Matendo 16:1-40

16  Kwa hiyo akafika Derbe na pia Listra.+ Na, tazama! mwanafunzi fulani aliyeitwa Timotheo+ alikuwa huko, mwana wa mwanamke Myahudi aliye mwamini lakini wa baba Mgiriki,  naye alishuhudiwa vema na akina ndugu katika Listra na Ikoniamu.  Paulo alitamani mtu huyu aende pamoja naye, naye akamchukua na kumtahiri+ kwa sababu ya Wayahudi waliokuwa katika sehemu hizo, kwa maana wote walijua kwamba baba yake ni Mgiriki.  Basi walipoendelea kusafiri kupitia katika majiji walikuwa wakiwapa wale waliokuwa huko maagizo yaliyokuwa yameamuliwa na mitume na wanaume wazee waliokuwa katika Yerusalemu ili wayashike.+  Kwa hiyo, kwa kweli, makutaniko yakaendelea kufanywa imara katika imani+ na kuongezeka hesabu siku baada ya siku.  Zaidi ya hayo, wakapitia Frigia na nchi ya Galatia,+ kwa sababu walikatazwa na roho takatifu wasiseme lile neno katika wilaya ya Asia.  Tena, walipofika Misia wakafanya jitihada za kuingia Bithinia,+ lakini roho ya Yesu haikuwaruhusu.  Kwa hiyo wakapita Misia na kushuka mpaka Troa.+  Na usiku maono+ yakamtokea Paulo: mwanamume fulani Mmakedonia alikuwa amesimama akimsihi na kusema: “Vuka uingie Makedonia utusaidie.” 10  Basi mara tu alipokuwa amekwisha kuona maono hayo, tukajaribu kuingia Makedonia,+ tukikata kauli kwamba Mungu alikuwa ametuita tuwatangazie habari njema. 11  Kwa hiyo tukasafiri baharini kutoka Troa na kuja kwa safari ya moja kwa moja mpaka Samothrake, lakini siku iliyofuata tukaja mpaka Neapoli, 12  na kutoka huko mpaka Filipi,+ koloni, ambalo ni jiji kuu la wilaya ya Makedonia.+ Tukakaa katika jiji hili kwa siku kadhaa. 13  Na siku ya sabato tukatoka nje ya lango kando ya mto, ambapo tulikuwa tukifikiri kwamba palikuwa na mahali pa sala; nasi tukaketi na kuanza kusema na wanawake waliokuwa wamekusanyika. 14  Na mwanamke fulani anayeitwa Lidia, muuzaji wa nguo za rangi ya zambarau, wa jiji la Thiatira+ aliyekuwa mwabudu wa Mungu, alikuwa akisikiliza, na Yehova akafungua wazi moyo+ wake asikilize kwa makini mambo yaliyokuwa yakisemwa na Paulo. 15  Basi yeye na watu wa nyumbani mwake walipobatizwa,+ akasema hivi kwa kusihi: “Ikiwa ninyi mmeniona kuwa mwaminifu kwa Yehova, ingieni ndani ya nyumba yangu mkae.”+ Naye akatushurutisha kwelikweli.+ 16  Na ikatukia kwamba tulipokuwa tukienda pale mahali pa sala, kijakazi fulani mwenye roho,+ roho mwovu wa uaguzi,+ akakutana nasi. Yeye alikuwa akiwapatia mabwana zake faida+ nyingi kwa kufanya ufundi wa kubashiri. 17  Kijakazi huyo alikuwa akimfuata Paulo na sisi akipaaza sauti+ kwa maneno haya: “Watu hawa ni watumwa wa Mungu Aliye Juu Zaidi, wanaowatangazia ninyi njia ya wokovu.” 18  Akaendelea kufanya hivyo kwa siku nyingi. Mwishowe Paulo akachoshwa,+ akageuka na kumwambia huyo roho: “Ninakuagiza katika jina la Yesu Kristo umtoke.”+ Naye akatoka saa hiyohiyo.