Mambo ya Walawi 7:1-38

7  “‘Nayo hii ndiyo sheria ya toleo la hatia:+ Ni kitu kitakatifu zaidi.+  Katika mahali+ ambapo toleo la kuteketezwa huchinjiwa kwa ukawaida, hapo watachinja toleo la hatia, na damu+ yake atainyunyiza+ juu ya madhabahu kuizunguka pande zote.  Nayo mafuta yake yote,+ atatoa ule mkia wenye mafuta na mafuta yanayofunika matumbo,  na zile figo mbili na mafuta yaliyo juu yake sawa na yale yaliyo juu ya viuno. Na kile kipasho kilicho juu ya ini, atakiondoa pamoja na figo.+  Naye kuhani atavifukiza kwenye madhabahu viwe toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto.+ Ni toleo la hatia.  Litaliwa na kila mwanamume kati ya makuhani.+ Katika mahali patakatifu litaliwa. Ni kitu kitakatifu zaidi.+  Kama toleo la dhambi lilivyo, ndivyo na toleo la hatia lilivyo. Kuna sheria moja kwa matoleo hayo.+ Litakuwa la kuhani ambaye atafanya upatanisho kwa toleo hilo.  “‘Naye kuhani anayetoa toleo la kuteketezwa la mtu yeyote, ngozi+ ya toleo la kuteketezwa ambalo mtu huyo ameleta kwa kuhani itakuwa yake.  “‘Na kila toleo la nafaka ambalo huenda likaokwa kwenye jiko+ na kila moja lililotayarishwa kwenye sufuria ya kukaangia+ na kwenye kiokeo+ ni la kuhani anayelitoa. Litakuwa lake.+ 10  Bali kila toleo lililotiwa mafuta+ au lililo kavu+ litakuwa la wana wote wa Haruni, la mmoja sawa na mwingine. 11  “‘Sasa hii ndiyo sheria ya dhabihu ya ushirika+ ambayo mtu yeyote atamtolea Yehova: 12  Ikiwa anaitoa ili kuonyesha shukrani,+ basi ataitoa pamoja na dhabihu ya shukrani ya keki za mviringo zisizo na chachu ambazo zimetiwa mafuta na mikate myembamba isiyo na chachu iliyopakwa mafuta+ na unga laini uliochanganywa vizuri ukiwa keki za mviringo zilizotiwa mafuta. 13  Atatoa toleo lake pamoja na ile dhabihu ya shukrani ya dhabihu zake za ushirika na kuziambatanisha na keki za mviringo za mkate wenye chachu.+ 14  Na kutoka katika hiyo atatoa moja kati ya kila toleo liwe fungu takatifu kwa Yehova;+ nalo litakuwa la kuhani+ anayenyunyiza damu ya dhabihu za ushirika. 15  Nayo nyama ya dhabihu ya shukrani ya dhabihu zake za ushirika italiwa siku yake ya kutoa toleo. Hataweka akiba yoyote ya nyama hiyo mpaka asubuhi.+ 16  “‘Na ikiwa dhabihu ya toleo lake ni toleo la nadhiri+ au la hiari,+ italiwa siku atakayoitoa dhabihu yake, na kesho yake kilichobaki kinaweza kuliwa. 17  Lakini nyama inayobaki ya dhabihu katika siku ya tatu, itateketezwa kwa moto.+ 18  Hata hivyo, ikiwa nyama yoyote ya dhabihu yake ya ushirika italiwa katika siku ya tatu, yule anayeitoa hatapata kibali.+ Haitahesabiwa kwake.+ Itakuwa kitu kichafu, nayo nafsi ambayo itakula sehemu yake itajibu kwa kosa lake.+ 19  Nayo nyama itakayogusa kitu chochote kisicho safi+ isiliwe. Itateketezwa kwa moto. Kuhusu nyama ile nyingine, kila mtu aliye safi anaweza kuila nyama hiyo. 20  “‘Nayo nafsi inayokula nyama ya dhabihu ya ushirika, ambayo ni ya Yehova, wakati ambapo uchafu wake uko juu yake, nafsi hiyo itakatiliwa mbali na watu wake.