Matendo 19:1-41

19  Ikawa, Apolo+ alipokuwa Korintho, Paulo akapita barani na kushuka mpaka Efeso,+ akakuta wanafunzi fulani;  akawaambia: “Je, mlipokea roho takatifu+ mlipokuwa waamini?” Wakamwambia: “Lo! hatujapata kusikia kamwe kama kuna roho takatifu.”+  Naye akasema: “Basi, mlibatizwa katika nini?” Wakasema: “Katika ubatizo wa Yohana.”+  Paulo akasema: “Yohana alibatiza kwa ubatizo unaoonyesha toba,+ akiwaambia watu wamwamini yule ambaye angekuja baada yake,+ yaani, Yesu.”  Waliposikia hilo, wakabatizwa katika jina la Bwana Yesu.+  Na Paulo alipoweka mikono+ yake juu yao, roho takatifu ikaja juu yao, nao wakaanza kusema katika lugha na kutoa unabii.+  Wote pamoja walikuwa wanaume karibu kumi na wawili.  Akaingia katika sinagogi,+ akasema kwa ujasiri kwa miezi mitatu, akitoa hotuba na kutumia ushawishi kuhusu ufalme+ wa Mungu.  Lakini wengine walipoendelea kujifanya wenyewe wagumu na kutoamini,+ wakisema vibaya juu ya Ile Njia+ mbele ya umati, akaondoka kwao+ na kuwatenga wanafunzi kutoka kwao,+ kila siku akitoa hotuba nyingi katika jumba la shule ya Tirano. 10  Jambo hilo lilitukia kwa muda wa miaka miwili,+ hivi kwamba wale wote waliokuwa wakikaa katika wilaya ya Asia+ wakasikia neno la Bwana, Wayahudi na Wagiriki pia. 11  Na Mungu akazidi kufanya kazi za nguvu zinazozidi za kawaida kupitia mikono ya Paulo,+ 12  hivi kwamba hata nguo na vitambaa vilichukuliwa kutoka katika mwili wake na kupelekwa kwa watu wenye kuugua,+ na magonjwa yakawaacha, na roho waovu wakatoka.+ 13  Lakini watu fulani kati ya Wayahudi wenye kuzunguka-zunguka waliozoea kazi ya kufukuza roho waovu+ pia wakachukua daraka la kuliitia jina la Bwana Yesu+ juu ya wale wenye roho waovu, wakisema: “Mimi ninawaagiza+ ninyi kwa uzito kwa Yesu ambaye Paulo humhubiri.” 14  Sasa kulikuwa na wana saba wa Skewa, mkuu wa makuhani wa Kiyahudi, wakifanya jambo hilo. 15  Lakini roho mwovu akawajibu, akawaambia: “Mimi ninamjua Yesu+ nami ninamfahamu Paulo;+ lakini ninyi ni nani?” 16  Ndipo mtu huyo ambaye huyo roho mwovu alikuwa ndani yake akawarukia,+ akawazidi nguvu mmoja baada ya mwingine, na kuwashinda, hivi kwamba wakakimbia kutoka nyumba hiyo wakiwa uchi na wakiwa wameumizwa. 17  Jambo hilo likajulikana na wote, Wayahudi na Wagiriki pia waliokaa katika Efeso; na woga+ ukawaingia hao wote, na jina la Bwana Yesu likaendelea kutukuzwa.+ 18  Na wengi kati ya wale waliokuwa waamini wakawa wanakuja na kuungama+ na kueleza juu ya mazoea yao waziwazi. 19  Kwa kweli, hesabu kubwa ya wale waliozoea kufanya ufundi wa uchawi+ wakaleta pamoja vitabu vyao wakaviteketeza mbele ya kila mtu. Nao wakapiga pamoja hesabu za bei zake na kupata vikiwa na thamani ya vipande 50,000 vya fedha. 20  Hivyo katika njia yenye nguvu neno la Yehova likazidi kukua na kusitawi.+ 21  Sasa mambo hayo yalipokuwa yametimizwa, Paulo akakusudia katika roho yake kwamba, baada ya kupitia Makedonia+ na Akaya, angefunga safari kwenda Yerusalemu,+ akisema: “Baada ya kufika huko lazima pia nione Roma.”