Mambo ya Walawi 14:1-57

14  Na Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia:  “Hii itakuwa sheria ya mwenye ukoma+ katika siku ya kuthibitisha utakaso wake, atakapoletwa kwa kuhani.+  Naye kuhani atatoka nje ya kambi, na kuhani atatazama; na ikiwa pigo la ukoma limepona+ katika yule mwenye ukoma,  ndipo kuhani atatoa amri; naye atachukua ndege wawili walio safi+ na mti wa mwerezi+ na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili+ na hisopo+ ili kujitakasa.  Naye kuhani atatoa amri, na yule ndege mmoja atauawa katika chombo cha udongo juu ya maji yanayotiririka.+  Naye yule ndege aliye hai, atamchukua na huo mti wa mwerezi na kile kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na hisopo, naye atavichovya pamoja na yule ndege aliye hai katika damu ya huyo ndege aliyeuawa juu ya maji yanayotiririka.  Kisha ataitapanya+ mara saba+ juu ya yule anayejitakasa kutokana na ukoma naye atamtangaza kuwa safi,+ naye atamwachilia ndege aliye hai aruke kwenda zake porini.+  “Na yule anayejitakasa atayafua mavazi+ yake na kunyoa nywele zake zote na kuoga+ katika maji naye atakuwa safi, kisha baadaye ataingia kambini. Naye atakaa nje ya hema lake kwa siku saba.+  Na itakuwa kwamba katika siku ya saba atanyoa nywele zake zote zilizo kichwani+ pake na kwenye kidevu chake na nyusi zake. Naam, atanyoa nywele zake zote, naye atayafua mavazi yake na kuoga mwili wake katika maji; naye atakuwa safi. 10  “Na katika siku ya nane+ atachukua wana-kondoo dume wawili ambao hawana kasoro na mwana-kondoo jike mmoja ambaye hana kasoro,+ katika mwaka wake wa kwanza, na sehemu tatu za kumi za efa ya unga laini kuwa toleo la nafaka+ lililotiwa mafuta na logi moja ya mafuta;+ 11  na kuhani anayemtangaza kuwa safi atamleta mtu huyo anayejitakasa, na vitu hivyo, mbele za Yehova katika mwingilio wa hema la mkutano. 12  Naye kuhani atamchukua yule mwana-kondoo dume na kumtoa kwa ajili ya toleo la hatia+ pamoja na ile logi+ moja ya mafuta naye atavitikisa huku na huku kama toleo la kutikisa+ mbele za Yehova. 13  Naye atamchinja yule mwana-kondoo dume mahali+ ambapo lile toleo la dhambi na toleo la kuteketezwa huchinjiwa kwa kawaida, katika mahali patakatifu,+ kwa sababu, kama vile toleo la dhambi, vivyo hivyo toleo la hatia ni la kuhani.+ Ni kitu kitakatifu zaidi. 14  “Naye kuhani atachukua sehemu ya damu ya toleo la hatia, naye kuhani ataitia kwenye ncha ya sikio la kuume la yule anayejitakasa na kwenye kidole gumba cha mkono wake wa kuume na kwenye kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume.+ 15  Naye kuhani atachukua kiasi fulani cha ile logi+ ya mafuta na kuyamimina kwenye kiganja cha mkono wa kushoto wa kuhani. 16  Naye kuhani atachovya kidole chake cha kuume ndani ya mafuta yaliyo katika mkono wake wa kushoto naye atatapanya sehemu ya mafuta hayo kwa kidole chake mara saba+ mbele za Yehova. 17  Nayo yale mafuta mengine yaliyo kwenye mkono wake atatia sehemu yake kwenye ncha ya sikio la yule anayejitakasa na kwenye kidole gumba cha mkono wake wa kuume na kwenye kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume juu ya ile damu ya toleo la hatia.