Mambo ya Walawi 19:1-37

19  Na Yehova akazidi kusema na Musa, na kumwambia:  “Sema na kusanyiko lote la wana wa Israeli, nawe utawaambia, ‘Muwe watakatifu,+ kwa sababu mimi Yehova Mungu wenu ni mtakatifu.+  “‘Kila mmoja wenu anapaswa kumwogopa mama yake na baba yake,+ nazo sabato zangu mnapaswa kuzishika.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu.  Msigeukie miungu isiyo na thamani,+ wala msijifanyie miungu ya kuyeyushwa.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu.  “‘Sasa ikiwa mtamtolea Yehova dhabihu ya ushirika,+ mtaitoa ili mjipatie kibali.+  Inapaswa kuliwa siku ile mnayotoa dhabihu na kesho yake, lakini kitakachobaki mpaka siku ya tatu kitateketezwa kwa moto.+  Hata hivyo, ikiwa kwa vyovyote kitaliwa siku ya tatu, ni kitu kichafu.+ Hakitapokewa kwa kibali.+  Naye atakayekila atajibu kwa kosa lake,+ kwa sababu amekitia unajisi kitu kitakatifu cha Yehova; nayo nafsi hiyo itakatiliwa mbali kutoka kwa watu wake.  “‘Na mnapovuna mavuno ya nchi yenu, msivune kabisa ukingo wa shamba lenu, nayo masalio ya mavuno yenu msiyaokote.+ 10  Pia, usikusanye masalio+ ya shamba lako la mizabibu, wala usiokote zabibu zilizotawanyika za shamba lako la mizabibu. Ziache kwa ajili ya mwenye kuteseka na mkaaji mgeni.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu. 11  “‘Msiibe,+ wala msidanganye,+ wala msitendeane kwa uwongo mtu yeyote na mwenzake.+ 12  Na msiape uwongo kwa jina langu,+ ili msilitie unajisi jina la Mungu wenu. Mimi ni Yehova. 13  Usimpunje+ mwenzako, wala usinyang’anye.+ Usikae na mshahara wa mfanyakazi wa kukodiwa usiku kucha mpaka asubuhi.+ 14  “‘Usimlaani kiziwi, na mbele ya kipofu usiweke kikwazo;+ nawe umwogope Mungu wako.+ Mimi ni Yehova. 15  “‘Msifanye ukosefu wa haki katika hukumu. Usiwatendee watu wa hali ya chini kwa njia ya ubaguzi,+ wala usimpendelee mtu mkuu.+ Utamhukumu mwenzako kwa haki. 16  “‘Usizunguke katikati ya watu wako ili kuchongea.+ Usisimame dhidi ya damu ya mwenzako.+ Mimi ni Yehova. 17  “‘Usimchukie ndugu yako moyoni mwako.+ Lazima umkaripie mwenzako,+ usije ukachukua dhambi pamoja naye. 18  “‘Usilipize kisasi+ wala usiwe na kinyongo juu ya wana wa watu wako;+ nawe mpende mwenzako kama wewe mwenyewe.+ Mimi ni Yehova. 19  “‘Mtazishika sheria zangu: Usiwafanye wanyama wako wa kufugwa wa aina mbili wazaane. Usilipande shamba lako aina mbili za mbegu,+ nawe usivae vazi la aina mbili za nyuzi, zilizochanganywa.+ 20  “‘Sasa mwanamume akilala na mwanamke na shahawa imtoke, wakati ambapo yeye ni mjakazi aliyewekwa kwa ajili ya mwanamume mwingine, naye hajakombolewa kwa njia yoyote wala hajapewa uhuru, adhabu itatolewa. Watu hao wasiuawe, kwa sababu hakuwa amewekwa huru. 21  Naye atamletea Yehova toleo lake la hatia kwenye mwingilio wa hema la mkutano, kondoo-dume wa toleo la hatia.+ 22  Naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake kwa yule kondoo-dume wa toleo la hatia mbele za Yehova kwa ajili ya dhambi yake ambayo alitenda; naye atasamehewa dhambi yake ambayo alitenda.+ 23  “‘Na ikiwa mnaingia katika nchi, na kuupanda mti wowote kwa ajili ya chakula, mtayaona matunda yake kuwa machafu kama “govi” lake. Kwa miaka mitatu utakuwa haujatahiriwa kwenu. Hayataliwa. 24  Lakini katika mwaka wa nne matunda+ yake yote yatakuwa kitu kitakatifu cha kusherehekea kwa kushangilia kwa Yehova.+ 25  Na katika mwaka wa tano mnaweza kula matunda yake ili kujiongezea mazao yake.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu. 26  “‘Msile kitu chochote pamoja na damu.+ “‘Msitafute ishara za bahati,+ wala msifanye uchawi.+ 27  “‘Msikate ndevu zenu ziwe fupi kuzunguka pande zote, wala usiharibu ncha ya ndevu zako.+ 28  “‘Na msijikatekate mwili wenu kwa ajili ya nafsi iliyokufa,+ wala msijitie alama ya chanjo. Mimi ni Yehova. 29  “‘Usimtie unajisi binti yako kwa kumfanya kahaba,+ ili nchi isifanye ukahaba na hivyo nchi ijae maadili mapotovu.+ 30  “‘Sabato zangu mtazishika,+ nanyi mtapaheshimu patakatifu pangu.+ Mimi ni Yehova. 31  “‘Msiwaendee wenye kuwasiliana na pepo,+ wala msitafute shauri la wajuzi wa kubashiri matukio,+ ili kutiwa unajisi nao. Mimi ni Yehova Mungu wenu. 32  “‘Unapaswa kusimama mbele ya mtu mwenye mvi,+ nawe umwonyeshe ufikirio mtu mzee,+ nawe umwogope Mungu wako.+ Mimi ni Yehova. 33  “‘Na ikiwa mkaaji mgeni anakaa pamoja nawe akiwa mgeni katika nchi yenu, msimtendee vibaya.+ 34  Yule mkaaji mgeni anayekaa akiwa mgeni pamoja nanyi atakuwa kwenu kama mwenyeji wenu; nawe utampenda kama wewe mwenyewe,+ kwa maana mlikuwa wakaaji wageni katika nchi ya Misri.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu. 35  “‘Msikose kufanya haki katika kuhukumu,+ katika kupima, katika kupima uzito+ au katika kupima vitu vya majimaji. 36  Mtakuwa na mizani sahihi, vipimo sahihi,+ kipimo sahihi cha efa na kipimo sahihi cha hini. Mimi ni Yehova Mungu wenu, ambaye nimewatoa ninyi katika nchi ya Misri. 37  Kwa hiyo mtazishika sheria zangu zote na maamuzi yangu yote ya hukumu, nanyi mtazifanya.+ Mimi ni Yehova.’”

Maelezo ya Chini