+ 22  Kwa hiyo akawatuma wawili kati ya wale waliomhudumia, Timotheo+ na Erasto,+ waende Makedonia lakini yeye mwenyewe akakawia kwa wakati fulani katika wilaya ya Asia. 23  Wakati huo kukatokea mvurugo+ usio mdogo kuhusu Ile Njia.+ 24  Kwa maana mtu fulani anayeitwa jina Demetrio, fundi wa fedha, kwa kufanya vihekalu vya fedha vya Artemi aliwapa mafundi mapato ya faida+ isiyo ndogo; 25  naye akawakusanya hao na wale waliofanya kazi ya kutengeneza vitu vya namna hiyo+ na kusema: “Wanaume, ninyi mnajua vema kwamba sisi tumepata mafanikio yetu kutokana na biashara hii.+ 26  Pia, mnaona na kusikia jinsi si katika Efeso+ tu, bali pia katika karibu wilaya yote ya Asia, Paulo huyu ameshawishi umati mkubwa na kuwageuza kwenye kauli nyingine, akisema kwamba wale waliofanywa kwa mikono+ si miungu. 27  Zaidi ya hayo, kuna hatari si kwamba tu kazi hii yetu itapata sifa mbaya bali pia hekalu la Artemi,+ mungu mkuu wa kike, litaonwa kuwa si kitu na hata utukufu wake ambao wilaya yote ya Asia na dunia inayokaliwa huuabudu utashushwa uwe si kitu hivi karibuni.” 28  Waliposikia jambo hilo na kujawa na hasira, watu hao wakaanza kupaaza sauti, wakisema: “Artemi wa Waefeso ni mkuu!” 29  Kwa hiyo jiji likajaa mvurugo, na kwa umoja wakatimua mbio na kuingia jumba la maonyesho, wakawachukua kwa nguvu pamoja nao Gayo na Aristarko,+ Wamakedonia, wasafiri waliokuwa wakiandamana na Paulo. 30  Naye Paulo alitaka kuingia walimokuwa watu, lakini wanafunzi hawakumruhusu. 31  Hata baadhi ya wakuu wa sherehe na michezo, waliokuwa wakimwonyesha urafiki, wakatuma watu kwake na kuanza kumwomba asijihatarishe katika mahali pa michezo. 32  Kwa kweli, wengine walikuwa wakipaaza sauti wakisema jambo moja na wengine wakisema lingine;+ kwa maana kusanyiko lilikuwa katika mvurugo, na walio wengi kati yao hawakujua kwa nini walikuwa wamekusanyika. 33  Kwa hiyo wakiwa pamoja wakamtoa Aleksanda katikati ya umati, Wayahudi wakimsukuma mbele kwa nguvu; na Aleksanda akapunga mkono naye alikuwa akitaka kujitetea mbele ya watu. 34  Lakini walipotambua kwamba alikuwa Myahudi, wote wakapaaza sauti moja kwa karibu saa mbili wakisema: “Artemi wa Waefeso ni mkuu!”+ 35  Mwishowe, karani wa jiji alipokuwa ameunyamazisha+ umati, akasema: “Watu wa Efeso, kwa kweli ni nani kati ya wanadamu ambaye hajui kwamba jiji la Efeso ndilo mtunza-hekalu wa Artemi mkuu na wa sanamu iliyoanguka kutoka mbinguni? 36  Kwa hiyo, kwa kuwa mambo haya hayawezi kukanushwa, inafaa mtulie na msitende haraka.+ 37  Kwa maana mmewaleta watu hawa ambao hawaibi katika mahekalu wala hawamkufuru mungu wetu wa kike. 38  Kwa hiyo ikiwa Demetrio+ na mafundi walio pamoja naye wana kesi juu ya mtu fulani, siku za mahakama+ hufanywa na kuna maliwali;+ acheni walete mashtaka mtu juu ya mwenzake. 39  Lakini, ikiwa mnatafuta jambo lolote zaidi ya hilo, lazima liamuliwe katika kusanyiko la kawaida. 40  Kwa maana kwa kweli tunakabili hatari ya kushtakiwa uchochezi wa uasi kuhusu tukio la leo, kukiwa hakuna msingi wowote mmoja tulio nao utakaoturuhusu tutoe sababu ya kikundi hiki chenye machafuko.” 41  Na alipokuwa amesema mambo hayo,+ akaliagiza kusanyiko liende.+

Maelezo ya Chini