Matendo 20:1-38

20  Sasa baada ya ghasia hizo kutulia, Paulo akatuma watu wawaite wanafunzi, na alipokuwa amewatia moyo na kuwaaga,+ akasafiri na kuingia Makedonia.+  Baada ya kupitia sehemu hizo na kuwatia moyo wale walio huko kwa maneno mengi,+ akaingia Ugiriki.  Na alipokuwa amekaa huko kwa miezi mitatu, kwa sababu hila+ ilikuwa imetungwa juu yake na Wayahudi alipokuwa karibu kusafiri kwenda Siria, akaamua kurudi kupitia Makedonia.  Hawa waliandamana naye, Sopatro+ mwana wa Piro wa Beroya, Aristarko+ na Sekundo wa Wathesalonike, na Gayo wa Derbe, na Timotheo,+ na kutoka wilaya ya Asia Tikiko+ na Trofimo.+  Hao wakatangulia, wakatungojea huko Troa;+  lakini sisi tukaanza kusafiri baharini kutoka Filipi baada ya siku za keki zisizo na chachu,+ nasi tukawafikia huko Troa+ katika muda wa siku tano; na huko tukakaa siku saba.  Siku ya kwanza+ ya juma, tulipokuwa tumekusanyika pamoja ili kupata mlo, Paulo akaanza kuwahutubia, kwa kuwa alipaswa kuondoka siku inayofuata; naye akarefusha hotuba yake mpaka katikati ya usiku.  Kwa hiyo kulikuwa na taa nyingi katika chumba cha juu+ tulipokuwa tumekusanyika pamoja.  Kijana fulani anayeitwa Eutiko, aliyekuwa ameketi dirishani, akalala usingizi mzito huku Paulo akiendelea kuongea, naye akalemewa na usingizi, akaanguka chini kutoka ghorofa ya tatu akaokotwa akiwa amekufa. 10  Lakini Paulo akashuka kutoka ghorofani, akajitupa juu yake+ akamkumbatia na kusema: “Acheni kufanya kelele, kwa maana nafsi yake imo ndani yake.”+ 11  Akapanda ghorofani, akapata mlo na kula chakula, na baada ya kuongea kwa muda mrefu, mpaka mapambazuko, mwishowe akaondoka. 12  Basi wakamchukua huyo mvulana akiwa hai wakafarijiwa kupita kiasi. 13  Sasa tukaenda kwenye mashua na kusafiri mpaka Aso, ambako tulikusudia kumpandisha Paulo chomboni, kwa maana, baada ya kutoa maagizo hayo, yeye mwenyewe alikusudia kwenda kwa miguu. 14  Kwa hiyo alipotufikia katika Aso, tukampandisha chomboni na kwenda mpaka Mitilene; 15  tukasafiri kutoka huko siku iliyofuata, tukafika upande wa pili wa Kio, lakini siku iliyofuata tukafika Samo, na siku iliyofuata hiyo tukafika Mileto. 16  Kwa maana Paulo alikuwa ameamua kusafiri kupita Efeso,+ ili asitumie wakati wowote katika wilaya ya Asia; kwa maana alikuwa akifanya haraka afike Yerusalemu+ siku ya sherehe ya Pentekoste kama kwa vyovyote angeweza. 17  Hata hivyo, kutoka Mileto akatuma watu kwenda Efeso na kuwaita wanaume wazee+ wa hilo kutaniko waje. 18  Walipofika kwake akawaambia: “Ninyi mnajua vema jinsi tangu siku ya kwanza niliyokanyaga wilaya ya Asia+ nilivyokuwa pamoja nanyi wakati wote,+ 19  nikimtumikia+ Bwana nikiwa na unyenyekevu mkubwa zaidi wa akili+ na machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila+ za Wayahudi; 20  wakati uleule sikuepuka kuwaambia ninyi lolote kati ya mambo yenye faida wala kuwafundisha+ ninyi hadharani na nyumba+ kwa nyumba. 21  Lakini nilitoa ushahidi+ kikamili kwa Wayahudi na Wagiriki pia juu ya toba+ kwa Mungu na imani katika Bwana wetu Yesu. 22  Na sasa, tazameni! nikiwa nimefungwa katika roho,+ ninafunga safari kwenda Yerusalemu, ijapokuwa sijui mambo yatakayonipata katika jiji hilo, 23  ila kwamba kutoka jiji mpaka jiji roho takatifu+ inatoa ushahidi kwangu kwa kurudiarudia inaposema kwamba vifungo na dhiki vinaningojea.+ 24  Hata hivyo, siifanyi nafsi yangu kuwa kitu chenye thamani sana kwangu,+ kama tu ningepata kumaliza mwendo+ wangu na huduma+ niliyopokea+ kutoka kwa Bwana Yesu, kutoa ushahidi kamili kuhusu habari njema ya fadhili zisizostahiliwa za Mungu.+ 25  “Na sasa, tazameni! ninajua kwamba ninyi nyote ambao nilienda kati yenu nikihubiri juu ya ufalme hamtauona uso wangu tena. 26  Kwa sababu hiyo ninawaita ninyi kuona ushahidi leo hii kwamba mimi ni safi kutokana na damu+ ya watu wote, 27  kwa maana sikuepuka kuwaambia ninyi mashauri+ yote ya Mungu. 28  Jiangalieni+ ninyi wenyewe+ na kundi lote,+ ambalo roho takatifu imewaweka ninyi rasmi kuwa waangalizi+ kati yake, kulichunga kutaniko la Mungu,+ ambalo alilinunua kwa damu+ ya Mwana wake mwenyewe. 29  Ninajua kwamba baada ya kuondoka kwangu mbwa-mwitu+ wenye kukandamiza wataingia katikati yenu nao hawatalitendea kundi kwa wororo, 30  na kutoka katikati yenu ninyi wenyewe watu watasimama na kusema mambo yaliyopotoka+ ili kuwavuta wanafunzi wawafuate wao wenyewe.+ 31  “Kwa hiyo endeleeni kukesha, na kukumbuka akilini kwamba kwa miaka mitatu,+ usiku na mchana, sikuacha kumwonya+ kila mmoja kwa machozi. 32  Na sasa ninawaweka ninyi mikononi mwa Mungu+ na kwa neno la fadhili zake zisizostahiliwa, neno ambalo linaweza kuwajenga+ na kuwapa urithi kati ya wale wote waliotakaswa.+ 33  Sikutamani fedha au dhahabu au vazi la mtu.+ 34  Ninyi wenyewe mnajua kwamba mikono hii imehudumia mahitaji yangu+ na ya wale walio pamoja nami. 35  Nimewaonyesha ninyi wazi katika mambo yote kwamba kwa kufanya kazi+ kwa bidii hivyo ni lazima mwasaidie wale walio dhaifu,+ na lazima myakumbuke maneno ya Bwana Yesu, aliposema, ‘Kuna furaha zaidi katika kutoa+ kuliko ilivyo katika kupokea.’ ” 36  Alipokuwa amesema mambo haya, akapiga magoti+ pamoja nao wote na kusali. 37  Kwa kweli, wote wakalia sana, nao wakamwangukia Paulo shingoni+ na kumbusu+ kwa wororo, 38  kwa sababu waliumizwa hasa na neno alilosema kwamba hawangemwona uso+ wake tena. Basi wakaanza kumsindikiza+ mpaka kwenye mashua.

Maelezo ya Chini