Kutoka 4:1-31

4  Hata hivyo, Musa akajibu na kusema: “Lakini tuseme hawaniamini wala hawaisikilizi sauti yangu,+ kwa sababu watasema, ‘Yehova hakukutokea.’”  Ndipo Yehova akamwambia: “Ni nini hicho kilicho mkononi mwako?” naye akajibu: “Fimbo.”+  Kisha akasema: “Itupe chini.” Basi akaitupa chini, nayo ikawa nyoka;+ na Musa akaanza kumkimbia.  Sasa Yehova akamwambia Musa: “Nyoosha mkono wako umkamate kwenye mkia.” Basi akaunyoosha mkono wake, akamkamata, naye akawa fimbo mkononi mwake.  “Ili kwamba,” kama alivyosema, “wapate kuamini ya kwamba Yehova Mungu wa mababu zao,+ Mungu wa Abrahamu,+ Mungu wa Isaka+ na Mungu wa Yakobo,+ amekutokea.”+  Kisha Yehova akamwambia tena: “Tia mkono wako, tafadhali, ndani ya mkunjo wa juu wa vazi lako.” Basi akautia mkono wake ndani ya mkunjo huo. Alipouchomoa, tazama, mkono wake ulikuwa umepatwa na ukoma kama theluji!+  Kisha akasema: “Rudisha mkono wako ndani ya mkunjo wa juu wa vazi lako.” Basi akaurudisha mkono wake ndani ya mkunjo huo. Alipouchomoa kutoka katika mkunjo huo, tazama, ulikuwa umerudishwa ukawa kama sehemu nyingine ya mwili wake!+  “Na itakuwa kwamba,” kama alivyosema, “ikiwa hawatakuamini wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, basi hakika wataiamini sauti ya ishara hiyo ya baadaye.+  Hata hivyo, itakuwa kwamba, ikiwa hawataziamini ishara hizo mbili wala kuisikiliza sauti yako,+ basi utachukua maji kutoka katika Mto Nile na kuyamwaga kwenye nchi kavu; nayo maji utakayochukua kutoka katika Mto Nile hakika yatakuwa, ndiyo, kwa kweli yatakuwa damu juu ya nchi kavu.”+ 10  Ndipo Musa akamwambia Yehova: “Nakuomba radhi, Yehova, lakini mimi si msemaji mzuri, tangu jana wala tangu kabla ya hapo wala tangu uliposema na mtumishi wako, kwa maana kinywa changu ni kizito na ulimi wangu ni mzito.”+ 11  Ndipo Yehova akamwambia: “Ni nani aliyekifanya kinywa kwa ajili ya mwanadamu au ni nani ambaye humfanya mtu kuwa bubu au kiziwi au mwenye kuona vizuri au kipofu? Je, si mimi, Yehova?+ 12  Basi sasa, nenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako nami nitakufundisha unayopaswa kusema.”+ 13  Lakini akasema: “Nakuomba radhi, Yehova, lakini tuma, tafadhali, kupitia mkono wa yule utakayemtuma.” 14  Ndipo hasira ya Yehova ikawaka juu ya Musa naye akasema: “Je, Haruni Mlawi si ndugu yako?+ Najua kwamba anaweza kuongea kwelikweli. Na tena, tazama, yuko njiani akija kukupokea. Atakapokuona, hakika atashangilia moyoni mwake.+ 15  Nawe utasema naye na kuyaweka maneno hayo kinywani mwake;+ nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kinywa chake,+ nami nitawafundisha mambo mtakayofanya.+ 16  Naye atasema na watu kwa ajili yako; na itakuwa kwamba yeye atatumikia akiwa kinywa kwako,+ nawe utatumikia ukiwa Mungu kwake.+ 17  Nayo fimbo hii utaichukua mkononi mwako ili uitumie kufanya zile ishara.”+ 18  Basi Musa akarudi kwa Yethro baba-mkwe wake na kumwambia:+ “Nataka kwenda, tafadhali, nirudi kwa ndugu zangu walio Misri ili nione kama wangali hai.”+ Kwa hiyo Yethro akamwambia Musa: “Nenda kwa amani.”+ 19  Kisha Yehova akamwambia Musa huko Midiani: “Nenda, rudi Misri, kwa sababu watu wote waliokuwa wakiiwinda nafsi yako wamekufa.”+ 20  Ndipo Musa akamchukua mke wake na wanawe na kuwapandisha juu ya punda, naye akarudi katika nchi ya Misri. Na zaidi, Musa akaichukua ile fimbo ya Mungu wa kweli mkononi mwake.+ 21  Naye Yehova akamwambia Musa: “Ukisha kwenda na kurudi Misri hakikisha umefanya miujiza yote ambayo nimeitia mkononi mwako mbele ya Farao.+ Mimi nami, nitauacha moyo wake uwe mkaidi;+ naye hatawaruhusu watu waende zao.+ 22  Nawe utamwambia Farao, ‘Hivi ndivyo Yehova amesema: “Israeli ni mwanangu, mzaliwa wangu wa kwanza.+ 23  Nami nakuambia wewe: Mruhusu mwanangu aende zake ili anitumikie. Lakini iwapo utakataa kumruhusu aende zake, tazama, nitamuua mwana wako, mzaliwa wako wa kwanza.”’”+ 24  Sasa ikawa kwamba walipokuwa barabarani, mahali pa kulala,+ Yehova akakutana naye,+ naye akawa akitafuta njia ya kumuua.+ 25  Mwishowe Sipora+ akachukua jiwe gumu na kukata govi+ la mwanawe, akalifanya liguse miguu yake, na kusema: “Ni kwa sababu wewe ni bwana-arusi wa damu kwangu.” 26  Basi akamwachilia. Ndipo akasema: “Bwana-arusi wa damu,” kwa sababu ya tohara. 27  Kisha Yehova akamwambia Haruni: “Nenda ukakutane na Musa nyikani.”+ Basi akaenda akakutana naye katika mlima wa Mungu wa kweli,+ akambusu. 28  Naye Musa akamwambia Haruni maneno yote ya Yehova, aliyekuwa amemtuma,+ na ishara zote alizokuwa amemwamuru kufanya.+ 29  Kisha Musa na Haruni wakaenda na kuwakusanya wanaume wote wazee wa wana wa Israeli.+ 30  Ndipo Haruni akasema maneno yote ambayo Yehova alikuwa amemwambia Musa,+ naye akafanya ishara+ machoni pa watu. 31  Kwa hiyo watu wakaamini.+ Waliposikia kwamba Yehova alikuwa amewaelekezea fikira+ wana wa Israeli na kwamba alikuwa ameyaona mateso yao,+ ndipo wakainama na kusujudu.+

Maelezo ya Chini