Kutoka 34:1-35

34  Kisha Yehova akamwambia Musa: “Jichongee mabamba mawili ya mawe kama yale ya kwanza,+ nami nitaandika juu ya mabamba hayo maneno yaliyokuwa kwenye yale mabamba ya kwanza,+ ambayo uliyavunja-vunja.+  Nawe ujitayarishe kwa ajili ya asubuhi, kwa kuwa asubuhi utapanda Mlima Sinai na kusimama kando yangu huko juu ya mlima.+  Lakini mtu yeyote asipande pamoja nawe, na pia, mtu mwingine yeyote asionekane kotekote katika mlima.+ Tena, kundi lolote wala mifugo yoyote isilishe mbele ya mlima huo.”+  Basi Musa akachonga mabamba mawili ya mawe kama yale ya kwanza na kuamka asubuhi na mapema, akaenda juu katika Mlima Sinai, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru, naye alikuwa ameyachukua yale mabamba mawili ya mawe mikononi mwake.  Naye Yehova akashuka+ katika wingu, akasimama huko pamoja naye na kulitangaza jina la Yehova.+  Na Yehova akapita karibu mbele ya uso wake na kutangaza: “Yehova, Yehova, Mungu mwenye rehema+ na neema,+ si mwepesi wa hasira+ naye ni mwingi wa fadhili zenye upendo+ na kweli,+  anayehifadhi fadhili zenye upendo kwa ajili ya maelfu,+ anayesamehe kosa na ubaya na dhambi,+ lakini kwa vyovyote hatakosa kuadhibu,+ anayeleta adhabu kwa ajili ya kosa la akina baba juu ya wana na juu ya wajukuu, juu ya kizazi cha tatu na juu ya kizazi cha nne.”+  Mara moja Musa akafanya haraka kuinama chini na kusujudu.+  Kisha akasema: “Ikiwa, sasa, nimepata kibali machoni pako, Ee Yehova, tafadhali, Yehova na aende pamoja nasi katikati yetu,+ kwa sababu ni watu wenye shingo ngumu,+ nawe utusamehe kosa letu na dhambi yetu,+ nawe utuchukue tuwe mali yako.”+ 10  Naye akasema: “Tazama, ninafanya agano: Mbele ya watu wako wote nitafanya mambo ya ajabu ambayo hayajapata kuumbwa kamwe katika dunia yote wala kati ya mataifa yote;+ na watu wote ambao unakaa katikati yao kwa kweli wataiona kazi ya Yehova, kwa sababu ni jambo lenye kuogopesha ambalo ninakutendea.+ 11  “Wewe kwa upande wako shika ninalokuamuru leo.+ Tazama, ninawafukuza toka mbele yako Waamori na Wakanaani na Wahiti na Waperizi na Wahivi na Wayebusi.+ 12  Jiangalie usije ukafanya agano pamoja na wakaaji wa nchi hiyo unayoiendea,+ isije ikawa mtego katikati yako.+ 13  Lakini madhabahu zao mtazibomoa, nazo nguzo zao takatifu mtazivunja, nayo miti yao mitakatifu mtaikata.+ 14  Kwa maana hutamsujudia mungu mwingine,+ kwa sababu Yehova, ambaye jina lake ni Wivu, yeye ni Mungu mwenye wivu;+ 15  usije ukafanya agano na wakaaji wa nchi hiyo, kwa maana hakika watafanya uasherati na miungu+ yao na kutolea miungu yao dhabihu,+ na mtu fulani hakika atakualika, nawe hakika utakula sehemu ya dhabihu yake.+ 16  Ndipo utakapolazimika kuwachukua baadhi ya binti zao kwa ajili ya wana wako,+ na binti zao hakika watafanya uasherati na miungu yao na kuwafanya wana wako wafanye uasherati na miungu yao.+ 17  “Usijifanyie miungu ya sanamu ya kuyeyushwa.+ 18  “Sherehe ya keki zisizo na chachu utaishika.