Kutoka 35:1-35

35  Baadaye Musa akaita kusanyiko lote la wana wa Israeli na kuwaambia: “Haya ndiyo maneno ambayo Yehova ameamuru yafanywe:+  Siku sita kazi inaweza kufanywa,+ lakini siku ya saba itakuwa kitu kitakatifu kwenu, sabato ya pumziko kamili kwa Yehova. Mtu yeyote anayefanya kazi siku hiyo atauawa.+  Msiwashe moto katika makao yenu yoyote katika siku ya sabato.”  Naye Musa akaendelea kusema na kusanyiko lote la wana wa Israeli: “Hili ndilo neno ambalo Yehova ameamuru, na kusema,  ‘Kutoka katikati yenu toeni mchango kwa ajili ya Yehova.+ Kila mtu mwenye moyo wenye nia+ na aulete ukiwa mchango wa Yehova, yaani, dhahabu na fedha na shaba+  na uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kitani bora na manyoya ya mbuzi+  na ngozi za kondoo-dume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za sili na mbao za mshita  na mafuta kwa ajili ya mwanga na mafuta ya zeri kwa ajili ya mafuta yanayotumiwa kutia mafuta na kwa ajili ya uvumba uliotiwa manukato+  na mawe ya shohamu na mawe ya kupamba kwa ajili ya efodi+ na kwa ajili ya kifuko cha kifuani.+ 10  “‘Na wote wenye moyo wa hekima+ katikati yenu na waje na kufanya yote ambayo Yehova ameamuru, 11  yaani, ile maskani pamoja na hema lake na kifuniko chake, kulabu zake na mbao zake za viunzi, miti yake, nguzo zake na vikalio vyake; 12  lile Sanduku+ na miti+ yake, kifuniko+ na pazia+ la kisitiri; 13  ile meza+ na miti yake na vyombo vyake vyote na mkate wa wonyesho;+ 14  na kile kinara cha taa+ cha kuangaza na vyombo vyake na taa zake na yale mafuta+ ya kuangaza; 15  na ile madhabahu ya uvumba+ na miti yake; na yale mafuta yanayotumiwa kutia mafuta na ule uvumba uliotiwa manukato;+ na kile kisitiri cha mwingilio kwa ajili ya mwingilio wa maskani; 16  ile madhabahu+ ya toleo la kuteketezwa na kile kiunzi cha shaba kwa ajili yake, miti yake na vyombo vyake vyote; ile beseni+ na kinara chake; 17  yale mapazia ya ua,+ nguzo zake na vikalio vyake; na kile kisitiri cha lango la ua; 18  ile misumari ya hema la maskani na ile misumari ya hema la ua na kamba zake;+ 19  yale mavazi+ yaliyofumwa kwa ajili ya kuhudumu katika patakatifu, yale mavazi matakatifu+ kwa ajili ya Haruni kuhani na yale mavazi ya wanawe kwa ajili ya kutenda wakiwa makuhani.’” 20  Basi kusanyiko lote la wana wa Israeli likaondoka mbele ya Musa. 21  Kisha wakaja, kila mtu ambaye moyo wake ulimsukuma,+ nao wakaleta, kila mtu ambaye roho yake ilimchochea, mchango wa Yehova kwa ajili ya kazi ya hema la mkutano na kwa ajili ya utumishi wake wote na kwa ajili ya yale mavazi matakatifu. 22  Nao wakaendelea kuja, wanaume pamoja na wanawake, kila mtu mwenye moyo wenye nia. Wakaleta bizimu na vipuli na pete na mapambo ya kike, aina zote za vyombo vya dhahabu, yaani, kila mtu aliyemtolea Yehova toleo la kutikisa la dhahabu.+ 23  Na wote waliokuwa na uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau na kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kitani bora na manyoya ya mbuzi na ngozi za kondoo-dume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za sili, wakaleta.+ 24  Wale wote wanaochanga mchango wa fedha na shaba wakaleta mchango wa Yehova, nao wale wote waliokuwa na mbao za mshita kwa ajili ya kazi yote ya utumishi wakazileta. 25  Na wanawake wote waliokuwa wenye hekima ya moyo+ wakasokota kwa mikono yao, nao wakawa wakileta nyuzi zilizosokotwa za ule uzi wa bluu na ile sufu iliyotiwa rangi ya zambarau, kile kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kile kitani bora. 26  Na wanawake wote ambao mioyo yao iliwasukuma kwa hekima wakasokota manyoya ya mbuzi. 27  Nao wakuu wakaleta mawe ya shohamu na mawe ya mapambo kwa ajili ya ile efodi na kile kifuko cha kifuani,+ 28  na yale mafuta ya zeri na yale mafuta ya kuangaza na ya kutia mafuta na ya uvumba uliotiwa manukato.+ 29  Kila mwanamume na kila mwanamke ambao mioyo yao iliwachochea kuleta kitu fulani kwa ajili ya kazi yote ambayo Yehova alikuwa ameamuru ifanywe kupitia kwa Musa akafanya hivyo; wana wa Israeli wakaleta toleo la hiari kwa Yehova.+ 30  Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli: “Tazama, Yehova amemwita kwa jina Bezaleli+ mwana wa Uri mwana wa Huru wa kabila la Yuda. 31  Naye akamjaza roho ya Mungu katika hekima, katika uelewaji na katika ujuzi na katika kila aina ya ufundi 32  na kwa ajili ya kubuni vyombo, kwa ajili ya kazi ya dhahabu na fedha na shaba,+ 33  na katika kazi ya mawe ya kupambia na katika kazi ya mbao ili kufanya vifaa sanifu vya kila namna.+ 34  Naye ametia moyoni mwake apate kufundisha, yeye na Oholiabu+ mwana wa Ahisamaki wa kabila la Dani. 35  Amewajaza hekima ya moyo+ ili kufanya kazi yote ya fundi na ya mtarizi+ na ya mfumaji wa uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau, wa kitambaa chenye rangi nyekundu ya kochinili na kitani bora, na ya mfumaji wa nguo, watu wanaofanya kila namna ya kazi na kubuni vyombo.

Maelezo ya Chini