Matendo 17:1-34

17  Sasa wakasafiri kupitia Amfipoli na Apolonia wakaja mpaka Thesalonike,+ ambako kulikuwa na sinagogi la Wayahudi.  Basi kulingana na desturi ya Paulo+ akaingia ndani walimokuwa, na kwa sabato tatu akajadiliana nao kwa kutumia Maandiko,+  akieleza na kuthibitisha kwa marejeo kwamba ilikuwa lazima Kristo ateseke+ na kufufuliwa kutoka kwa wafu,+ akisema: “Huyu ndiye Kristo,+ Yesu huyu ninayewatangazia ninyi.”  Ikawa kwamba baadhi yao wakawa waamini+ na kujiunga na Paulo na Sila,+ na umati mkubwa kati ya Wagiriki waliomwabudu Mungu na si wachache kati ya wanawake wenye vyeo waliofanya hivyo.  Lakini Wayahudi wakawa na wivu,+ wakashirikiana na wanaume fulani waovu kati ya wazururaji wa sokoni na kufanyiza kikundi chenye ghasia ili kuzusha fujo jijini.+ Nao wakaishambulia nyumba ya Yasoni+ na kuanza kujaribu kuwaleta mbele ya watu wenye kufanya ghasia.  Walipowakosa wakamkokota Yasoni na akina ndugu fulani na kuwapeleka kwa watawala wa jiji, wakipaaza sauti hivi: “Watu hawa ambao wameipindua+ dunia inayokaliwa wapo hapa pia,  na Yasoni amewakaribisha. Na watu wote hawa wanapingana na maagizo+ ya Kaisari, wakisema kuna mfalme+ mwingine, Yesu.”  Kwa kweli walifadhaisha huo umati na watawala wa jiji waliposikia mambo haya;  na kwanza baada ya kuchukua dhamana ya kutosha kutoka kwa Yasoni na wale wengine wakawaacha waende zao. 10  Mara moja wakati wa usiku+ akina ndugu wakatuma Paulo na Sila pia mpaka Beroya, na hawa, walipofika, wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. 11  Sasa watu hawa walikuwa wasikivu kuliko wale wa Thesalonike, kwa maana walilipokea neno kwa hamu kubwa zaidi ya akili, wakiyachunguza+ Maandiko+ kwa uangalifu kila siku ili kuona kama mambo hayo ndivyo yalivyo.+ 12  Kwa hiyo wengi kati yao wakawa waamini, na pia walioamini kati ya wanawake Wagiriki wenye kusifika+ na kati ya wanaume si wachache. 13  Lakini Wayahudi kutoka Thesalonike walipopata habari kwamba Paulo alitangaza neno la Mungu katika Beroya pia, wakaja huko pia ili kuchochea+ na kuwafadhaisha+ watu. 14  Ndipo akina ndugu wakamsindikiza Paulo mara moja mpaka baharini;+ lakini Sila na Timotheo pia wakabaki nyuma huko. 15  Hata hivyo, wale waliokuwa wakimsindikiza Paulo wakamleta mpaka Athene na, baada ya kupokea amri kwamba Sila na Timotheo+ wamfuate upesi iwezekanavyo, wakaondoka. 16  Basi Paulo alipokuwa akiwangojea katika Athene, roho yake ikaudhika+ ndani yake alipoona kwamba jiji hilo lilikuwa limejaa sanamu. 17  Kwa hiyo akaanza kujadiliana katika sinagogi pamoja na Wayahudi+ na watu wengine waliomwabudu Mungu na kila siku sokoni+ pamoja na wale waliokuwapo. 18  Lakini watu fulani kati ya Waepikurea na wanafalsafa+ Wastoa pia wakawa wanaongea naye kwa mabishano, na baadhi yao walikuwa wakisema: “Mpiga-domo huyu angependa kueleza jambo gani?”+ Wengine: “Anaonekana kuwa mtangazaji wa miungu migeni.” Kwa sababu alikuwa akitangaza habari njema ya Yesu na ufufuo.+ 19  Kwa hiyo wakamshika na kumpeleka Areopago, wakisema: “Je, tunaweza kujua ni fundisho gani hili jipya+ unalosema? 20  Kwa maana unaanzisha mambo yaliyo mageni masikioni mwetu. Kwa hiyo tunataka kujua mambo haya yanamaanisha nini.”+ 21  Kwa kweli, Waathene wote na wageni waliokuwa wakikaa huko kwa muda hawakuwa wakitumia wakati wao wa starehe wakifanya chochote ila kuambiana jambo au kusikiliza jambo jipya. 22  Basi Paulo akasimama katikati ya Areopago+ na kusema: “Wanaume wa Athene, ninaona kwamba katika mambo yote mnaonekana kuwa wenye mwelekeo zaidi wa kuogopa miungu+ kuliko wengine. 23  Kwa mfano, nilipokuwa nikipita njiani na kutazama kwa uangalifu vitu vyenu vya ibada, niliona pia madhabahu ambayo ilikuwa imeandikwa ‘Kwa Mungu Asiyejulikana.’ Kwa hiyo kile mnachokipa ujitoaji-kimungu bila kujua, hicho ninawatangazia ninyi. 24  Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, akiwa, kama Huyu alivyo, Bwana wa mbingu na dunia,+ hakai katika mahekalu yaliyofanywa kwa mikono,+ 25  wala hatumikiwi kwa mikono ya binadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote,+ kwa sababu yeye mwenyewe huwapa watu wote uhai+ na pumzi+ na vitu vyote. 26  Naye alifanya kutoka kwa mtu mmoja+ kila taifa+ la watu, ili wakae juu ya uso wa dunia nzima,+ naye aliamuru nyakati+ na mipaka ya makao ya watu,+ 27  ili wao wamtafute Mungu,+ ikiwa wangeweza kupapasa-papasa wakimtafuta na kwa kweli wampate,+ ijapokuwa, kweli, hayuko mbali sana na kila mmoja wetu. 28  Kwa maana kupitia kwake tuna uhai na tunaenda na kuwako,+ hata kama vile ambavyo watu fulani ambao ni washairi+ kati yenu wamesema, ‘Kwa maana sisi pia ni uzao wake.’ 29  “Kwa hiyo, kwa kuwa sisi ni uzao wa Mungu,+ hatupaswi kuwazia kwamba Mungu+ ni kama dhahabu au fedha au jiwe, kama kitu kilichochongwa kwa ufundi na mtungo wa mwanadamu.+ 30  Ni kweli, Mungu ameachilia mbali nyakati hizo za kutojua,+ lakini sasa anawaambia wanadamu wote kila mahali kwamba wanapaswa kutubu.+ 31  Kwa sababu ameweka siku ambayo katika hiyo anakusudia kuihukumu+ kwa uadilifu dunia inayokaliwa kupitia kwa mwanamume ambaye amemweka rasmi, naye ametoa uhakikisho kamili kwa watu wote kwa kuwa amemfufua+ kutoka kwa wafu.” 32  Basi, waliposikia juu ya ufufuo wa wafu, wengine kati yao wakaanza kudhihaki,+ huku wengine wakisema: “Tutakusikiliza tena juu ya jambo hili wakati mwingine.” 33  Hivyo Paulo akatoka katikati yao, 34  lakini wanaume fulani wakajiunga naye na kuwa waamini, kati yao pia wakiwa ni Dionisio, mwamuzi wa mahakama ya Areopago,+ na mwanamke mmoja aliyeitwa Damari, na wengine mbali na hao.

Maelezo ya Chini