Kutoka 9:1-35

9  Kwa hiyo Yehova akamwambia Musa: “Ingia ndani kwa Farao, umwambie,+ ‘Hivi ndivyo Yehova Mungu wa Waebrania amesema: “Waruhusu watu wangu waende zao wapate kunitumikia.  Lakini ukiendelea kukataa kuwaruhusu waende zao nawe ukiendelea kuwazuia,+  tazama! mkono wa Yehova+ utakuja juu ya mifugo+ yako iliyo shambani. Kutakuwa na tauni kali sana+ juu ya farasi, punda, ngamia, mifugo na makundi.  Na Yehova hakika atafanya tofauti kati ya mifugo ya Israeli na mifugo ya Misri, wala hakuna chochote cha wana wa Israeli kitakachokufa.”’”+  Tena, Yehova akaweka wakati, na kusema: “Kesho Yehova atafanya jambo hilo katika nchi.”+  Basi Yehova akafanya jambo hilo siku iliyofuata, na aina zote za mifugo ya Wamisri zikaanza kufa;+ lakini hakuna mnyama yeyote kati ya mifugo ya wana wa Israeli aliyekufa.  Kisha Farao akatuma watu, na, tazama! hakuna hata mnyama mmoja kati ya mifugo ya Israeli aliyekuwa amekufa. Hata hivyo, moyo wa Farao ukaendelea kuwa mgumu,+ naye hakuwaruhusu watu waende zao.  Kisha Yehova akawaambia Musa na Haruni: “Chukueni masizi kutoka katika tanuru,+ yaliyojaa kwenye mikono yote miwili, naye Musa ayarushe kuelekea mbinguni mbele ya macho ya Farao.  Nayo yatakuwa mavumbi juu ya nchi yote ya Misri, nayo yatakuwa majipu yanayopasuka na yenye malengelenge+ juu ya mwanadamu na mnyama katika nchi yote ya Misri.” 10  Basi wakachukua masizi ya tanuru na kusimama mbele ya Farao, naye Musa akayarusha kuelekea mbinguni, nayo yakawa majipu yenye malengelenge,+ yanayopasuka juu ya mwanadamu na mnyama. 11  Nao makuhani wenye kufanya uchawi hawakuweza kusimama mbele ya Musa kutokana na majipu, kwa sababu makuhani hao na Wamisri wote walikuwa wamepata majipu hayo.+ 12  Lakini Yehova akauacha moyo wa Farao uwe mkaidi, naye hakuwasikiliza, kama vile Yehova alivyokuwa amemwambia Musa.+ 13  Kisha Yehova akamwambia Musa: “Amka asubuhi na mapema usimame mbele ya Farao,+ nawe umwambie, ‘Hivi ndivyo Yehova Mungu wa Waebrania amesema: “Waruhusu watu wangu waende zao wapate kunitumikia.+ 14  Kwa maana wakati huu ninatuma mapigo yangu yote juu ya moyo wako na juu ya watumishi wako na watu wako, ili upate kujua kwamba hakuna yeyote aliye kama mimi katika dunia yote.+ 15  Kwa maana kufikia sasa ningalikuwa nimenyoosha mkono wangu nipate kukupiga wewe na watu wako kwa tauni ili ufutiliwe mbali kutoka duniani.+ 16  Lakini, kwa kweli, kwa sababu hii nimekuacha uendelee kuwako,+ ili kukuonyesha nguvu zangu na ili nifanye jina langu litangazwe katika dunia yote.+ 17  Je, bado unajiendesha kwa majivuno juu ya watu wangu kwa kutowaruhusu waende zao?+ 18  Tazama, kesho wakati kama huu nitafanya mvua kubwa sana ya mawe inyeshe, mvua ambayo haijapata kunyesha Misri tangu siku ilipowekwa msingi mpaka sasa.