Mambo ya Walawi 23:1-44

23  Na Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia:  “Sema na wana wa Israeli, nawe uwaambie, ‘Sherehe za majira+ za Yehova ambazo mtatangaza+ ni mikusanyiko mitakatifu. Hizi ndizo sherehe zangu za majira:  “‘Siku sita kazi inaweza kufanywa, lakini katika siku ya saba ni sabato ya pumziko kamili,+ mkusanyiko mtakatifu. Hamtafanya kazi ya aina yoyote. Ni sabato kwa Yehova katika makao yenu yote.+  “‘Hizi ndizo sherehe za majira+ za Yehova, mikusanyiko mitakatifu,+ ambazo mtatangaza katika wakati wake uliowekwa:+  Katika mwezi wa kwanza, katika siku ya kumi na nne ya mwezi huo,+ katikati ya zile jioni mbili ni pasaka+ kwa Yehova.  “‘Na katika siku ya kumi na tano ya mwezi huu ni sherehe kwa Yehova ya keki zisizo na chachu.+ Kwa siku saba mtakula keki zisizo na chachu.+  Katika siku ya kwanza mtafanya mkusanyiko mtakatifu.+ Hamtafanya kazi ngumu ya aina yoyote.  Lakini mtatoa toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto kwa siku saba. Katika siku ya saba kutakuwa na mkusanyiko mtakatifu. Hamtafanya kazi ngumu ya aina yoyote.’”  Na Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia: 10  “Sema na wana wa Israeli, nawe uwaambie, ‘Mwishowe mtakapoingia katika nchi ambayo nitawapa ninyi, nanyi mtakapokuwa mmevuna mavuno yake, mtaleta pia mganda wa matunda ya kwanza+ ya mavuno yenu kwa kuhani. 11  Naye atautikisa huo mganda huku na huku,+ mbele za Yehova ili kupata kibali kwa ajili yenu. Siku itakayofuata sabato kuhani atautikisa huku na huku. 12  Na katika siku ambayo mganda wenu utatikiswa huku na huku mtamtoa mwana-kondoo dume ambaye hana kasoro, aliye katika mwaka wake wa kwanza, kwa ajili ya toleo la kuteketezwa kwa Yehova; 13  na kama toleo lake la nafaka, sehemu mbili za kumi za efa ya unga laini uliotiwa mafuta, kama toleo linalotolewa kwa Yehova kwa njia ya moto, harufu ya kutuliza; na kama toleo lake la kinywaji, sehemu ya nne ya hini ya divai. 14  Nanyi hamtakula mkate wowote wala nafaka iliyochomwa wala nafaka mpya mpaka siku hiyo,+ mpaka mtakapoleta toleo la Mungu wenu. Ni sheria mpaka wakati usio na kipimo kwa vizazi vyenu vyote katika makao yenu yote. 15  “‘Nanyi mtajihesabia toka siku inayofuata sabato, toka siku ya kuleta kwenu ule mganda wa toleo la kutikisa, sabato 7.+ Zitakuwa kamili. 16  Mpaka siku inayofuata sabato ya 7 mtahesabu, siku 50,+ nanyi mtamtolea Yehova toleo jipya la nafaka.+ 17  Kutoka katika makao yenu mtaleta mikate+ miwili iwe toleo la kutikisa. Itakuwa ya sehemu mbili za kumi za efa ya unga laini. Itaokwa ikiwa imetiwa chachu,+ kama matunda ya kwanza yaliyoiva kwa Yehova.+ 18  Nanyi mtatoa pamoja na mikate hiyo wana-kondoo dume+ saba ambao hawana kasoro, kila mmoja mwenye umri wa mwaka mmoja, na ng’ombe-dume mmoja mchanga na kondoo-dume wawili. Watakuwa toleo la kuteketezwa kwa Yehova pamoja na toleo lao la nafaka na matoleo yao ya vinywaji yanayotolewa kwa njia ya moto, yenye harufu ya kumtuliza Yehova. 19  Nanyi mtamtoa mwana-mbuzi+ mmoja awe toleo la dhambi na wana-kondoo dume wawili, kila mmoja akiwa na umri wa mwaka mmoja, wawe dhabihu ya ushirika.+ 20  Naye kuhani atawatikisa huku na huku+ pamoja na ile mikate ya matunda ya kwanza yaliyoiva, kama toleo la kutikisa mbele za Yehova, pamoja na wale wana-kondoo dume wawili. Hivyo vitakuwa vitu vitakatifu kwa Yehova kwa ajili ya kuhani.+ 21  Nanyi mtatoa tangazo+ siku hiyo; kutakuwa na mkusanyiko mtakatifu kwa ajili yenu. Hamtafanya kazi ngumu ya aina yoyote. Ni sheria mpaka wakati usio na kipimo katika makao yenu yote kwa vizazi vyenu vyote. 