza sauti na kutupa mavazi yao ya nje huku na huku na kurusha mavumbi hewani,+ 24  yule kiongozi wa kijeshi akaagiza aingizwe katika makao ya askari-jeshi na kusema anapaswa kuhojiwa kwa kupigwa mijeledi, ili apate kujua kabisa ni kwa sababu gani walikuwa wakipaaza sauti+ juu yake kwa njia hii. 25  Lakini walipokuwa wamemnyoosha ili apigwe mijeledi, Paulo akamwambia ofisa-jeshi aliyekuwa amesimama hapo: “Je, ni halali kwa ninyi watu kumpiga mijeledi mtu ambaye ni Mroma+ na ambaye hajahukumiwa kuwa mwenye hatia?” 26  Basi, huyo ofisa-jeshi aliposikia jambo hilo, akaenda mpaka kwa kiongozi wa kijeshi na kueleza, akisema: “Unakusudia kufanya nini? Kwani, mtu huyu ni Mroma.” 27  Kwa hiyo kiongozi wa kijeshi akakaribia na kumwambia: “Niambie, Je, wewe ni Mroma?”+ Akasema: “Ndiyo.” 28  Kiongozi wa kijeshi akajibu: “Mimi nilinunua haki hizo za kuwa raia kwa pesa nyingi.” Paulo akasema: “Lakini mimi, hata nilizaliwa+ nazo.” 29  Kwa hiyo, mara moja watu waliokuwa karibu kumhoji kwa kumtesa wakaondoka kwake; na kiongozi wa kijeshi akaogopa alipohakikisha kwamba alikuwa Mroma+ na kwamba alikuwa amemfunga. 30  Kwa hiyo, siku iliyofuata, kwa kuwa alitaka kujua kwa hakika ni kwa nini hasa alikuwa akishtakiwa na Wayahudi, akamfungua na kuwaamuru wakuu wa makuhani na Sanhedrini yote wakusanyike. Naye akamleta Paulo chini na kumsimamisha katikati yao.+

Maelezo ya Chini