Kutoka 40:1-38

40  Kisha Yehova akasema na Musa, na kumwambia:  “Katika siku ya mwezi wa kwanza,+ siku ya kwanza ya mwezi, utaisimamisha maskani ya hema la mkutano.+  Nawe utaliweka sanduku la ushuhuda+ ndani yake na kufunga kwa pazia+ njia ya kuingia penye Sanduku.  Nawe utaileta meza+ ndani na kuweka kwa utaratibu mpangilio wake, nawe utakileta ndani kile kinara cha taa+ na kuziwasha taa zake.+  Nawe utaiweka madhabahu ya dhahabu kwa ajili ya uvumba+ mbele ya sanduku la ushuhuda na kuweka kile kisitiri cha mwingilio wa maskani mahali pake.+  “Nawe utaweka ile madhabahu+ ya matoleo ya kuteketezwa mbele ya mwingilio wa maskani ya hema la mkutano,  nawe utaweka ile beseni katikati ya hema la mkutano na ile madhabahu na kutia maji ndani yake.+  nawe utaweka ua+ kuzunguka pande zote na kuweka kile kisitiri+ cha lango la ua.  Nawe utachukua yale mafuta yanayotumiwa kutia mafuta na kuitia mafuta+ maskani na vyote vilivyomo ndani yake,+ nawe utaitakasa pamoja na vyombo vyake vyote, nayo itakuwa kitu kitakatifu. 10  Nawe utaitia mafuta madhabahu ya toleo la kuteketezwa na vyombo vyake vyote na kuitakasa madhabahu+ hiyo, nayo itakuwa madhabahu takatifu zaidi.+ 11  Nawe utaitia mafuta ile beseni na kinara chake na kuitakasa. 12  “Kisha utamleta Haruni na wanawe karibu na mwingilio wa hema la mkutano na kuwaosha kwa maji.+ 13  Nawe utamvisha Haruni mavazi matakatifu+ na kumtia mafuta+ na kumtakasa, naye atatenda akiwa kuhani kwangu. 14  Baada ya hilo utawaleta wanawe karibu, nawe utawavika kanzu.+ 15  Nawe lazima utawatia mafuta kama vile ulivyomtia mafuta baba yao,+ nao lazima watanitumikia wakiwa makuhani, na kutiwa kwao mafuta lazima kutumike kwao kwa kuendelea kukiwa ukuhani mpaka wakati usio na kipimo katika vizazi vyao.”+ 16  Naye Musa akafanya kulingana na yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru.+ Alifanya vivyo hivyo. 17  Basi ikawa kwamba katika mwezi wa kwanza, katika mwaka wa pili, siku ya kwanza ya mwezi, maskani ilisimamishwa.+ 18  Musa alipoisimamisha maskani, aliweka vikalio+ vyake chini na kuweka viunzi vyake vya mbao+ na kuweka miti+ yake na kusimamisha nguzo+ zake. 19  Halafu akatandaza lile hema+ juu ya maskani na kuweka kifuniko+ cha hema juu yake, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 20  Baada ya hilo akachukua ule Ushuhuda+ na kuuweka katika Sanduku+ na kuiweka ile miti+ kwenye lile Sanduku na kuweka kile kifuniko+ juu ya lile Sanduku.+ 21  Halafu akaleta lile Sanduku ndani ya maskani na kuweka lile pazia+ la kusitiri mahali pake na kufunga njia ya kuingia penye sanduku la ushuhuda,+ kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 22  Kisha akaiweka meza+ katika lile hema la mkutano upande wa maskani kuelekea kaskazini nje ya lile pazia, 23  naye akapanga mstari wa mikate+ juu yake mbele za Yehova, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 24  Halafu akaweka kile kinara cha taa+ ndani ya hema la mkutano mbele ya ile meza, upande wa maskani kuelekea kusini. 25  Kisha akawasha zile taa+ mbele za Yehova, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 26  Kisha akaweka ile madhabahu ya dhahabu+ ndani ya hema la mkutano mbele ya lile pazia, 27  ili afukize juu yake uvumba uliotiwa manukato,+ kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 28  Mwishowe akaweka kile kisitiri+ cha mwingilio wa maskani mahali pake. 29  Naye akaweka ile madhabahu+ ya toleo la kuteketezwa kwenye mwingilio wa hema la mkutano, ili atoe juu yake toleo la kuteketezwa+ na toleo la nafaka, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 30  Halafu akaweka ile beseni kati ya hema la mkutano na ile madhabahu na kutia ndani yake maji ya kuosha.+ 31  Naye Musa na Haruni na wanawe wakaosha mikono yao na miguu yao hapo. 32  Walipoingia kwenye hema la mkutano na walipoenda karibu na ile madhabahu, walikuwa wakioga,+ kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 33  Mwishowe akaweka ua+ kuizunguka pande zote ile maskani na ile madhabahu na kuweka kisitiri cha lango la ua.+ Basi Musa akaimaliza kazi. 34  Nalo wingu+ likaanza kulifunika hema la mkutano, na utukufu wa Yehova ukaijaza maskani. 35  Naye Musa hakuweza kuingia ndani ya hema la mkutano, kwa sababu wingu+ lilikaa juu yake na utukufu wa Yehova uliijaza maskani.+ 36  Na wakati ambapo wingu hilo lilikuwa likiinuka kutoka juu ya maskani wana wa Israeli walikuwa wakivunja kambi katika hatua zao zote za safari.+ 37  Hata hivyo, ikiwa wingu hilo halikuinuka, basi hawakuwa wakivunja kambi mpaka siku ambayo liliinuka.+ 38  Kwa maana wingu la Yehova lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na moto ulikuwa juu yake wakati wa usiku machoni pa nyumba yote ya Israeli katika hatua zao zote za safari.+

Maelezo ya Chini