Kutoka 36:1-38

36  “Na Bezaleli atafanya kazi, pia Oholiabu+ na kila mtu mwenye moyo wa hekima ambaye Yehova amempa hekima+ na uelewaji+ wa mambo haya ili kujua jinsi ya kufanya kazi yote ya utumishi mtakatifu kulingana na yote ambayo Yehova ameamuru.”+  Naye Musa akawaita Bezaleli na Oholiabu na kila mtu mwenye moyo wa hekima ambaye Yehova alikuwa ametia hekima+ moyoni mwake, kila mtu ambaye moyo wake ulimsukuma kwenda kufanya kazi.+  Kisha wakachukua toka mbele ya Musa michango+ yote ambayo wana wa Israeli walikuwa wameleta kwa ajili ya kazi ya utumishi mtakatifu ili kuifanya, na, hao wa mwisho, bado walimletea matoleo ya hiari asubuhi kwa asubuhi.  Na wote wenye hekima waliokuwa wakiifanya kazi yote takatifu wakaanza kuja, mtu mmoja baada ya mwingine, kutoka katika kazi yao waliyokuwa wakiifanya,  na kumwambia Musa: “Watu wanaleta vitu vingi zaidi kuliko vinavyohitajiwa kwa utumishi kwa ajili ya kazi ambayo Yehova ameamuru ifanywe.”  Basi Musa akaamuru kwamba tangazo litolewe kambini, na kusema: “Wanaume na wanawake, msitoe vitu zaidi kwa ajili ya mchango mtakatifu.” Basi watu wakazuiliwa wasilete.  Navyo vitu hivyo vikawa vya kutosha kwa ajili ya kazi yote iliyopasa kufanywa, na kuzidi.  Na wote wenye moyo wa hekima+ kati ya wale waliokuwa wakifanya kazi hiyo wakaifanya maskani,+ vile vitambaa kumi vya mahema vya kitani bora kilichosokotwa na uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili; pamoja na makerubi, kazi ya mtarizi, akavifanya.  Urefu wa kila kitambaa cha hema ulikuwa mikono 28, nao upana wa kila kitambaa ulikuwa mikono 4. Vitambaa vyote hivyo vilikuwa na kipimo kimoja. 10  Kisha akaunganisha vitambaa vitano pamoja,+ na vile vitambaa vingine vitano akaviunganisha pamoja. 11  Kisha akafanya vitanzi vya uzi wa bluu kwenye upindo wa kitambaa kilicho mahali pa kuungania. Akafanya vivyo hivyo kwenye upindo wa kitambaa cha nje kabisa kilicho mahali pale pengine pa kuungania.+ 12  Akafanya vitanzi 50 kwenye kitambaa kimoja, akafanya vitanzi 50 kwenye mwisho wa kitambaa kilichokuwa mahali pale pengine pa kuungania, vitanzi hivyo vikiwa vinaelekeana.+ 13  Mwishowe akafanya kulabu 50 za dhahabu na kuviunganisha vitambaa hivyo pamoja kwa kulabu hizo, hivi kwamba hiyo ikawa maskani moja.+ 14  Naye akafanya vitambaa vya mahema vya manyoya ya mbuzi kwa ajili ya hema lililo juu ya maskani. Vitambaa kumi na moja ndivyo alivyofanyiza.+ 15  Urefu wa kila kitambaa ulikuwa mikono 30, nao upana wa kila kitambaa ulikuwa mikono 4. Vitambaa hivyo 11 vilikuwa na kipimo kimoja.+ 16  Kisha akaunganisha vitambaa vitano pamoja na vile vitambaa vingine sita pamoja.+ 17  Kisha akafanya vitanzi 50 kwenye upindo wa kitambaa cha nje kabisa kilicho mahali pa kuungania, naye akafanya vitanzi 50 kwenye upindo wa kile kitambaa kingine kilichoungana nacho.+ 18  Kisha akafanya kulabu 50 za shaba kwa ajili ya kuliunganisha hilo hema pamoja liwe kipande kimoja.+ 19  Naye akafanya kifuniko cha hema kutokana na ngozi za kondoo-dume zilizotiwa rangi nyekundu na kifuniko kutokana na ngozi za sili,+ upande wa juu.+ 20  Kisha akafanya viunzi vya mbao vya maskani kutokana na mbao za mshita,+ vilivyosimama upande wa mwisho. 21  Urefu wa kiunzi ulikuwa mikono kumi, nao upana wa kila kiunzi ulikuwa mkono mmoja na nusu.+ 22  Kila kiunzi kilikuwa na ndimi mbili zilizounganishwa. Hivyo ndivyo alivyofanya viunzi vyote vya maskani.+ 23  Basi akafanya viunzi vya maskani, viunzi 20 kwa ajili ya upande unaoikabili Negebu, kuelekea kusini.+ 24  Naye akafanya vikalio 40 vya fedha viwe chini ya vile viunzi 20, vikalio viwili chini ya kiunzi kimoja pamoja na ndimi zake mbili na vikalio vingine viwili chini ya kiunzi kingine pamoja na ndimi zake mbili.+ 25  Na kwa ajili ya ule upande mwingine wa maskani, upande wa kaskazini, akafanya viunzi 20+ 26  na vikalio vyake 40 vya fedha, vikalio viwili chini ya kiunzi kimoja na vikalio viwili chini ya kiunzi kingine.+ 27  Na kwa ajili ya zile pande za nyuma za maskani kuelekea magharibi akafanya viunzi sita.+ 28  Naye akafanya viunzi viwili viwe miimo ya pembeni ya maskani kwenye pande zake mbili za nyuma.+ 29  Nayo ilikuwa pacha upande wa chini nayo ikawa pacha mpaka juu ya kila moja kwenye pete ya kwanza. Hivyo ndivyo alivyoifanya yote miwili, ile miimo ya pembeni.+ 30  Basi vikajumlika kuwa viunzi vinane na vikalio vyake kumi na sita vya fedha, vikalio viwili kando ya vikalio viwili chini ya kila kiunzi.+ 31  Naye akafanya miti ya mshita, mitano kwa ajili ya viunzi vya upande mmoja wa maskani+ 32  na miti mitano kwa ajili ya viunzi vya upande ule mwingine wa maskani na miti mitano kwa ajili ya viunzi vya maskani kwa ajili ya zile pande mbili za nyuma za magharibi.+ 33  Kisha akafanya mti wa katikati upitie katikati ya vile viunzi toka mwisho mmoja mpaka ule mwingine.+ 34  Naye akavifunika vile viunzi kwa dhahabu, akafanyiza pete zake za dhahabu ziwe vitegemezo kwa ajili ya ile miti, akaifunika ile miti kwa dhahabu.+ 35  Naye akafanya pazia+ la uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa cha rangi nyekundu ya kochinili na kitani bora kilichosokotwa. Akalitia makerubi kwa kazi ya mtarizi.+ 36  Kisha akalifanyia nguzo nne za mshita na kuzifunika kwa dhahabu, vibanio vyake vikiwa vya dhahabu, na kutengeneza vikalio vinne vya fedha kwa ajili yake.+ 37  Naye akafanya kisitiri kwa ajili ya mwingilio wa hema kutokana na uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kitani bora kilichosokotwa, kazi ya mfumaji,+ 38  na nguzo zake tano na vibanio vyake. Naye akavifunika vilele vyake na viungo vyake kwa dhahabu, lakini vile vikalio vyake vitano vilikuwa vya shaba.+

Maelezo ya Chini