22  “‘Na wakati mnapovuna mavuno ya nchi yenu, hutamaliza kabisa ukingo wa shamba lako unapovuna, na masalio ya mavuno yako hutaokota.+ Utayaacha kwa ajili ya watu wenye kuteseka+ na mkaaji mgeni.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu.’” 23  Na Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia: 24  “Sema na wana wa Israeli, na kuwaambia, ‘Katika mwezi wa saba,+ siku ya kwanza ya mwezi huo, mtakuwa na pumziko kamili, ukumbusho kwa kupiga tarumbeta,+ mkusanyiko mtakatifu.+ 25  Hamtafanya kazi ngumu ya aina yoyote, nanyi mtamtolea Yehova toleo linalotolewa kwa njia ya moto.’” 26  Na Yehova akazidi kusema na Musa, na kumwambia: 27  “Hata hivyo, katika siku ya kumi ya mwezi huu wa saba ni siku ya upatanisho.+ Mtafanya mkusanyiko mtakatifu, nanyi mtazitesa nafsi+ zenu na kumtolea Yehova toleo+ linalotolewa kwa njia ya moto. 28  Nanyi hamtafanya kazi ya aina yoyote siku hiyo, kwa sababu ni siku ya upatanisho ili kufanya upatanisho+ kwa ajili yenu mbele za Yehova Mungu wenu; 29  kwa sababu kila nafsi ambayo haitateseka siku hiyo itakatiliwa mbali kutoka kwa watu wake.+ 30  Nayo nafsi yoyote itakayofanya kazi ya aina yoyote siku hiyo, mimi nitaiharibu nafsi hiyo itoke katikati ya watu wake.+ 31  Hamtafanya kazi ya aina yoyote.+ Ni sheria mpaka wakati usio na kipimo kwa ajili ya vizazi vyenu katika makao yenu yote. 32  Ni sabato ya pumziko kamili kwenu,+ nanyi mtazitesa+ nafsi zenu katika siku ya tisa ya mwezi huo wakati wa jioni. Toka jioni mpaka jioni mtaishika sabato.” 33  Na Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia: 34  “Sema na wana wa Israeli, na kuwaambia, ‘Katika siku ya kumi na tano ya mwezi huu wa saba ni sherehe ya vibanda muda wa siku saba kwa Yehova.+ 35  Siku ya kwanza ni mkusanyiko mtakatifu. Hamtafanya kazi ngumu ya aina yoyote. 36  Siku saba mtamtolea Yehova toleo linalotolewa kwa njia ya moto. Siku ya nane mtakuwa na mkusanyiko mtakatifu,+ nanyi mtamtolea Yehova toleo linalotolewa kwa njia ya moto. Ni kusanyiko kuu. Hamtafanya kazi ngumu ya aina yoyote. 37  “‘Hizi ndizo sherehe za majira+ za Yehova mtakazotangaza kuwa mikusanyiko mitakatifu,+ kwa ajili ya kumtolea Yehova toleo linalotolewa kwa njia ya moto:+ toleo la kuteketezwa+ na toleo la nafaka+ la dhabihu na matoleo ya vinywaji+ kulingana na ratiba ya kila siku, 38  mbali na sabato za Yehova+ na mbali na zawadi+ zenu na mbali na matoleo yenu ya nadhiri+ na mbali na matoleo yenu ya hiari,+ ambayo mtamtolea Yehova. 39  Hata hivyo, katika siku ya kumi na tano ya mwezi wa saba, mtakapokuwa mmeyakusanya mazao ya nchi, mtasherehekea sherehe+ ya Yehova siku saba.+ Katika siku ya kwanza ni pumziko kamili na katika siku ya nane ni pumziko kamili.+ 40  Nanyi mtajichukulia katika siku ya kwanza tunda la miti yenye fahari, matawi ya mitende+ na matawi ya miti yenye majani mengi na mierebi ya bonde la mto, nanyi mtashangilia+ mbele za Yehova Mungu wenu siku saba. 41  Nanyi mtaisherehekea kama sherehe kwa Yehova siku saba katika mwaka.+ Kama sheria mpaka wakati usio na kipimo katika vizazi vyenu, mtaisherehekea katika mwezi wa saba. 42  Na katika vibanda mtakaa siku saba.+ Wenyeji wote katika Israeli watakaa katika vibanda,+ 43  ili vizazi vyenu vipate kujua+ kwamba niliwafanya wana wa Israeli wakae katika vibanda nilipokuwa nikiwatoa katika nchi ya Misri.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu.’” 44  Basi Musa akawaambia wana wa Israeli juu ya sherehe+ za majira za Yehova.

Maelezo ya Chini