Mambo ya Walawi 9:1-24

9  Na ikawa kwamba katika siku ya nane,+ Musa akamwita Haruni na wanawe na wanaume wazee wa Israeli.  Kisha akamwambia Haruni: “Jichukulie ndama mchanga awe toleo la dhambi+ na kondoo-dume awe toleo la kuteketezwa,+ ambao hawana kasoro, nawe uwatoe mbele za Yehova.+  Lakini kwa wana wa Israeli utasema, na kuwaambia, ‘Jichukulieni mbuzi-dume+ kwa ajili ya toleo la dhambi na ndama na mwana-kondoo dume,+ kila mmoja wao mwenye umri wa mwaka mmoja, ambao hawana kasoro, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa,  na ng’ombe-dume na kondoo-dume kwa ajili ya dhabihu za ushirika+ ili uwatoe dhabihu mbele za Yehova, na toleo la nafaka+ lililotiwa mafuta, kwa sababu leo ndio wakati ambao Yehova atawatokea ninyi.’”+  Basi wakapeleka vitu ambavyo Musa alikuwa ameamuru mbele ya hema la mkutano. Halafu kusanyiko lote likakaribia na kusimama mbele za Yehova.+  Naye Musa akasema: “Hili ndilo jambo ambalo Yehova amewaamuru mfanye, ili utukufu wa Yehova uwatokee ninyi.”+  Halafu Musa akamwambia Haruni: “Nenda karibu na madhabahu, utoe toleo lako la dhambi+ na toleo lako la kuteketezwa, nawe ufanye upatanisho+ kwa ajili yako mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yako; na utoe toleo la watu+ na kufanya upatanisho+ kwa ajili yao, kama vile Yehova alivyoamuru.”  Haruni akaenda mara moja karibu na madhabahu na kumchinja yule ndama wa toleo la dhambi aliyekuwa kwa ajili yake.+  Kisha wana wa Haruni wakampa damu+ naye akachovya kidole chake katika damu+ hiyo na kuitia juu ya pembe za madhabahu,+ na ile damu nyingine iliyobaki akaimimina kwenye msingi wa madhabahu. 10  Naye akafukiza juu ya madhabahu+ mafuta+ na figo na kipasho cha ini kutoka katika lile toleo la dhambi, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 11  Naye akaiteketeza kwa moto nyama na ngozi nje ya kambi.+ 12  Kisha akachinja toleo la kuteketezwa nao wana wa Haruni wakampa damu naye akainyunyiza juu ya madhabahu kuizunguka pande zote.+ 13  Nao wakampa toleo la kuteketezwa likiwa vipande-vipande na kile kichwa, naye akavifukiza juu ya madhabahu.+ 14  Na zaidi, akaosha matumbo na miguu na kuvifukiza juu ya lile toleo la kuteketezwa kwenye madhabahu.+ 15  Kisha akatoa lile toleo la watu+ na kumchukua yule mbuzi wa toleo la dhambi aliyekuwa kwa ajili ya watu na kumchinja na kutoa toleo la dhambi kama yule wa kwanza. 16  Halafu akatoa lile toleo la kuteketezwa na kulitoa kwa kufuatia utaratibu wa kawaida.+ 17  Kisha akatoa lile toleo la nafaka+ na kuujaza mkono wake sehemu ya toleo hilo na kulifukiza juu ya madhabahu, mbali na lile toleo la kuteketezwa la asubuhi.+ 18  Baada ya hayo akamchinja yule ng’ombe-dume na yule kondoo-dume wa dhabihu ya ushirika+ aliyekuwa kwa ajili ya watu. Halafu wana wa Haruni wakampa damu naye akainyunyiza juu ya madhabahu kuizunguka.+ 19  Navyo vile vipande vyenye mafuta+ vya yule ng’ombe-dume na ule mkia mnono+ wa yule kondoo-dume na yale mafuta yanayofunika na zile figo na kile kipasho cha ini, 20  sasa wakaviweka vile vipande vyenye mafuta juu ya vidari,+ kisha akavifukiza vipande hivyo vyenye mafuta juu ya madhabahu. 21  Lakini vidari na ule mguu wa kuume, Haruni alivitikisa huku na huku vikiwa toleo la kutikisa+ mbele za Yehova, kama vile Musa alivyoamuru. 22  Kisha Haruni akainua mikono yake kuelekea watu, akawabariki,+ naye akashuka+ baada ya kutoa toleo la dhambi na toleo la kuteketezwa na dhabihu za ushirika. 23  Mwishowe Musa na Haruni wakaingia ndani ya hema la mkutano, kisha wakatoka nje na kuwabariki watu.+ Ndipo utukufu wa Yehova+ ukawatokea watu wote, 24  na moto ukatoka mbele za Yehova+ nao ukaanza kuteketeza lile toleo la kuteketezwa na vile vipande vyenye mafuta juu ya madhabahu. Watu wote walipoona hilo, wakaanza kupaaza sauti+ zao nao wakaanguka kifudifudi.

Maelezo ya Chini