+ 21  Na ikiwa nafsi itagusa kitu chochote kisicho safi, uchafu wa mwanadamu+ au mnyama asiye safi+ au kitu chochote chenye kuchukiza kisicho safi,+ naye ale sehemu ya nyama ya dhabihu ya ushirika, ambayo ni ya Yehova, nafsi hiyo itakatiliwa mbali na watu wake.’” 22  Naye Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia: 23  “Sema na wana wa Israeli, na kuwaambia, ‘Msile mafuta+ yoyote ya ng’ombe-dume au mwana-kondoo dume au ya mbuzi. 24  Sasa mafuta ya mzoga ambao tayari umekufa na mafuta ya mnyama aliyeraruliwa+ vipande-vipande yanaweza kutumiwa kwa ajili ya kitu kingine chochote kinachoweza kufikiriwa, lakini ninyi msiyale hata kidogo. 25  Kwa maana mtu yeyote anayekula mafuta kutoka kwa mnyama anayemtoa awe toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto, nafsi inayokula itakatiliwa mbali+ na watu wake. 26  “‘Wala msile damu+ yoyote mahali popote mnapokaa, iwe ni ya ndege au ya mnyama. 27  Nafsi yoyote inayokula damu yoyote, nafsi hiyo itakatiliwa mbali+ na watu wake.’” 28  Naye Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia: 29  “Sema na wana wa Israeli, na kuwaambia, ‘Mtu anayemtolea Yehova dhabihu yake ya ushirika atamletea Yehova toleo lake kutoka katika dhabihu yake ya ushirika.+ 30  Mikono yake italeta yale mafuta+ yaliyo kwenye kidari yawe toleo la Yehova linalotolewa kwa njia ya moto. Atayaleta pamoja na kidari hicho ili akitikise huku na huku kikiwa toleo la kutikisa+ mbele za Yehova. 31  Naye kuhani atayafukiza+ mafuta kwenye madhabahu, lakini kidari kitakuwa cha Haruni na wanawe.+ 32  “‘Nanyi mtampa kuhani mguu wa kuume uwe fungu+ takatifu kutoka katika dhabihu zenu za ushirika. 33  Kati ya wana wa Haruni, yule atakayeitoa damu ya dhabihu ya ushirika na yale mafuta, ule mguu wa kuume utakuwa fungu lake.+ 34  Kwa maana kidari cha toleo la kutikisa+ na mguu wa lile fungu takatifu navichukua kutoka kwa wana wa Israeli kutoka katika dhabihu zao za ushirika, nami nitampa Haruni kuhani na wanawe kutoka kwa wana wa Israeli, kama sharti mpaka wakati usio na kipimo. 35  “‘Hili ndilo lililokuwa fungu la kuhani la Haruni na fungu la kuhani la wanawe kutoka katika matoleo ya Yehova yanayotolewa kwa njia ya moto, katika siku ambayo aliwatoa+ watumikie wakiwa makuhani kwa Yehova, 36  kama vile Yehova alivyokuwa ameamuru wapewe katika siku ya kutiwa mafuta+ kwao kutoka kati ya wana wa Israeli. Ni kanuni mpaka wakati usio na kipimo katika vizazi vyao.’”+ 37  Hii ndiyo sheria inayohusu toleo la kuteketezwa,+ toleo la nafaka+ na toleo la dhambi+ na toleo la hatia+ na dhabihu ya kuweka rasmi+ na dhabihu ya ushirika,+ 38  kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa kwenye Mlima Sinai+ katika siku aliyowaamuru wana wa Israeli wamtolee Yehova matoleo yao katika nyika ya Sinai.+

Maelezo ya Chini