Kutoka 39:1-43

39  Na kutokana na ule uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili+ wakafanya mavazi+ yaliyofumwa kwa ajili ya kuhudumu katika mahali patakatifu.+ Basi wakafanya yale mavazi matakatifu+ yaliyokuwa kwa ajili ya Haruni, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa.  Basi akaifanya ile efodi+ ya dhahabu, uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kitani bora kilichosokotwa.  Kisha wakafua mabamba ya dhahabu yawe mabamba membamba, naye akakata nyuzi za kufuma pamoja na ule uzi wa bluu na ile sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kile kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kile kitani bora, kama kazi ya mtarizi.+  Wakaifanyia vipande vya begani vilivyounganishwa. Iliunganishwa kwenye miisho yake miwili.  Nao mshipi, uliokuwa juu yake ili kuifunga, ulikuwa wa kitambaa kilekile kulingana na ufundi wake, wa dhahabu, uzi wa bluu, na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kitani bora kilichosokotwa,+ kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa.  Kisha wakafanya mawe ya shohamu+ yaliyopangwa kwenye mapambo ya dhahabu, yaliyochongwa kwa michoro ya muhuri kulingana na majina ya wana wa Israeli.+  Basi akayaweka kwenye vile vipande vya begani vya efodi yawe mawe ya ukumbusho+ kwa ajili ya wana wa Israeli, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa.  Kisha akafanya kile kifuko cha kifuani+ kwa ufundi wa mtarizi, kama ule ufundi wa efodi, kutokana na dhahabu, uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kitani bora kilichosokotwa.+  Kilikuwa mraba kilipokunjwa. Walikifanya kile kifuko cha kifuani, kinapokunjwa, shubiri moja urefu wake na shubiri moja upana wake.+ 10  Kisha wakakijaza kwa mistari minne ya mawe. Mstari wa zabarijadi, topazi na zumaridi ulikuwa mstari wa kwanza.+ 11  Nao mstari wa pili+ ulikuwa feruzi, yakuti+ na yaspi.+ 12  Nao mstari wa tatu+ ulikuwa jiwe la leshemi, akiki na amethisti. 13  Nao mstari wa nne+ ulikuwa krisolito na shohamu+ na yashefi. Yaliwekwa katika mapambo ya dhahabu katika mahali pake. 14  Na mawe hayo yalikuwa kulingana na majina ya wana wa Israeli. Yalikuwa kumi na mawili kulingana na majina yao, kwa michongo ya muhuri, kila moja kulingana na jina lake kwa ajili ya yale makabila kumi na mawili.+ 15  Nao wakafanya juu ya kile kifuko cha kifuani minyororo yenye mashada, msokoto wa kamba, wa dhahabu safi.+ 16  Kisha wakafanya mapambo mawili ya dhahabu na pete mbili za dhahabu na kuziweka hizo pete mbili kwenye ile miisho miwili ya kile kifuko cha kifuani.+ 17  Baada ya hilo wakapitisha zile kamba mbili za dhahabu kwenye zile pete mbili zilizo kwenye miisho ya kile kifuko cha kifuani.+ 18  Nao wakapitisha ile miisho miwili ya zile kamba mbili kwenye yale mapambo mawili. Halafu wakaiweka juu ya vile vipande vya begani vya efodi, mbele yake.+ 19  Kisha wakafanya pete mbili za dhahabu na kuziweka kwenye ile miisho miwili ya kile kifuko cha kifuani kwenye upindo wake ulio upande unaoelekea ile efodi upande wa ndani.+ 20  Halafu wakafanya pete mbili za dhahabu na kuziweka juu ya vile vipande viwili vya begani vya efodi upande wake wa chini, sehemu yake ya mbele, karibu na mahali pake pa kuungania, juu ya ule mshipi wa efodi.+ 21  Mwishowe wakakifunga kile kifuko cha kifuani kwa pete zake kwenye zile pete za efodi kwa uzi wa bluu, ili kipate kuwa juu ya mshipi wa efodi na kile kifuko cha kifuani kisiondoke juu ya efodi, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa.