Kutoka 7:1-25

7  Kwa hiyo Yehova akamwambia Musa: “Tazama, nimekufanya wewe kuwa Mungu kwa Farao,+ na Haruni ndugu yako atakuwa nabii wako.+  Wewe—wewe utasema mambo yote nitakayokuamuru;+ naye Haruni ndugu yako atamwambia Farao,+ naye lazima awaruhusu wana wa Israeli waondoke nchini mwake.+  Mimi nami, nitauacha moyo wa Farao uwe mkaidi,+ nami hakika nitazidisha ishara zangu na miujiza yangu katika nchi ya Misri.+  Na Farao hatawasikiliza ninyi;+ nami nitalazimika kuuweka mkono wangu juu ya Misri na kuleta majeshi yangu,+ watu wangu,+ wana wa Israeli,+ kutoka katika nchi ya Misri kwa hukumu kubwa.+  Na Wamisri hakika watajua kwamba mimi ni Yehova wakati ambapo nitaunyoosha mkono wangu juu ya Misri,+ nami kwa kweli nitawatoa wana wa Israeli kutoka katikati yao.”+  Na Musa na Haruni wakafanya kama vile Yehova alivyokuwa amewaamuru.+ Walifanya vivyo hivyo.+  Na Musa alikuwa na umri wa miaka 80 naye Haruni alikuwa na umri wa miaka 83 wakati waliposema na Farao.+  Sasa Yehova akamwambia Musa na Haruni:  “Ikiwa Farao atanena nanyi, na kusema, ‘Jifanyieni muujiza,’+ basi utamwambia Haruni, ‘Chukua fimbo yako,+ uitupe chini mbele ya Farao.’ Itakuwa nyoka mkubwa.”+ 10  Kwa hiyo Musa na Haruni wakaingia ndani kwa Farao na kufanya sawasawa na vile ambavyo Yehova alikuwa ameamuru. Basi Haruni akaitupa chini fimbo yake mbele ya Farao na watumishi wake nayo ikawa nyoka mkubwa. 11  Hata hivyo, Farao pia aliwaita watu wenye hekima na walozi;+ na makuhani wa Misri wenye kufanya uchawi nao pia wakafanya jambo hilo hilo kwa ufundi wao wa uchawi.+ 12  Kwa hiyo kila mmoja wao akatupa chini fimbo yake, nazo zikawa nyoka wakubwa; lakini fimbo ya Haruni ikameza fimbo zao. 13  Bado, moyo wa Farao ukawa mkaidi,+ naye hakuwasikiliza, kama Yehova alivyokuwa amesema. 14  Ndipo Yehova akamwambia Musa: “Moyo wa Farao ni mgumu.+ Amekataa kuwaruhusu watu waende zao.+ 15  Nenda kwa Farao asubuhi. Tazama! Anaenda majini!+ Nawe usimame mahali ili kukutana naye kwenye ukingo wa Mto Nile,+ nayo fimbo iliyogeuka na kuwa nyoka uichukue mkononi mwako.+ 16  Nawe utamwambia, ‘Yehova Mungu wa Waebrania amenituma kwako,+ na kusema: “Waruhusu watu wangu waende zao wakanitumikie nyikani,”+ lakini, tazama, wewe hujatii mpaka sasa. 17  Hivi ndivyo Yehova amesema:+ “Kwa hili utajua kwamba mimi ni Yehova.+ Tazama, ninayapiga maji yaliyo katika Mto Nile+ kwa fimbo niliyo nayo mkononi, nayo hakika yatageuka na kuwa damu.+ 18  Na samaki walio katika Mto Nile watakufa,+ nao Mto Nile utanuka kwelikweli,+ nao Wamisri hawatakuwa na hamu hata kidogo ya kunywa maji kutoka katika Mto Nile.”’”+ 19  Baadaye Yehova akamwambia Musa: “Mwambie Haruni, ‘Ichukue fimbo yako na kuunyoosha mkono+ wako juu ya maji ya Misri, juu ya mito yao, juu ya mifereji yao ya Nile na juu ya madimbwi yao yenye matete+ na juu ya maji yao yote yaliyozuiliwa, ili yawe damu.’ Na hakika damu itakuwa katika nchi yote ya Misri na katika vyombo vya mbao na katika vyombo vya mawe.” 20  Musa na Haruni wakafanya hivyo mara moja,+ kama vile Yehova alivyokuwa ameamuru,+ naye akainua fimbo na kuyapiga maji ya Mto Nile machoni pa Farao na watumishi wake,+ nayo maji yote yaliyokuwa katika Mto Nile yakageuzwa kuwa damu.+ 21  Na samaki waliokuwa katika Mto Nile wakafa,+ nao Mto Nile ukaanza kunuka; nao Wamisri hawakuweza kunywa maji kutoka katika Mto Nile;+ na damu ikawa katika nchi yote ya Misri. 22  Hata hivyo, makuhani wa Misri wenye kufanya uchawi wakafanya jambo hilo hilo kwa ufundi wao wa siri;+ hivi kwamba moyo wa Farao ukaendelea kuwa mkaidi,+ naye hakuwasikiliza, kama vile Yehova alivyokuwa amesema.+ 23  Basi Farao akageuka na kuingia nyumbani mwake, naye hakuuruhusu moyo wake ufikirie jambo hilo kwa uzito.+ 24  Na Wamisri wote wakaanza kuchimba kuuzunguka Mto Nile wakitafuta maji ya kunywa, kwa sababu hawakuweza kunywa maji yoyote ya Mto Nile.+ 25  Na siku saba zikatimia baada ya Yehova kuupiga Mto Nile.

Maelezo ya Chini