+ Utakula keki zisizo na chachu, kama vile nilivyokuamuru, siku saba kwenye ule wakati uliowekwa katika mwezi wa Abibu,+ kwa sababu ni katika mwezi wa Abibu kwamba ulitoka Misri. 19  “Kila kitu ambacho kinafungua kwanza tumbo la uzazi ni changu,+ nayo mifugo yako yote, mzaliwa wa kwanza wa ng’ombe-dume na wa kondoo.+ 20  Naye mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa kondoo.+ Lakini ikiwa hutamkomboa, basi utamvunja shingo yake. Kila mzaliwa wa kwanza wa wana wako utamkomboa.+ Nao wasionekane mbele zangu mikono mitupu.+ 21  “Siku sita utafanya kazi, bali siku ya saba utaishika sabato.+ Wakati wa kulima na wakati wa kuvuna utaishika sabato.+ 22  “Nawe utaiendeleza sherehe yako ya majuma kwa matunda ya kwanza yaliyoiva ya mavuno ya ngano,+ na sherehe ya kukusanya mwishoni mwa mwaka.+ 23  “Mara tatu katika mwaka kila mwanamume wa kwako ataonekana+ mbele za Bwana wa kweli, Yehova, Mungu wa Israeli. 24  Kwa maana nitayafukuzia mbali mataifa toka mbele yako,+ nami nitalipanua eneo lako;+ wala hakuna mtu yeyote atakayeitamani nchi yako wakati utakapokuwa ukienda kuuona uso wa Yehova Mungu wako mara tatu kwa mwaka.+ 25  “Usichinje, pamoja na kitu kilicho na chachu, damu ya dhabihu yangu.+ Nayo dhabihu ya sherehe ya pasaka isikae usiku kucha mpaka asubuhi.+ 26  “Matunda ya kwanza yaliyoiva yaliyo bora+ zaidi ya udongo wako utayaleta kwenye nyumba ya Yehova Mungu wako.+ “Usimtokose mwana-mbuzi katika maziwa ya mama yake.”+ 27  Naye Yehova akaendelea kumwambia Musa: “Jiandikie maneno haya,+ kwa sababu ninafanya agano pamoja nawe na Israeli kupatana na maneno haya.”+ 28  Naye akaendelea kuwa huko pamoja na Yehova siku 40, mchana na usiku. Hakula mkate wala hakunywa maji.+ Naye akaandika juu ya yale mabamba maneno ya lile agano, yale Maneno Kumi.+ 29  Sasa ikawa kwamba Musa alipoteremka kutoka katika Mlima Sinai, yale mabamba mawili ya Ushuhuda yalikuwa mkononi mwa Musa aliposhuka kutoka mlimani,+ naye Musa hakujua kwamba ngozi ya uso wake ilikuwa ikitoa miale kwa sababu alikuwa amesema naye.+ 30  Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, lo, tazama! ngozi ya uso wake ilitoa miale nao wakaogopa kumkaribia.+ 31  Naye Musa akawaita. Basi Haruni na wakuu wote katikati ya kusanyiko wakarudi kwake, na Musa akaanza kusema nao. 32  Mara baada ya hapo wana wote wa Israeli wakamkaribia, naye akaanza kuwaamuru mambo yote ambayo Yehova alikuwa amesema naye juu ya Mlima Sinai.+ 33  Musa alipomaliza kusema nao, alikuwa akiweka utaji juu ya uso wake.+ 34  Lakini Musa alipokuwa akiingia ndani mbele za Yehova kusema naye, alikuwa akiutoa utaji mpaka wakati wa kutoka kwake nje.+ Naye akatoka nje na kusema na wana wa Israeli mambo aliyokuwa akiamriwa.+ 35  Nao wana wa Israeli wakauona uso wa Musa, kwamba ngozi ya uso wa Musa ilitoa miale;+ naye Musa akaurudisha utaji juu ya uso wake mpaka alipoingia ndani kusema naye.+

Maelezo ya Chini