+ 18  Na mafuta yanayobaki yaliyo kwenye mkono wa kuhani atayatia kwenye kichwa cha yule anayejitakasa, naye kuhani atafanya upatanisho+ kwa ajili yake mbele za Yehova. 19  “Naye kuhani atatoa toleo la dhambi+ na kufanya upatanisho kwa ajili ya yule anayejitakasa kutokana na uchafu wake, na baadaye atachinja lile toleo la kuteketezwa. 20  Naye kuhani atatoa toleo la kuteketezwa na toleo la nafaka+ juu ya madhabahu, naye kuhani+ atafanya upatanisho kwa ajili yake;+ naye atakuwa safi.+ 21  “Hata hivyo, ikiwa yeye ni wa hali ya chini+ naye hana mapato ya kutosha,+ basi atachukua mwana-kondoo dume mmoja akiwa toleo la hatia kwa ajili ya toleo la kutikisa ili kufanya upatanisho kwa ajili yake na sehemu ya kumi ya efa ya unga laini uliotiwa mafuta ukiwa toleo la nafaka na logi ya mafuta, 22  na njiwa-tetere+ wawili au hua wawili wachanga, kulingana na mapato yake, na mmoja atakuwa toleo la dhambi na yule mwingine atakuwa toleo la kuteketezwa. 23  Na siku ya nane+ atawaleta ili kuthibitisha utakaso+ wake kwa kuhani katika mwingilio wa hema la mkutano+ mbele za Yehova. 24  “Naye kuhani atamchukua yule mwana-kondoo dume wa toleo la hatia+ na ile logi ya mafuta, naye kuhani atavitikisa huku na huku vikiwa toleo la kutikisa mbele za Yehova.+ 25  Naye atamchinja yule kondoo-dume mchanga wa toleo la hatia, naye kuhani atachukua sehemu ya damu ya toleo la hatia na kuitia kwenye ncha ya sikio la kuume la yule anayejitakasa na kwenye kidole gumba cha mkono wake wa kuume na kwenye kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume.+ 26  Naye kuhani atamimina sehemu ya mafuta hayo kwenye kiganja cha mkono wa kushoto wa kuhani.+ 27  Naye kuhani atatapanya+ kwa kidole chake cha kuume sehemu ya mafuta yaliyo katika mkono wake wa kushoto mara saba mbele za Yehova. 28  Naye kuhani atatia sehemu ya mafuta hayo yaliyo katika mkono wake kwenye ncha ya sikio la kuume la yule anayejitakasa na kwenye kidole gumba cha mkono wake wa kuume na kwenye kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume juu ya mahali penye ile damu ya toleo la hatia.+ 29  Na yatakayobaki kati ya yale mafuta yaliyo katika mkono wa kuhani, atayatia kwenye kichwa+ cha yule anayejitakasa ili kufanya upatanisho kwa ajili yake mbele za Yehova. 30  “Naye atamtoa mmoja wa wale njiwa-tetere au wa wale hua wachanga anaoweza kuwapata,+ 31  mmoja wa hao anaoweza kuwapata akiwa toleo la dhambi+ na yule mwingine akiwa toleo la kuteketezwa+ pamoja na toleo la nafaka; naye kuhani atafanya upatanisho+ kwa ajili ya yule anayejitakasa mbele za Yehova. 32  “Hiyo ndiyo sheria kwa ajili ya yule aliyekuwa na pigo la ukoma ambaye huenda asiwe na uwezo wakati wa kuthibitisha utakaso wake.” 33  Naye Yehova akasema na Musa na Haruni, na kuwaambia: 34  “Mtakapoingia katika nchi ya Kanaani,+ ambayo ninawapa ninyi iwe mali yenu,+ nami niweke pigo la ukoma katika nyumba ya nchi mtakayoimiliki,+ 35  basi mwenye nyumba hiyo atakuja na kumwambia kuhani, na kusema, ‘Kitu fulani kama pigo kimenitokea katika nyumba.’ 