Mambo ya Walawi 17:1-16

17  Na Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia:  “Sema na Haruni na wanawe na wana wote wa Israeli, nawe uwaambie, ‘Hili ndilo jambo ambalo Yehova ameamuru, na kusema:  “‘“Mtu yeyote wa nyumba ya Israeli atakayemchinja ng’ombe-dume au mwana-kondoo dume au mbuzi katika kambi au atakayemchinja nje ya kambi  naye asimlete kwenye mwingilio wa hema la mkutano+ ili kumtoa awe toleo kwa Yehova mbele ya maskani ya Yehova, mtu huyo atahesabiwa kuwa na hatia ya damu. Amemwaga damu, naye mtu huyo lazima akatiliwe mbali kutoka katikati ya watu wake,+  ili kwamba wana wa Israeli walete dhabihu zao, wanazozitoa dhabihu katika uwanja,+ nao watazileta kwa Yehova kwenye mwingilio wa hema la mkutano kwa kuhani,+ nao watatoa dhabihu hizo zikiwa dhabihu za ushirika kwa Yehova.+  Naye kuhani atainyunyiza damu juu ya madhabahu+ ya Yehova kwenye mwingilio wa hema la mkutano, naye atayafukiza mafuta+ yawe harufu ya kumtuliza Yehova.+  Kwa hiyo hawapaswi tena kutoa dhabihu zao kwa wale roho waovu wenye umbo la mbuzi+ wanaofanya uasherati+ pamoja nao. Hiyo itakuwa sheria kwenu mpaka wakati usio na kipimo, katika vizazi vyenu vyote.”’  “Nawe utawaambia, ‘Mtu yeyote wa nyumba ya Israeli au mkaaji mgeni yeyote ambaye huenda akawa anakaa akiwa mgeni katikati yenu anayetoa toleo la kuteketezwa+ au dhabihu  naye asiilete kwenye mwingilio wa hema la mkutano ili kuitoa kwa Yehova,+ mtu huyo lazima akatiliwe mbali kutoka kwa watu wake.+ 10  “‘Na mtu yeyote wa nyumba ya Israeli au mkaaji mgeni yeyote anayekaa akiwa mgeni katikati yenu atakayekula namna yoyote ya damu,+ nitauweka uso wangu dhidi ya nafsi+ hiyo inayokula damu, nami hakika nitamkatilia mbali kutoka katikati ya watu wake. 11  Kwa maana nafsi ya mwili iko katika damu,+ nami mwenyewe nimeiweka juu ya madhabahu ili ninyi mfanye upatanisho+ kwa ajili ya nafsi zenu, kwa sababu damu+ ndiyo hufanya upatanisho+ kupitia nafsi iliyo ndani yake. 12  Ndiyo sababu nimewaambia wana wa Israeli: “Nafsi yoyote kati yenu isile damu na mkaaji mgeni yeyote anayekaa akiwa mgeni katikati yenu+ hapaswi kula damu.”+ 13  “‘Na mtu yeyote kati ya wana wa Israeli au mkaaji mgeni yeyote anayekaa akiwa mgeni katikati yenu ambaye katika kuwinda anamkamata mnyama-mwitu au ndege anayeweza kuliwa, basi ataimwaga damu+ yake na kuifunika kwa mavumbi.+ 14  Kwa maana nafsi ya kila namna ya mwili ni damu yake kwa nafsi iliyo ndani yake. Basi niliwaambia wana wa Israeli: “Hamtakula damu ya mwili wa namna yoyote, kwa sababu nafsi ya kila mwili wa namna yoyote iko katika damu yake.+ Mtu yeyote atakayeila atakatiliwa mbali.”+ 15  Nayo nafsi yoyote itakayokula mwili uliokufa tayari au kitu kilichoraruliwa na mnyama-mwitu,+ awe ni mwenyeji au mkaaji mgeni, basi atayafua mavazi yake na kuoga katika maji na kuwa asiye safi+ mpaka jioni; naye atakuwa safi. 16  Lakini ikiwa hatayafua naye hataoga mwili wake, basi atajibu kwa kosa lake.’”+

Maelezo ya Chini