Matendo 1:1-26

1  Lile simulizi la kwanza, Ee Theofilo,+ nilitunga juu ya mambo yote ambayo Yesu alianza kufanya na pia kufundisha,+  mpaka siku aliyochukuliwa juu,+ alipokuwa ametoa amri kupitia roho takatifu kwa mitume aliowachagua.+  Kwa uthibitisho mwingi ulio hakika, alijionyesha kwa hawa pia akiwa hai alipokuwa ameteseka,+ nao wakamwona kwa siku 40 na kusema juu ya ufalme wa Mungu.+  Naye alipokuwa akikutana pamoja nao aliwapa maagizo haya: “Msiondoke Yerusalemu,+ bali endeleeni kungojea kile ambacho Baba ameahidi,+ ambacho mlisikia juu yake kutoka kwangu;  kwa sababu Yohana, kwa kweli, alibatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa kwa roho takatifu+ siku chache baadaye.”  Basi, walipokuwa wamekusanyika, wakaanza kumuuliza: “Bwana, je, unarudishia Israeli ufalme+ wakati huu?”  Akawaambia: “Si juu yenu kujua nyakati au majira+ ambayo Baba ameweka katika mamlaka yake mwenyewe;+  lakini mtapokea nguvu+ wakati roho takatifu itakapofika juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi+ wangu katika Yerusalemu+ na pia katika Yudea yote na Samaria+ na mpaka sehemu ya mbali zaidi ya dunia.”+  Na alipokuwa amesema mambo hayo, huku walipokuwa wakitazama, akainuliwa+ na wingu likamchukua juu kutoka machoni pao.+ 10  Nao walipokuwa wakitazama angani alipokuwa ameondoka na kwenda,+ pia, tazama! wanaume wawili wenye mavazi meupe+ wakasimama kando yao, 11  nao wakasema: “Wanaume wa Galilaya, kwa nini mnasimama mkitazama angani? Yesu huyu aliyepokewa juu angani kutoka kwenu atakuja vivyo hivyo+ kama vile ambavyo mmemwona akienda angani.” 12  Ndipo wakarudi+ Yerusalemu kutoka katika mlima unaoitwa Mlima wa Mizeituni, ulio karibu na Yerusalemu, ukiwa ni umbali wa safari ya siku ya sabato.+ 13  Kwa hiyo, walipokuwa wameingia, wakapanda na kuingia katika chumba cha juu,+ ambamo walikuwa wakikaa, Petro vilevile Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomasi, Bartholomayo na Mathayo, Yakobo mwana wa Alfayo na Simoni mwenye bidii, na Yuda mwana wa Yakobo.+ 14  Kwa umoja wote hawa walikuwa wakidumu katika sala,+ pamoja na wanawake+ fulani na Maria mama ya Yesu na pamoja na ndugu zake.+ 15  Sasa katika siku hizo Petro akasimama katikati ya akina ndugu na kusema (watu wote pamoja katika ule umati walikuwa karibu 120): 16  “Wanaume, akina ndugu, ilikuwa lazima andiko litimizwe,+ ambalo roho takatifu+ ilisema kimbele kwa kinywa cha Daudi kumhusu Yuda,+ aliyekuwa kiongozi kwa wale waliomkamata Yesu,+ 17  kwa sababu alikuwa amehesabiwa kati yetu+ naye alipata fungu katika huduma hii.+ 18  (Kwa hiyo, mtu huyo alinunua+ shamba kwa mshahara wa ukosefu wa uadilifu,+ akaanguka kichwa kwanza+ akapasuka kwa kelele katikati na matumbo yake yote yakamwagika nje. 19  Pia ikajulikana kwa wakaaji wote wa Yerusalemu, hivi kwamba shamba hilo likaitwa katika lugha yao Akeldama, yaani, Shamba la Damu.) 20  Kwa maana imeandikwa katika kitabu cha Zaburi, ‘Makao yake yawe na ukiwa, na pasiwe na mkaaji humo,’+ na, ‘Cheo chake cha uangalizi mtu mwingine na akichukue.’+ 21  Kwa hiyo ni lazima kwamba kati ya wanaume waliokusanyika pamoja nasi wakati wote ambao Bwana Yesu aliingia na kutoka kati yetu,+ 22  kuanzia na ubatizo wake uliofanywa na Yohana+ mpaka siku aliyopokewa juu kutoka kwetu,+ mmoja wa watu hao anapaswa kuwa shahidi pamoja nasi juu ya ufufuo wake.”+ 23  Kwa hiyo wakasimamisha wawili, Yosefu anayeitwa Barsaba, aliyeitwa pia Yusto, na Mathia. 24  Nao wakasali na kusema: “Wewe, Ee Yehova, ambaye unajua mioyo ya wote,+ onyesha ni nani kati ya watu hawa wawili ambaye umemchagua, 25  achukue mahali pa huduma na utume+ huu, ambao kutoka kwake Yuda alikengeuka ili kwenda mahali pake mwenyewe.” 26  Kwa hiyo wakawapigia kura,+ na kura ikamwangukia Mathia; naye akahesabiwa pamoja na wale mitume kumi na mmoja.+

Maelezo ya Chini