36  Naye kuhani atatoa maagizo, nao wataondoa vitu katika nyumba hiyo kabla kuhani hajaingia kuliona pigo, asije akatangaza kila kitu kilicho katika nyumba hiyo kuwa si safi; kisha kuhani ataingia na kuiona nyumba hiyo. 37  Atakapokuwa ameliona pigo hilo, ndipo ikiwa pigo liko katika kuta za nyumba hiyo, pamoja na mibonyeo ya rangi ya kijani-manjano au ya rangi nyekundu-nyekundu, nayo yaonekana kuwa imepenya ndani ya uso wa ukuta, 38  ndipo kuhani atatoka nje ya mlango wa nyumba hiyo naye ataitenga+ nyumba hiyo kwa siku saba. 39  “Naye kuhani atarudi katika siku ya saba na kutazama;+ na ikiwa pigo hilo limeenea katika kuta za nyumba hiyo, 40  ndipo kuhani atatoa maagizo, nao watayang’oa+ mawe ambayo ndani yake mna pigo hilo, nao watayatupa nje ya jiji katika mahali pasipo safi. 41  Naye atafanya nyumba hiyo ikwanguliwe kotekote upande wa ndani, nao watamwaga saruji ya udongo ambao wamekwangua nje ya jiji katika mahali pasipo safi. 42  Nao watachukua mawe mengine na kuyaingiza mahali pa yale mawe ya zamani; naye atafanya saruji tofauti ya udongo ichukuliwe, naye atafanya nyumba hiyo ipigwe lipu. 43  “Hata hivyo, ikiwa pigo hilo litarudi nalo litokee katika nyumba hiyo baada ya kuyang’oa mawe hayo na baada ya kuikwangua nyumba hiyo na kuipiga lipu, 44  ndipo kuhani+ ataingia ndani na kutazama; na ikiwa pigo hilo limeenea katika nyumba hiyo, ni ukoma hatari+ ulio katika nyumba hiyo. Si safi. 45  Naye atafanya nyumba hiyo ibomolewe pamoja na mawe yake na mbao zake na saruji yote ya udongo ya nyumba hiyo, naye atafanya vichukuliwe nje ya jiji mpaka mahali pasipo safi.+ 46  Lakini yeyote atakayeingia ndani ya nyumba hiyo siku yoyote ya kutengwa+ kwake, atakuwa asiye safi mpaka jioni;+ 47  na yeyote anayelala katika nyumba hiyo atayafua mavazi yake,+ na yeyote anayekula katika nyumba hiyo atayafua mavazi yake. 48  “Hata hivyo, ikiwa kuhani ataingia na kuangalia, na, tazama sasa, pigo halijaenea katika nyumba baada ya kuipiga lipu nyumba hiyo, basi kuhani ataitangaza nyumba hiyo kuwa safi, kwa sababu pigo hilo limepona.+ 49  Na ili kuitakasa nyumba hiyo kutokana na dhambi atachukua ndege wawili+ na mti wa mwerezi+ na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili+ na hisopo. 50  Naye atamuua ndege mmoja katika chombo cha udongo juu ya maji yanayotiririka.+ 51  Naye atauchukua ule mti wa mwerezi na ile hisopo+ na kile kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kuvichovya katika damu ya yule ndege aliyeuawa juu ya maji yanayotiririka, naye ataitapanya+ kuelekea nyumba hiyo mara saba.+ 52  Naye ataitakasa nyumba hiyo kutokana na dhambi kwa damu ya yule ndege na yale maji yanayotiririka na yule ndege aliye hai na ule mti wa mwerezi na ile hisopo na kile kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili. 53  Naye atamwacha yule ndege aliye hai aende zake nje ya jiji mpaka porini naye atafanya upatanisho+ kwa ajili ya nyumba hiyo; nayo itakuwa safi. 54  “Hiyo ndiyo sheria juu ya pigo la ukoma+ na juu ya kuanguka kwa nywele kusiko kwa kawaida+ 55  na juu ya ukoma wa vazi+ na katika nyumba, 56  na juu ya upele na kigaga na doa,+ 57  ili kutoa maagizo+ wakati kitu fulani si safi na wakati kitu fulani ni safi. Hiyo ndiyo sheria juu ya ukoma.”+

Maelezo ya Chini