+ 22  Kisha akafanya lile koti lisilo na mikono+ la efodi, ufundi wa mfumaji, lote la uzi wa bluu. 23  Na sehemu wazi ya hilo koti ilikuwa katikati yake, kama sehemu wazi ya vazi la chuma. Sehemu hiyo iliyo wazi ilikuwa na ukingo kuizunguka pande zote ili isiraruke.+ 24  Halafu wakafanya kwenye upindo wa hilo koti makomamanga ya uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili, vilivyosokotwa pamoja.+ 25  Na zaidi, wakafanya kengele za dhahabu safi na kuziweka kengele hizo katikati ya makomamanga+ kwenye upindo wa lile koti kuzunguka pande zote, katikati ya makomamanga; 26  kengele na komamanga, kengele na komamanga kwenye upindo wa hilo koti kuzunguka pande zote,+ kwa ajili ya kuhudumu, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 27  Kisha wakafanya zile kamba za kitani bora,+ ufundi wa mfumaji, kwa ajili ya Haruni na wanawe, 28  na kile kilemba+ cha kitani bora na yale mavalio ya kichwani+ ya mapambo ya kitani bora na zile suruali+ za kitani bora kilichosokotwa, 29  na ule ukumbuu+ wa kitani bora kilichosokotwa na uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili, kazi ya mfumaji, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 30  Mwishowe wakafanya lile bamba linalong’aa, ishara takatifu ya wakfu, kutokana na dhahabu safi na kuandika juu yake maandishi kwa mchongo wa muhuri: “Utakatifu ni wa Yehova.”+ 31  Kisha wakalitia uzi wa bluu ili waliweke juu ya kile kilemba upande wa juu,+ kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru Musa. 32  Basi kazi ya ile maskani ya hema la mkutano ikafikia mwisho wake, kwa maana wana wa Israeli waliendelea kufanya kulingana na yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru Musa.+ Walifanya vivyo hivyo. 33  Nao wakaileta maskani+ kwa Musa, lile hema+ pamoja na vyombo vyake vyote,+ kulabu+ zake, viunzi vyake vya mbao,+ miti+ yake na nguzo zake na vikalio+ vyake, 34  na kifuniko chake cha ngozi za kondoo-dume zilizotiwa rangi+ nyekundu na kifuniko chake cha ngozi za sili+ na pazia la kisitiri,+ 35  na sanduku+ la ushuhuda na miti+ yake na kifuniko,+ 36  meza,+ vyombo vyake vyote+ na ule mkate wa wonyesho, 37  kile kinara cha taa+ cha dhahabu safi, taa zake, ule mstari wa taa,+ na vyombo vyake vyote+ na yale mafuta ya kuangazia,+ 38  na madhabahu+ ya dhahabu na yale mafuta yanayotumiwa kutia mafuta+ na ule uvumba uliotiwa manukato+ na kile kisitiri+ kwa ajili ya mwingilio wa hema, 39  ile madhabahu+ ya shaba na kile kiunzi+ chake cha shaba, miti+ yake na vyombo vyake vyote,+ ile beseni+ na kinara+ chake, 40  mapazia+ ya ua, nguzo+ zake na vikalio+ vyake na kile kisitiri+ kwa ajili ya lango la ua, kamba+ zake za hema na misumari+ yake ya hema na vyombo vyote+ kwa ajili ya utumishi wa maskani, kwa ajili ya hema la mkutano, 41  yale mavazi+ yaliyofumwa kwa ajili ya kuhudumu katika patakatifu, yale mavazi matakatifu+ kwa ajili ya Haruni kuhani na mavazi ya wanawe ya kutumikia wakiwa makuhani.+ 42  Kulingana na yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru Musa, hivyo ndivyo wana wa Israeli walivyoufanya utumishi wote.+ 43  Naye Musa akaiona ile kazi yote, na, tazama! walikuwa wameifanya kama vile Yehova alivyokuwa ameamuru. Hivyo ndivyo walivyokuwa wamefanya. Basi Musa akawabariki.+

Maelezo ya Chini