+ 19  Na sasa tuma watu, uingize mifugo yako yote na vitu vyote vilivyo vyako shambani mahali pa kujikinga. Na kuhusu mwanadamu na mnyama yeyote atakayepatikana shambani, bila kuingia nyumbani, mvua hiyo ya mawe+ itawaangukia, nao watakufa.”’” 20  Yeyote aliyeogopa neno la Yehova kati ya watumishi wa Farao aliwakimbiza watumishi wake na mifugo wake ndani ya nyumba,+ 21  lakini yeyote ambaye moyo wake haukujali neno la Yehova aliwaacha watumishi wake na mifugo yake shambani.+ 22  Sasa Yehova akamwambia Musa: “Nyoosha mkono+ wako kuelekea mbinguni, ili mvua ya mawe+ ipate kunyesha juu ya nchi yote ya Misri, juu ya mwanadamu na mnyama na mimea yote ya shambani katika nchi ya Misri.” 23  Kwa hiyo Musa akainyoosha fimbo yake kuelekea mbinguni; na Yehova akatoa mingurumo na mvua ya mawe,+ na moto ulikuwa ukishuka chini mpaka duniani, naye Yehova akafanya mvua ya mawe iendelee kunyesha juu ya nchi ya Misri. 24  Basi mvua ya mawe ikanyesha, nao moto ukiwaka-waka katikati ya mvua ya mawe. Ilikuwa nzito sana, hivi kwamba haikuwa imetokea yoyote kama hiyo katika nchi yote ya Misri tangu ilipokuwa taifa.+ 25  Nayo mvua ya mawe ikapiga nchi yote ya Misri. Mvua ya mawe ikapiga kila kitu kilichokuwa shambani, kuanzia mwanadamu mpaka mnyama, na kila aina ya mimea ya shambani; nayo ikavunja-vunja namna zote za miti ya shambani.+ 26  Ila tu katika nchi ya Gosheni, ambako wana wa Israeli walikuwa, hakukuwa na mvua yoyote ya mawe.+ 27  Mwishowe Farao akawatuma watu wawaite Musa na Haruni, naye akawaambia: “Nimetenda dhambi wakati huu.+ Yehova ni mwadilifu,+ na mimi na watu wangu tumekosea. 28  Msihi Yehova ili mingurumo hii ya Mungu na mvua yake ya mawe+ ziishie hapo. Ndipo nitakuwa tayari kuwaruhusu mwende zenu, nanyi hamtaendelea kukaa zaidi.” 29  Basi Musa akamwambia: “Mara tu nitakapoondoka jijini nitamnyooshea Yehova mikono yangu.+ Mingurumo itakoma nayo mvua ya mawe haitaendelea tena, ili upate kujua kwamba dunia ni ya Yehova.+ 30  Na wewe, pamoja na watumishi wako, tayari ninajua kwamba hata wakati huo hamtaonyesha woga wowote kwa sababu ya Yehova Mungu.”+ 31  Kama ilivyokuwa, kitani na shayiri zilikuwa zimepigwa, kwa sababu shayiri ilikuwa na masuke nacho kitani kilikuwa na matumba ya maua.+ 32  Lakini ngano na kusemethi+ hazikuwa zimepigwa, kwa sababu majira yake yalikuwa hayajafika. 33  Sasa Musa akaondoka jijini kutoka kwa Farao, akamnyooshea Yehova mikono yake, nayo mingurumo na mvua ya mawe zikaanza kukoma na mvua haikunyesha juu ya dunia.+ 34  Farao alipoona kwamba mvua na mawe ya mvua na mingurumo zilikuwa zimekoma, akatenda dhambi tena na kuufanya moyo wake uwe mgumu,+ yeye na watumishi wake. 35  Nao moyo wa Farao ukaendelea kuwa mkaidi, naye hakuwaruhusu wana wa Israeli waende zao, kama vile Yehova alivyokuwa amesema kupitia Musa.+

Maelezo ya Chini