Kutoka 33:1-23

33  Na Yehova akaendelea kumwambia Musa: “Nenda, ondoka hapa, wewe na watu uliowaongoza kutoka nchi ya Misri,+ mpaka kwenye nchi ambayo nilimwapia Abrahamu, Isaka na Yakobo, na kusema, ‘Nitaupa uzao wako.’+  Nami nitamtuma malaika mbele yako+ na kuwafukuza Wakanaani, Waamori, na Wahiti na Waperizi, Wahivi na Wayebusi;+  kwenye nchi inayotiririka maziwa na asali,+ kwa maana sitaenda katikati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu,+ nisije nikawaangamiza njiani.”+  Watu waliposikia neno hilo baya, wakaanza kuomboleza;+ wala hakuna yeyote kati yao aliyevaa mapambo yake.  Na Yehova akaendelea kumwambia Musa: “Waambie wana wa Israeli, ‘Ninyi ni watu wenye shingo ngumu.+ Kwa kitambo kidogo+ ningeweza kuingia katikati yenu na kuwaangamiza. Sasa vueni mapambo yenu myaweke chini, kwa maana nataka kujua jambo nitakalowatendea ninyi.’”+  Na wana wa Israeli wakavua mapambo yao kuanzia Mlima Horebu+ na kuendelea.  Musa naye akalichukua hema lake na kulipiga nje ya kambi, mbali na kambi; naye akaliita hema la mkutano. Na ikawa kwamba yeyote aliyekuwa akiuliza+ habari kutoka kwa Yehova alikuwa akienda nje kwenye hema la mkutano, lililokuwa nje ya kambi.  Na ikatukia kwamba mara tu Musa alipoenda nje kwenye hema, watu wote waliinuka,+ nao wakasimama kila mmoja kwenye mlango wa hema lake mwenyewe, nao wakamtazama Musa mpaka alipoingia ndani ya hema.  Pia ikatukia kwamba mara tu Musa alipokuwa ameingia ndani ya hema, ile nguzo ya wingu+ ilishuka chini, nayo ikasimama kwenye mwingilio wa hema na yeye akasema+ na Musa. 10  Na watu wote wakaiona ile nguzo ya wingu+ ikisimama kwenye mwingilio wa hema, nao watu wote wakasimama na kuinama kila mmoja kwenye mwingilio wa hema lake mwenyewe.+ 11  Naye Yehova akasema na Musa uso kwa uso,+ kama vile mwanadamu anavyosema na mwenzake. Aliporudi kambini, mhudumu wake+ Yoshua, mwana wa Nuni,+ akiwa mtumishi, hakuwa akiondoka katikati ya hema. 12  Sasa Musa akamwambia Yehova: “Angalia, wewe unaniambia, ‘Waongoze watu hawa,’ lakini hujanijulisha yule ambaye utamtuma pamoja nami. Na zaidi ya hayo, wewe mwenyewe umesema, ‘Ninakujua wewe kwa jina+ na, mbali na hayo, umepata kibali machoni pangu.’ 13  Na sasa, tafadhali, ikiwa nimepata kibali machoni pako,+ nijulishe, tafadhali, njia zako,+ nipate kukujua, ili nipate kibali machoni pako. Na ukumbuke kwamba taifa hili ni watu wako.”+ 14  Basi akasema: “Mimi mwenyewe nitakwenda pamoja nawe+ nami hakika nitakupa wewe pumziko.”+ 15  Ndipo akamwambia: “Ikiwa wewe mwenyewe hutakwenda pamoja nami, usituongoze kutoka hapa. 16  Na sasa itajulikana jinsi gani kwamba nimepata kibali machoni pako, mimi na watu wako? Je, si kwa wewe kwenda pamoja nasi,+ kwa kuwa mimi na watu wako tumefanywa tofauti na watu wengine wote walio juu ya uso wa nchi?”+ 17  Naye Yehova akaendelea kumwambia Musa: “Jambo hili, pia, ambalo umesema, nitalifanya,+ kwa sababu wewe umepata kibali machoni pangu nami nakujua wewe kwa jina.” 18  Ndipo akasema: “Nionyeshe, tafadhali, utukufu wako.”+ 19  Lakini akasema: “Mimi mwenyewe nitaupitisha wema wangu wote mbele ya uso wako,+ nami nitalitangaza jina la Yehova mbele yako;+ nami nitamwonyesha kibali yeyote ambaye ninataka kumwonyesha kibali, nami nitamwonyesha rehema yeyote ambaye ninataka kumwonyesha rehema.”+ 20  Naye akaongezea: “Huwezi kuuona uso wangu, kwa sababu hakuna mwanadamu anayeweza kuniona na bado aishi.”+ 21  Naye Yehova akazidi kusema: “Tazama, pana mahali kando yangu, nawe utasimama juu ya mwamba. 22  Na itakuwa kwamba utukufu wangu utakapokuwa ukipita nitakutia katika shimo ndani ya mwamba, nami nitaweka mkono wangu juu yako uwe kisitiri mpaka niwe nimepita. 23  Kisha nitauondoa mkono wangu, nawe kwa kweli utauona mgongo wangu. Lakini uso wangu hautaonekana.”+

Maelezo ya Chini