+ 19  Basi, mabwana zake walipoona kwamba tumaini lao la kupata faida lilikuwa limeondoka,+ wakamshika Paulo na Sila wakawakokota na kuwapeleka sokoni kwa watawala,+ 20  wakawapeleka mpaka kwa mahakimu wa raia, wakasema: “Watu hawa wanasumbua+ sana jiji letu, wao wakiwa ni Wayahudi, 21  nao wanatangaza desturi+ ambazo si halali kwetu kuzikubali au kuzitenda, kwa kuwa sisi ni Waroma.” 22  Nao umati ukasimama pamoja dhidi yao; na wale mahakimu wa raia, baada ya kuyararua mavazi yao ya nje, wakatoa amri wapigwe kwa fimbo.+ 23  Baada ya kuwapiga mapigo mengi,+ wakawatupa gerezani, wakimwagiza mlinzi wa jela awalinde.+ 24  Kwa sababu alipata agizo la namna hiyo, akawatupa ndani ya gereza+ la ndani zaidi na kuifunga miguu yao katika mikatale.+ 25  Lakini karibu na katikati ya usiku+ Paulo na Sila walikuwa wakisali na kumsifu Mungu kwa wimbo;+ ndiyo, wafungwa walikuwa wakiwasikia. 26  Kwa ghafula tetemeko kubwa la nchi likatukia, hivi kwamba misingi ya jela ikatikiswa. Zaidi ya hayo, milango yote ikafunguka mara moja, na vifungo vya wote vikafunguka.+ 27  Mlinzi wa jela, alipoamka kutoka usingizini na kuona milango ya gereza ilikuwa imefunguka, akauchomoa upanga wake na alikuwa karibu kujiua,+ akiwazia kwamba wafungwa walikuwa wametoroka.+ 28  Lakini Paulo akapaaza sauti kubwa, akisema: “Usijiumize,+ kwa maana sisi sote tupo hapa!” 29  Kwa hiyo akaomba taa akaruka ndani na, akitetemeka, akaanguka chini+ mbele ya Paulo na Sila. 30  Naye akawaleta nje na kusema: “Mabwana zangu, nifanye+ nini ili niokolewe?” 31  Wakasema: “Mwamini Bwana Yesu nawe utaokolewa,+ wewe na watu wa nyumba yako.”+ 32  Nao wakamwambia neno la Yehova pamoja na wale wote walio katika nyumba yake.+ 33  Naye akawachukua pamoja naye katika saa hiyo ya usiku akaosha mapigo yao; na, wote, yeye na walio wake wakabatizwa+ bila kukawia. 34  Naye akawaleta ndani ya nyumba yake na kutandika meza mbele yao, naye akashangilia sana pamoja na watu wote wa nyumba yake kwa kuwa sasa alikuwa amemwamini Mungu. 35  Ilipokuwa mchana mahakimu wa raia+ wakawatuma maofisa wa polisi wakaseme: “Wafungue wale watu.” 36  Kwa hiyo mlinzi wa jela akamweleza Paulo maneno yao: “Mahakimu wa raia wamewatuma watu kwamba ninyi wawili mfunguliwe. Kwa hiyo, sasa, tokeni mwende zenu kwa amani.” 37  Lakini Paulo akawaambia: “Walitupiga viboko hadharani bila kuhukumiwa kuwa wenye hatia, sisi tulio Waroma,+ na kututupa gerezani; na je, sasa wanatufukuza kwa siri? Hapana, hata kidogo! lakini acha wao wenyewe waje watutoe nje.” 38  Kwa hiyo wale maofisa wa polisi wakawaeleza mahakimu wa raia maneno hayo. Nao wakaogopa waliposikia kwamba watu hao walikuwa Waroma.+ 39  Kwa hiyo wakaja na kuwasihi na, baada ya kuwatoa nje, wakawaomba waondoke katika jiji hilo. 40  Lakini wakatoka katika gereza hilo na kwenda nyumbani kwa Lidia, nao walipowaona akina ndugu wakawatia moyo,+ wakaondoka.

Maelezo ya Chini