Kutoka 8:1-32

8  Kisha Yehova akamwambia Musa: “Ingia kwa Farao, nawe umwambie, ‘Hivi ndivyo Yehova amesema: “Waruhusu watu wangu waende zao ili wanitumikie.+  Na ikiwa utaendelea kukataa kuwaruhusu waende zao, tazama, nitaleta pigo la vyura+ katika eneo lako lote.  Nao Mto Nile utajaa vyura, nao hakika watapanda na kuingia ndani ya nyumba yako na ndani ya chumba chako cha ndani cha kulala na juu ya kitanda chako na ndani ya nyumba za watumishi wako na juu ya watu wako na ndani ya majiko yako na ndani ya vyombo vyako vya kukandia unga.+  Na vyura hao watakuja juu yako na juu ya watu wako na juu ya watumishi wako wote.”’”+  Baadaye Yehova akamwambia Musa: “Mwambie Haruni, ‘Nyoosha mkono wako pamoja na fimbo+ yako juu ya mito, mifereji ya Nile na madimbwi yenye matete na kuwafanya vyura waje juu ya nchi ya Misri.’”  Ndipo Haruni akaunyoosha mkono wake juu ya maji ya Misri, na vyura wakaanza kuja juu na kuifunika nchi ya Misri.  Hata hivyo, makuhani wenye kufanya uchawi wakafanya jambo hilo hilo kwa ufundi wao wa siri na kuwafanya vyura waje juu ya nchi ya Misri.+  Mwishowe Farao akawaita Musa na Haruni na kusema: “Msihi Yehova+ ili awaondoe vyura hawa kutoka kwangu na kwa watu wangu, kwa maana nataka kuwaruhusu watu waende zao, wakamtolee Yehova dhabihu.”+  Kisha Musa akamwambia Farao: “Jitwalie utukufu kutoka kwangu na kusema ni wakati gani nitakaposihi kwa ajili yako na watumishi wako na watu wako ili kuwaondolea mbali hao vyura kutoka kwenu na nyumbani mwenu. Watabaki katika Mto Nile tu.” 10  Naye akajibu: “Kesho.” Basi akasema: “Itakuwa kulingana na neno lako, ili ujue kwamba hakuna mwingine yeyote aliye kama Yehova Mungu wetu,+ 11  kwa kuwa hakika vyura wataondoka kwako na nyumbani mwako na kuondoka kwa watumishi wako na watu wako. Watabaki katika Mto Nile tu.”+ 12  Basi Musa na Haruni wakaondoka kwa Farao, naye Musa akamlilia Yehova+ kwa sababu ya vyura hao ambao Yeye alikuwa ameweka juu ya Farao. 13  Kisha Yehova akafanya kulingana na neno la Musa,+ na vyura wakaanza kufa kutoka katika nyumba, nyua na mashamba. 14  Nao wakawakusanya, mafungu mafungu, nayo nchi ikaanza kunuka.+ 15  Farao alipoona kwamba kitulizo kilikuwa kimetokea, akaufanya moyo wake uwe mgumu;+ naye hakuwasikiliza wao, kama vile Yehova alivyokuwa amesema.+ 16  Sasa Yehova akamwambia Musa: “Mwambie Haruni, ‘Inyooshe fimbo+ yako na kuyapiga mavumbi ya dunia, nayo yatakuwa chawa katika nchi yote ya Misri.’” 17  Nao wakafanya hivyo. Kwa hiyo Haruni akaunyoosha mkono wake pamoja na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya dunia, nao chawa wakawa juu ya wanadamu na wanyama. Mavumbi yote ya dunia yakawa chawa katika nchi yote ya Misri.+ 18  Nao makuhani wenye kufanya uchawi wakajaribu kufanya vivyo hivyo kwa ufundi wao wa siri,+ ili kutokeza chawa, lakini hawakuweza.+ Na chawa hao wakawa juu ya wanadamu na wanyama. 19  Basi makuhani wenye kufanya uchawi wakamwambia Farao: “Ni kidole+ cha Mungu!”+ Lakini moyo wa Farao ukaendelea kuwa mkaidi,+ naye hakuwasikiliza, kama vile Yehova alivyokuwa amesema. 20  Kisha Yehova akamwambia Musa: “Amka asubuhi na mapema usimame mbele ya Farao.+ Tazama! Anatoka kwenda majini! Nawe utamwambia, ‘Hivi ndivyo Yehova amesema: “Waruhusu watu wangu waende zao ili wanitumikie.+ 21  Lakini ikiwa hutawaruhusu watu wangu waende zao, tazama, nitatuma mainzi+ juu yako na watumishi wako na watu wako na ndani ya nyumba zako; nazo nyumba za Wamisri zitajaa mainzi, na pia nchi ambayo wako juu yake. 22  Na siku hiyo hakika nitaifanya nchi ya Gosheni ambapo watu wangu wanakaa iwe tofauti, kwamba inzi yeyote asiwe huko;+ ili upate kujua kwamba mimi ni Yehova katikati ya dunia.+ 23  Nami kwa kweli nitaweka mpaka kati ya watu wangu na watu wako.+ Kesho ishara hii itatokea.”’” 24  Naye Yehova akafanya hivyo; na makundi makubwa ya mainzi yakaanza kuvamia nyumba ya Farao na nyumba za watumishi wake na nchi yote ya Misri.+ Nchi ikaharibika kwa sababu ya mainzi hao.+ 25  Mwishowe Farao akawaita Musa na Haruni na kusema: “Nendeni, mtoleeni Mungu wenu dhabihu nchini.”+ 26  Lakini Musa akasema: “Haikubaliki kufanya hivyo, kwa sababu tutamtolea Yehova Mungu wetu dhabihu ya kitu ambacho ni chukizo kwa Wamisri.+ Tuseme tungetoa dhabihu ya kitu ambacho ni chukizo machoni pa Wamisri; je, hawangetupiga kwa mawe? 27  Tutaenda safari ya siku tatu nyikani nasi hakika tutamtolea Yehova Mungu wetu dhabihu sawasawa na alivyotuambia.”+ 28  Farao sasa akasema: “Mimi—mimi nitawaruhusu mwende zenu,+ nanyi kwa kweli mtamtolea dhabihu Yehova Mungu wenu nyikani.+ Ila tu msiende mbali sana. Sihi kwa ajili yangu.”+ 29  Ndipo Musa akasema: “Tazama, naondoka kwako, nami kwa kweli nitamsihi Yehova, na hakika mainzi wataondoka kwa Farao, kwa watumishi wake na kwa watu wake kesho. Ila Farao asifanye mchezo tena kwa kukataa kuwaruhusu watu waende zao kumtolea Yehova dhabihu.”+ 30  Kisha Musa akaondoka mbele ya Farao na kumsihi Yehova.+ 31  Basi Yehova akafanya kulingana na neno la Musa,+ na mainzi wakaondoka kwa Farao, kwa watumishi wake na kwa watu wake.+ Hakuna hata mmoja aliyebaki. 32  Hata hivyo, Farao akaufanya moyo wake uwe mgumu wakati huu pia wala hakuwaruhusu watu waende zao.+

Maelezo ya Chini