Kutoka 6:1-30

6  Basi Yehova akamwambia Musa: “Sasa utaona nitakayomtendea Farao,+ maana kwa sababu ya mkono wenye nguvu atawaruhusu waende zao na kwa sababu ya mkono wenye nguvu atawafukuza watoke katika nchi yake.”+  Naye Mungu akaendelea kusema na Musa na kumwambia: “Mimi ni Yehova.+  Nami nilikuwa nikimtokea Abrahamu,+ Isaka+ na Yakobo+ kama Mungu Mweza-Yote,+ lakini kuhusu jina langu Yehova+ sikujifanya nijulikane+ kwao.  Na pia nilifanya agano pamoja nao niwape nchi ya Kanaani, nchi ya makao yao ya kigeni walimokaa wakiwa wageni.+  Nami, naam mimi, nimesikia kuugua kwa wana wa Israeli,+ ambao Wamisri wanawatumikisha, nami ninalikumbuka agano langu.+  “Kwa hiyo waambie wana wa Israeli, ‘Mimi ni Yehova, nami hakika nitawatoa chini ya mizigo ya Wamisri na kuwakomboa kutoka katika utumwa wao,+ nami kwa kweli nitawaokoa ninyi kwa mkono ulionyooshwa na kwa hukumu kubwa.+  Nami hakika nitawachukua kwangu muwe watu wangu,+ nami kwa kweli nitakuwa Mungu kwenu;+ nanyi hakika mtajua kwamba mimi ni Yehova Mungu wenu anayewatoa kutoka chini ya mizigo ya Misri.+  Nami hakika nitawaingiza katika nchi ambayo niliuinua mkono wangu katika kiapo+ kwamba nitampa Abrahamu, Isaka na Yakobo; nami kwa kweli nitawapa ninyi iwe mali yenu.+ Mimi ni Yehova.’”+  Baadaye Musa akawaambia wana wa Israeli maneno hayo, lakini hawakumsikiliza Musa kwa sababu ya kuvunjika moyo na kwa sababu ya utumwa mgumu.+ 10  Ndipo Yehova akaongea na Musa, na kusema: 11  “Ingia ndani, mwambie Farao, mfalme wa Misri,+ kwamba inampasa awaruhusu wana wa Israeli waondoke katika nchi yake.”+ 12  Hata hivyo, Musa akasema mbele za Yehova, na kumwambia: “Tazama! Wana wa Israeli hawakunisikiliza;+ Farao atawezaje kunisikiliza,+ kwa maana mimi sijatahiriwa midomo?”+ 13  Lakini Yehova akaendelea kusema na Musa na Haruni na kuitoa amri kupitia kwao kwa wana wa Israeli na kwa Farao, mfalme wa Misri, ili kuwatoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri.+ 14  Hawa ndio vichwa vya nyumba za baba zao: Wana wa Rubeni, mzaliwa wa kwanza wa Israeli,+ walikuwa Hanoki na Palu, Hezroni na Karmi.+ Hizo ndizo familia za Rubeni.+ 15  Nao wana wa Simeoni walikuwa Yemueli na Yamini na Ohadi na Yakini na Zohari na Shauli mwana wa mwanamke Mkanaani.+ Hizo ndizo familia za Simeoni.+ 16  Na haya ndiyo majina ya wana wa Lawi,+ kulingana na ukoo wa familia yao:+ Gershoni na Kohathi na Merari.+ Nayo miaka ya maisha ya Lawi ilikuwa miaka 137. 17  Wana wa Gershoni walikuwa Libni na Shimei,+ kulingana na familia zao.+ 18  Na wana wa Kohathi walikuwa Amramu na Ishari na Hebroni na Uzieli.+ Nayo miaka ya maisha ya Kohathi ilikuwa miaka 133. 19  Na wana wa Merari walikuwa Mali na Mushi.+ Hizo ndizo zilizokuwa familia za Walawi, kulingana na ukoo wa familia yao.+ 20  Sasa Amramu alimchukua Yokebedi dada ya baba yake awe mke wake.+ Baadaye akamzalia Haruni na Musa.+ Nayo miaka ya maisha ya Amramu ilikuwa miaka 137. 21  Na wana wa Ishari walikuwa Kora+ na Nefegi na Zikri. 22  Na wana wa Uzieli walikuwa Mishaeli na Elsafani na Sithri.+ 23  Sasa Haruni alimchukua Elisheba, binti ya Aminadabu, dada ya Nashoni,+ awe mke wake. Baadaye akamzalia Nadabu na Abihu, Eleazari na Ithamari.+ 24  Na wana wa Kora walikuwa Asiri na Elkana na Abiasafu.+ Hizo ndizo zilizokuwa familia za Wakora.+ 25  Na Eleazari, mwana wa Haruni,+ alijichukulia mmoja wa binti za Putieli awe mke wake. Baadaye akamzalia Finehasi.+ Hao ndio vichwa vya upande wa baba vya Walawi, kulingana na familia zao.+ 26  Huyo ndiye Haruni na Musa ambao Yehova aliwaambia:+ “Watoeni wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri kulingana na majeshi yao.”+ 27  Wao ndio waliokuwa wakisema na Farao, mfalme wa Misri, ili kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri.+ Huyo ndiye Musa na Haruni. 28  Na ikawa siku ambayo Yehova alisema na Musa katika nchi ya Misri,+ 29  kwamba Yehova aliongea na Musa, na kusema: “Mimi ni Yehova.+ Mwambie Farao mfalme wa Misri kila jambo ninalokuambia.” 30  Kisha Musa akasema mbele za Yehova: “Tazama! Mimi sijatahiriwa midomo, basi Farao atawezaje kunisikiliza mimi?”+

Maelezo ya Chini